Poème-France.com

Poeme : Ce RêveCe Rêve

Cette nuit accroupit
Dans mon lit
Je me suis endormie

Et j’ai rêvé
A un rêve
Si doux
C’était tellement fou

J’ai rêvé de tes lèvres
J’ai rêvé que tu m’as embrassé
Que tu ma enlacer

Mais ce n’est qu’au milieu
De la nuit que je me suis réveiller
Dans mon lit
Et que j’ai réaliser
Que je n’avais que rêver

Mais j’aurais voulu
Que ce rêve dur une éternité

Car dans la réalité
Tu es si loin de moi
Tu es dans ses bras

Ce rêve me semblait si vrai
Mais tout ce que j’ai rêvé ça n’arrivera
Jamais

Ce rêve je m’en rappellerais
Sûrement toute ma vie
Même s’il n’a duré qu’une seule
Nuit
Tite_Rose

PostScriptum

ce n’était qu’un reve malheureusement : ’ (…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə nɥi akʁupi
dɑ̃ mɔ̃ li
ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi

e ʒε ʁεve
a œ̃ ʁεvə
si du
setε tεllmɑ̃ fu

ʒε ʁεve də tε lεvʁə
ʒε ʁεve kə ty ma ɑ̃bʁase
kə ty ma ɑ̃lase

mε sə nε ko miljø
də la nɥi kə ʒə mə sɥi ʁevεje
dɑ̃ mɔ̃ li
e kə ʒε ʁealize
kə ʒə navε kə ʁεve

mε ʒoʁε vuly
kə sə ʁεvə dyʁ ynə etεʁnite

kaʁ dɑ̃ la ʁealite
ty ε si lwɛ̃ də mwa
ty ε dɑ̃ sε bʁa

sə ʁεvə mə sɑ̃blε si vʁε
mε tu sə kə ʒε ʁεve sa naʁivəʁa
ʒamε

sə ʁεvə ʒə mɑ̃ ʁapεllʁε
syʁəmɑ̃ tutə ma vi
mεmə sil na dyʁe kynə sələ
nɥi