Poeme : Grâce À Un Homme

Grâce À Un Homme

Je ferme mes yeux sombres de douleur
En espérant ne jamais me réveiller.
Je m’évade loin dans mes pensés,
Le second endroit où je n’ais pas peur !
Un claquement de porte,
Me ramène a cette triste réalité
Qui me rappelle que je ne suis pas morte
Et qui me dit que je suis aimer.
Il m’aime,
Je l’aime,
Alors pourquoi vouloir quitter cette terre ?
Est-ce l’absence de l’amour d’un père,
Où la mort de mon grand père,
Je suis sure que s’est les deux ! ! !
A côté de moi, un homme amoureux,
Il est gentil, beau, tendre, et encore d’autres qualités
Qui font qu’il n’y a que lui que je veux aimer !
Le mot BONHEUR ne signifie qu’une chose,
Avoir Romain toujours près de moi
Car ensemble s’est le parfait osmose.
Moi, sans lui je suis quoi ?
Je ne le quitterais jamais,
Je ne cesserai de l’aimer
Et de lui dire « je t’aime »
Sans qu’aucun de nous ai de la peine.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Grâce À Un Homme

  je=ferme=mes=yeux=som=bres=de=dou=leur 9
  en=es=pé=rant=ne=ja=mais=me=ré=vei=ller 11
  je=mé=vade=loin=dans=mes=pen=sés 8
  le=se=cond=en=droit=où=je=nais=pas=peur 10
  un=cla=que=ment=de=por=te 7
  me=ra=mènea=cette=tris=te=ré=a=li=té 10
  qui=me=rap=pel=le=que=je=ne=suis=pas=morte 11
  et=qui=me=dit=que=je=suis=ai=mer 9
  il=mai=me 3
  je=lai=me 3
  a=lors=pour=quoi=vou=loir=quit=ter=cette=terre 10
  est=ce=lab=sence=de=la=mour=dun=père 9
  où=la=mort=de=mon=grand=pè=re 8
  je=suis=su=re=que=sest=les=deux 8
  a=cô=té=de=moi=un=hommea=mou=reux 9
  il=est=gen=til=beau=tendre=et=en=co=re=dau=tres=qua=li=tés 15
  qui=font=quil=ny=a=que=lui=que=je=veux=ai=mer 12
  le=mot=bon=heur=ne=si=gni=fie=quune=chose 10
  avoir=ro=main=tou=jours=près=de=moi 8
  car=en=sem=ble=sest=le=par=fait=os=mose 10
  moi=sans=lui=je=suis=quoi 6
  je=ne=le=quit=te=rais=ja=mais 8
  je=ne=ces=se=rai=de=lai=mer 8
  et=de=lui=di=re=je=tai=me 8
  sans=quau=cun=de=nous=ai=de=la=peine 9
 • Phonétique : Grâce À Un Homme

  ʒə fεʁmə mεz- iø sɔ̃bʁə- də dulœʁ
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ nə ʒamε mə ʁevεje.
  ʒə mevadə lwɛ̃ dɑ̃ mε pɑ̃se,
  lə səɡɔ̃t- ɑ̃dʁwa u ʒə nεs pa pœʁ !
  œ̃ klakəmɑ̃ də pɔʁtə,
  mə ʁamεnə a sεtə tʁistə ʁealite
  ki mə ʁapεllə kə ʒə nə sɥi pa mɔʁtə
  e ki mə di kə ʒə sɥiz- εme.
  il mεmə,
  ʒə lεmə,
  alɔʁ puʁkwa vulwaʁ kite sεtə teʁə ?
  ε sə labsɑ̃sə də lamuʁ dœ̃ pεʁə,
  u la mɔʁ də mɔ̃ ɡʁɑ̃ pεʁə,
  ʒə sɥi syʁə kə sε lε dø ! ! !
  a kote də mwa, œ̃n- ɔmə amuʁø,
  il ε ʒɑ̃til, bo, tɑ̃dʁə, e ɑ̃kɔʁə dotʁə- kalite
  ki fɔ̃ kil ni a kə lɥi kə ʒə vøz- εme !
  lə mo bɔnœʁ nə siɲifi kynə ʃozə,
  avwaʁ ʁɔmɛ̃ tuʒuʁ pʁε də mwa
  kaʁ ɑ̃sɑ̃blə sε lə paʁfε ɔsmozə.
  mwa, sɑ̃ lɥi ʒə sɥi kwa ?
  ʒə nə lə kitəʁε ʒamε,
  ʒə nə sesəʁε də lεme
  e də lɥi diʁə « ʒə tεmə »
  sɑ̃ kokœ̃ də nuz- ε də la pεnə.
 • Syllabes Phonétique : Grâce À Un Homme

  ʒə=fεʁmə=mε=ziø=sɔ̃=bʁə=də=du=lœʁ 9
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃nə=ʒa=mεmə=ʁe=vε=je 9
  ʒə=me=va=də=lwɛ̃=dɑ̃=mε=pɑ̃se 8
  lə=sə=ɡɔ̃=tɑ̃=dʁwauʒə=nε=sə=pa=pœʁ 9
  œ̃=kla=kə=mɑ̃=də=pɔʁ=tə 7
  mə=ʁa=mεnəa=sεtə=tʁis=tə=ʁe=a=li=te 10
  kimə=ʁa=pεllə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=mɔʁtə 9
  e=ki=mə=dikə=ʒə=sɥi=zε=me 8
  il=mε=mə 3
  ʒə=lε=mə 3
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=vu=lwaʁ=ki=te=sεtə=te=ʁə 11
  εsə=lab=sɑ̃=sə=də=la=muʁ=dœ̃=pεʁə 9
  u=la=mɔʁ=də=mɔ̃=ɡʁɑ̃=pε=ʁə 8
  ʒə=sɥi=sy=ʁə=kə=sε=lε=dø 8
  a=ko=te=də=mwa=œ̃=nɔməa=mu=ʁø 9
  il=ε=ʒɑ̃=til=bo=tɑ̃dʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=do=tʁə=ka=li=te 15
  ki=fɔ̃=kil=ni=akə=lɥi=kə=ʒə=vø=zε=me 11
  lə=mo=bɔ=nœʁ=nə=si=ɲi=fi=kynə=ʃozə 10
  a=vwaʁ=ʁɔ=mɛ̃=tu=ʒuʁ=pʁεdə=mwa 8
  kaʁ=ɑ̃=sɑ̃blə=sε=lə=paʁ=fε=ɔs=mozə 9
  mwa=sɑ̃=lɥi=ʒə=sɥi=kwa 6
  ʒə=nə=lə=ki=tə=ʁε=ʒa=mε 8
  ʒə=nə=se=sə=ʁε=də=lε=me 8
  e=də=lɥi=di=ʁə=ʒə=tε=mə 8
  sɑ̃=ko=kœ̃=də=nu=zεdə=la=pεnə 8

PostScriptum

je t’aime loulou

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 29/08/2005 15:05

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite_Louloune

Récompense

0
0
0