Poème-France.com

Poeme : Grâce À Un HommeGrâce À Un Homme

Je ferme mes yeux sombres de douleur
En espérant ne jamais me réveiller.
Je m’évade loin dans mes pensés,
Le second endroit où je n’ais pas peur !
Un claquement de porte,
Me ramène a cette triste réalité
Qui me rappelle que je ne suis pas morte
Et qui me dit que je suis aimer.
Il m’aime,
Je l’aime,
Alors pourquoi vouloir quitter cette terre ?
Est-ce l’absence de l’amour d’un père,
Où la mort de mon grand père,
Je suis sure que s’est les deux ! ! !
A côté de moi, un homme amoureux,
Il est gentil, beau, tendre, et encore d’autres qualités
Qui font qu’il n’y a que lui que je veux aimer !
Le mot BONHEUR ne signifie qu’une chose,
Avoir Romain toujours près de moi
Car ensemble s’est le parfait osmose.
Moi, sans lui je suis quoi ?
Je ne le quitterais jamais,
Je ne cesserai de l’aimer
Et de lui dire « je t’aime »
Sans qu’aucun de nous ai de la peine.
Tite_Louloune

PostScriptum

je t’aime loulou


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə fεʁmə mεz- iø sɔ̃bʁə- də dulœʁ
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ nə ʒamε mə ʁevεje.
ʒə mevadə lwɛ̃ dɑ̃ mε pɑ̃se,
lə səɡɔ̃t- ɑ̃dʁwa u ʒə nεs pa pœʁ !
œ̃ klakəmɑ̃ də pɔʁtə,
mə ʁamεnə a sεtə tʁistə ʁealite
ki mə ʁapεllə kə ʒə nə sɥi pa mɔʁtə
e ki mə di kə ʒə sɥiz- εme.
il mεmə,
ʒə lεmə,
alɔʁ puʁkwa vulwaʁ kite sεtə teʁə ?
ε sə labsɑ̃sə də lamuʁ dœ̃ pεʁə,
u la mɔʁ də mɔ̃ ɡʁɑ̃ pεʁə,
ʒə sɥi syʁə kə sε lε dø ! ! !
a kote də mwa, œ̃n- ɔmə amuʁø,
il ε ʒɑ̃til, bo, tɑ̃dʁə, e ɑ̃kɔʁə dotʁə- kalite
ki fɔ̃ kil ni a kə lɥi kə ʒə vøz- εme !
lə mo bɔnœʁ nə siɲifi kynə ʃozə,
avwaʁ ʁɔmɛ̃ tuʒuʁ pʁε də mwa
kaʁ ɑ̃sɑ̃blə sε lə paʁfε ɔsmozə.
mwa, sɑ̃ lɥi ʒə sɥi kwa ?
ʒə nə lə kitəʁε ʒamε,
ʒə nə sesəʁε də lεme
e də lɥi diʁə « ʒə tεmə »
sɑ̃ kokœ̃ də nuz- ε də la pεnə.