Poeme : Jai Peur Mais Pourtant…

Jai Peur Mais Pourtant…

Je ne cesse de crier comment je peux te haïr !
Mais je t’aime
Tu me donnes le goût de fuir
Je veux fuir cette douloureuse peine

Je peur de savoir quesque tu peut bien penser
Peur de revoir encore une fois surgir cette terrifiante douleur
Mais je ne peux m’empêcher de toujours t’aimer
Je fuis ce profond gouffre de malheur !

Parce que je c bien que tout se qui commence a un fin
Qui nous plonge dans cet infernal chagrin
Mais dite moi comment empêcher un cœur d’aimer ? ?
Je ne peux m’empêcher de pleurer…

Je t’aime mais j’ai peur
Peur de m’habituer a se bonheur !
Mais quelle libération sa doit être de ne plu entendre hurler son cœur
C’est bien pour toi que j’abandonne ma douleur

Parce que je t’aime

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jai Peur Mais Pourtant…

  je=ne=ces=se=de=crier=com=ment=je=peux=te=haïr 12
  mais=je=tai=me 4
  tu=me=don=nes=le=goût=de=fu=ir 9
  je=veux=fu=ir=cet=te=dou=lou=reu=se=pei=ne 12

  je=peur=de=sa=voir=ques=que=tu=peut=bien=pen=ser 12
  peur=de=re=voir=en=coreu=ne=fois=sur=gir=cet=te=ter=ri=fian=te=dou=leur 18
  mais=je=ne=peux=mem=pê=cher=de=tou=jours=tai=mer 12
  je=fuis=ce=pro=fond=gouf=fre=de=mal=heur 10

  par=ce=que=je=c=bien=que=tout=se=qui=commen=cea=un=fin 14
  qui=nous=plon=ge=dans=cet=in=fer=nal=cha=grin 11
  mais=dite=moi=com=ment=em=pê=cher=un=cœur=dai=mer 12
  je=ne=peux=mem=pê=cher=de=pleu=rer 9

  je=tai=me=mais=jai=peur 6
  peur=de=m=ha=bi=tuer=a=se=bon=heur 10
  mais=quel=le=li=bé=ra=tion=sa=doit=être=de=ne=plu=en=ten=dre=hur=ler=son=cœur 20
  cest=bien=pour=toi=que=ja=ban=don=ne=ma=dou=leur 12

  par=ce=que=je=tai=me 6
 • Phonétique : Jai Peur Mais Pourtant…

  ʒə nə sεsə də kʁje kɔmɑ̃ ʒə pø tə-ajʁ !
  mε ʒə tεmə
  ty mə dɔnə lə ɡu də fɥiʁ
  ʒə vø fɥiʁ sεtə duluʁøzə pεnə

  ʒə pœʁ də savwaʁ kεskə ty pø bjɛ̃ pɑ̃se
  pœʁ də ʁəvwaʁ ɑ̃kɔʁə ynə fwa syʁʒiʁ sεtə teʁifjɑ̃tə dulœʁ
  mε ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tuʒuʁ tεme
  ʒə fɥi sə pʁɔfɔ̃ ɡufʁə də malœʁ !

  paʁsə kə ʒə se bjɛ̃ kə tu sə ki kɔmɑ̃sə a œ̃ fɛ̃
  ki nu plɔ̃ʒə dɑ̃ sεt ɛ̃fεʁnal ʃaɡʁɛ̃
  mε ditə mwa kɔmɑ̃ ɑ̃pεʃe œ̃ kœʁ dεme ? ?
  ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də pləʁe…

  ʒə tεmə mε ʒε pœʁ
  pœʁ də mabitɥe a sə bɔnœʁ !
  mε kεllə libeʁasjɔ̃ sa dwa εtʁə də nə ply ɑ̃tɑ̃dʁə yʁle sɔ̃ kœʁ
  sε bjɛ̃ puʁ twa kə ʒabɑ̃dɔnə ma dulœʁ

  paʁsə kə ʒə tεmə
 • Syllabes Phonétique : Jai Peur Mais Pourtant…

  ʒə=nə=sε=sə=də=kʁje=kɔ=mɑ̃=ʒə=pø=tə-ajʁ 12
  mε=ʒə=tε=mə 4
  ty=mə=dɔ=nə=lə=ɡu=də=fɥ=iʁ 9
  ʒə=vø=fɥ=iʁ=sε=tə=du=lu=ʁø=zə=pε=nə 12

  ʒə=pœʁ=də=sa=vwaʁ=kεs=kə=ty=pø=bjɛ̃=pɑ̃=se 12
  pœʁ=də=ʁə=vwaʁ=ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=syʁ=ʒiʁ=sε=tə=te=ʁi=fjɑ̃=tə=du=lœʁ 18
  mε=ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe=də=tu=ʒuʁ=tε=me 12
  ʒə=fɥi=sə=pʁɔ=fɔ̃=ɡu=fʁə=də=ma=lœ=ʁə 11

  paʁsə=kə=ʒə=se=bjɛ̃=kə=tu=sə=ki=kɔ=mɑ̃=səa=œ̃=fɛ̃ 14
  ki=nu=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=sεt=ɛ̃=fεʁ=nal=ʃa=ɡʁɛ̃ 11
  mε=ditə=mwa=kɔ=mɑ̃=ɑ̃=pε=ʃe=œ̃=kœʁ=dε=me 12
  ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 9

  ʒə=tε=mə=mε=ʒε=pœ=ʁə 7
  pœ=ʁə=də=ma=bit=ɥe=a=sə=bɔ=nœʁ 10
  mε=kεllə=li=be=ʁa=sjɔ̃=sa=dwa=εtʁə=də=nə=ply=ɑ̃=tɑ̃=dʁəyʁ=le=sɔ̃=kœʁ 18
  sε=bjɛ̃=puʁ=twa=kə=ʒa=bɑ̃=dɔ=nə=ma=du=lœʁ 12

  paʁ=sə=kə=ʒə=tε=mə 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/04/2004 00:00Cindy Limpens

Vraiment très beau ! Tu trouveras l’amour ki ne te fais pas mal, je l’espere ! Bisous. .

Poème Amour
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 141 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : -0Titefleur-0

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs