Poème-France.com

Poeme : Pour San (Kokinne)Pour San (Kokinne)

Un été long, trop long
Tu me manques énormément
J’ai tellement hâte de te voir
Te parler rien qu’un tout petit moment
Se voir, même si c’est juste pour un soir

La dernière fois qu’on s’est vues
Il me semble, c’était il y a une éternité
J’ai besoin de toi, je l’ai réalisé
Pour surmonter les obstacles de tous les jours
Aujourd’hui et pour toujours

Toi ma meilleure amie,
Je l’espère pour la vie
Pour moi avant tu comptais
Mais c’est maintenant encore plus vrai

Sache que je t’aime et que je tiens à toi
Une place dans mon cœur toujours tu auras
Je serai toujours là si tu as besoin de moi
N’oublie jamais ça
Tite_Puce

PostScriptum

Pour San j’trouve l’été super long pis j’ai super hâte de t’voir ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃n- ete lɔ̃, tʁo lɔ̃
ty mə mɑ̃kz- enɔʁmemɑ̃
ʒε tεllmɑ̃ atə də tə vwaʁ
tə paʁle ʁjɛ̃ kœ̃ tu pəti mɔmɑ̃
sə vwaʁ, mεmə si sε ʒystə puʁ œ̃ swaʁ

la dεʁnjεʁə fwa kɔ̃ sε vɥ
il mə sɑ̃blə, setε il i a ynə etεʁnite
ʒε bəzwɛ̃ də twa, ʒə lε ʁealize
puʁ syʁmɔ̃te lεz- ɔpstaklə də tus lε ʒuʁ
oʒuʁdɥi e puʁ tuʒuʁ

twa ma mεjəʁə ami,
ʒə lεspεʁə puʁ la vi
puʁ mwa avɑ̃ ty kɔ̃tε
mε sε mɛ̃tənɑ̃ ɑ̃kɔʁə plys vʁε

saʃə kə ʒə tεmə e kə ʒə tjɛ̃z- a twa
ynə plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ tuʒuʁ ty oʁa
ʒə səʁε tuʒuʁ la si ty a bəzwɛ̃ də mwa
nubli ʒamε sa