Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Ai Pratiquement Oublier…

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/04/2004 00:00

L'écrit contient 340 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : -0Titefleur-0

J’Ai Pratiquement Oublier…

Je suis maintenant fatiguer d’écrire
Sur moi mal de vivre
Tous mes mots sont maintenant épuisés
J’ai assez pleurer sur cette amour rater…

Il est maintenant temps de me laisser emporter par le vent
Le temps d’aller par devant…
Laisser mourir les douloureux souvenir
Et réapprendre à rire…

Je suis tanné de toujours m’inquiéter
De se que tu va penser
J’ai finalement réussie
A te sortir de ma vie…

Mon cœur a séché ses pleurs
Et mon âme rie au nez de son ancien malheur
Mais j’aimerais dans un sens te remercier
Tan de poème tu ma inspirer…

J’ai apprit a vivre avec ma douleur du a cette amour
Mais peut être aurai-je la force de l’oublier un jour
Mais elle me fait beaucoup moins mal
Elle me semble bien moins fatale…

J’ai ravalé mon envie de mourir
Et j’ai forcé un sourire
Merci de me faire subir cette douleur
Cela me permet d’apprécier plus ces doux moments de bonheur

D’ici peut je pourrais recommencer a rire comme dans mon enfance
Et cesser mon incontrôlable insolence
Tu ma tellement apprit
Sur moi et sur toute ma vie

Aujourd’hui j’ai revu se soleil qui depuis des mois été coucher
Il ma tellement manqué
Un hiver c’est envolé sans que je ne puisse admirer sa blancheur
Mais avec elle c’est pratiquement envoler ma douleur

J’avais oublié les petites choses qui m’avaient toujours faite sourire
J’imagine que j’étais trop hanté par ces affreux souvenirs
J’ai l’impression d’avoir perdue mon temps
J’ai été triste pendant trop longtemps

Au rythme qu’avance se poème j’e retrouve ma joie de vivre
Et je laisse s’échapper mon envie de mourir
Merci de m’avoir laisser m’affronter !
Merci de m’avoir laisser pleurer

J’ai moi-même tué ma tristesse
Et j’ai prit conscience de mes faiblesses
Merci de m’avoir laisser souffrir
Cela ma permit de vouloir vivre !
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Pratiquement Oublier…

  je=suis=main=te=nant=fa=ti=guer=dé=crire 10
  sur=moi=mal=de=vi=vre 6
  tous=mes=mots=sont=main=te=nant=é=pui=sés 10
  jai=as=sez=pleu=rer=sur=cettea=mour=ra=ter 10

  il=est=mainte=nant=temps=de=me=lais=ser=em=por=ter=par=le=vent 15
  le=temps=dal=ler=par=de=vant 7
  lais=ser=mou=rir=les=dou=lou=reux=souve=nir 10
  et=ré=ap=pren=dre=à=ri=re 8

  je=suis=tan=né=de=tou=jours=min=quié=ter 10
  de=se=que=tu=va=pen=ser 7
  jai=fi=na=le=ment=réus=sie 7
  a=te=sor=tir=de=ma=vie 7

  mon=cœur=a=sé=ché=ses=pleurs 7
  et=mon=â=me=rieau=nez=de=son=an=ci=en=malheur 12
  mais=jaime=rais=dans=un=sens=te=re=mer=cier 10
  tan=de=po=è=me=tu=ma=ins=pi=rer 10

  jai=ap=prit=a=vivrea=vec=ma=dou=leur=du=a=cet=te=a=mour 15
  mais=peut=êtreau=rai=je=la=for=ce=de=lou=blier=un=jour 13
  mais=el=le=me=fait=beau=coup=moins=mal 9
  el=le=me=sem=ble=bien=moins=fa=ta=le 10

  jai=ra=va=lé=mon=en=vie=de=mou=rir 10
  et=jai=for=cé=un=sou=ri=re 8
  mer=ci=de=me=faire=su=bir=cet=te=dou=leur 11
  ce=la=me=permet=dap=pré=cier=plus=ces=doux=mo=ments=de=bon=heur 15

  di=ci=peut=je=pour=rais=re=commen=cer=a=ri=re=com=me=dans=mon=en=fance 18
  et=ces=ser=mon=in=con=trô=lablein=so=lence 10
  tu=ma=tel=le=ment=ap=prit 7
  sur=moi=et=sur=tou=te=ma=vie 8

  au=jourdhui=jai=re=vu=se=so=leil=qui=de=puis=des=mois=é=té=cou=cher 17
  il=ma=tel=le=ment=man=qué 7
  un=hi=ver=cest=en=vo=lé=sans=que=je=ne=puissead=mi=rer=sa=blan=cheur 17
  mais=a=vec=elle=cest=pra=ti=que=ment=en=vo=ler=ma=dou=leur 15

