Poème-France.com

Poeme : Aimer A Sen Detruire ! ! !Aimer A Sen Detruire ! ! !

Je suis la sans toi
Et tu me laisses seul contre moi !
J’avais enfin réussi à survivre !
Mais tu ma arracher ma si belle raison de vivre !

Je suis seul contre mon cœur déchirer !
Tu me laisses la briser et apeurer !
Je suis la me noyant dans l’oublie
Tu me laisses seul contre mon pire ennemi !

Tu me laisses seul me battre contre mes durs regrets
Et saigner jusqu’a a mourir chacun de mes secret !
Je suis la a pleurer mon destin !
Mon destin que je souhaite loin très loin !

Mon cœur a si mal qu’il ne peut plus pleurer !
Je suis sans voix, je ne peux plus crier !
J’en ai assez de me mentir !
Je t’implore ! ! ! Tu me manques à mourir ! ! !
-0Titefleur-0

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi la sɑ̃ twa
e ty mə lεsə səl kɔ̃tʁə mwa !
ʒavεz- ɑ̃fɛ̃ ʁeysi a syʁvivʁə !
mε ty ma aʁaʃe ma si bεllə ʁεzɔ̃ də vivʁə !

ʒə sɥi səl kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ deʃiʁe !
ty mə lεsə la bʁize e apəʁe !
ʒə sɥi la mə nwajɑ̃ dɑ̃ lubli
ty mə lεsə səl kɔ̃tʁə mɔ̃ piʁə εnəmi !

ty mə lεsə səl mə batʁə kɔ̃tʁə mε dyʁ ʁəɡʁε
e sεɲe ʒyska a muʁiʁ ʃakœ̃ də mε sεkʁε !
ʒə sɥi la a pləʁe mɔ̃ dεstɛ̃ !
mɔ̃ dεstɛ̃ kə ʒə suεtə lwɛ̃ tʁε lwɛ̃ !

mɔ̃ kœʁ a si mal kil nə pø plys pləʁe !
ʒə sɥi sɑ̃ vwa, ʒə nə pø plys kʁje !
ʒɑ̃n- ε ase də mə mɑ̃tiʁ !
ʒə tɛ̃plɔʁə ! ! ! ty mə mɑ̃kz- a muʁiʁ ! ! !