  ja=vais=ou=blié=les=pe=tites=cho=ses=qui=ma=vaient=tou=jours=fai=te=sou=rire 18
  ji=ma=gine=que=jé=tais=trop=han=té=par=ces=af=freux=sou=ve=nirs 16
  jai=lim=pres=sion=da=voir=per=due=mon=temps 10
  jai=é=té=tris=te=pen=dant=trop=long=temps 10

  au=ryth=me=qua=vance=se=po=è=me=je=re=trou=ve=ma=joie=de=vivre 17
  et=je=laisse=sé=chap=per=mon=en=vie=de=mou=rir 12
  mer=ci=de=ma=voir=lais=ser=maf=fron=ter 10
  mer=ci=de=ma=voir=lais=ser=pleu=rer 9

  jai=moi=mê=me=tué=ma=tris=tesse 8
  et=jai=prit=cons=cien=ce=de=mes=fai=blesses 10
  mer=ci=de=ma=voir=lais=ser=souf=frir 9
  ce=la=ma=per=mit=de=vou=loir=vi=vre 10
 • Phonétique : J’Ai Pratiquement Oublier…

  ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃ fatiɡe dekʁiʁə
  syʁ mwa mal də vivʁə
  tus mε mo sɔ̃ mɛ̃tənɑ̃ epɥize
  ʒε ase pləʁe syʁ sεtə amuʁ ʁate…

  il ε mɛ̃tənɑ̃ tɑ̃ də mə lεse ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃
  lə tɑ̃ dale paʁ dəvɑ̃…
  lεse muʁiʁ lε duluʁø suvəniʁ
  e ʁeapʁɑ̃dʁə a ʁiʁə…

  ʒə sɥi tane də tuʒuʁ mɛ̃kjete
  də sə kə ty va pɑ̃se
  ʒε finaləmɑ̃ ʁeysi
  a tə sɔʁtiʁ də ma vi…

  mɔ̃ kœʁ a seʃe sε plœʁ
  e mɔ̃n- amə ʁi o ne də sɔ̃n- ɑ̃sjɛ̃ malœʁ
  mε ʒεməʁε dɑ̃z- œ̃ sɑ̃s tə ʁəmεʁsje
  tɑ̃ də pɔεmə ty ma ɛ̃spiʁe…

  ʒε apʁi a vivʁə avεk ma dulœʁ dy a sεtə amuʁ
  mε pø εtʁə oʁε ʒə la fɔʁsə də lublje œ̃ ʒuʁ
  mεz- εllə mə fε boku mwɛ̃ mal
  εllə mə sɑ̃blə bjɛ̃ mwɛ̃ fatalə…

  ʒε ʁavale mɔ̃n- ɑ̃vi də muʁiʁ
  e ʒε fɔʁse œ̃ suʁiʁə
  mεʁsi də mə fεʁə sybiʁ sεtə dulœʁ
  səla mə pεʁmε dapʁesje plys sε du mɔmɑ̃ də bɔnœʁ

  disi pø ʒə puʁʁε ʁəkɔmɑ̃se a ʁiʁə kɔmə dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  e sese mɔ̃n- ɛ̃kɔ̃tʁolablə ɛ̃sɔlɑ̃sə
  ty ma tεllmɑ̃ apʁi
  syʁ mwa e syʁ tutə ma vi

  oʒuʁdɥi ʒε ʁəvy sə sɔlεj ki dəpɥi dε mwaz- ete kuʃe
  il ma tεllmɑ̃ mɑ̃ke
  œ̃n- ivεʁ sεt- ɑ̃vɔle sɑ̃ kə ʒə nə pɥisə admiʁe sa blɑ̃ʃœʁ
  mεz- avεk εllə sε pʁatikəmɑ̃ ɑ̃vɔle ma dulœʁ

  ʒavεz- ublje lε pətitə ʃozə ki mavε tuʒuʁ fεtə suʁiʁə
  ʒimaʒinə kə ʒetε tʁo-ɑ̃te paʁ sεz- afʁø suvəniʁ
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ davwaʁ pεʁdɥ mɔ̃ tɑ̃
  ʒε ete tʁistə pɑ̃dɑ̃ tʁo lɔ̃tɑ̃

  o ʁitmə kavɑ̃sə sə pɔεmə ʒə ʁətʁuvə ma ʒwa də vivʁə
  e ʒə lεsə seʃape mɔ̃n- ɑ̃vi də muʁiʁ
  mεʁsi də mavwaʁ lεse mafʁɔ̃te !
  mεʁsi də mavwaʁ lεse pləʁe

  ʒε mwa mεmə tye ma tʁistεsə
  e ʒε pʁi kɔ̃sjɑ̃sə də mε fεblesə
  mεʁsi də mavwaʁ lεse sufʁiʁ
  səla ma pεʁmi də vulwaʁ vivʁə !
 • Pieds Phonétique : J’Ai Pratiquement Oublier…

  ʒə=sɥi=mɛ̃=tə=nɑ̃=fa=ti=ɡe=de=kʁiʁə 10
  syʁ=mwa=mal=də=vi=vʁə 6
  tus=mε=mo=sɔ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=ep=ɥi=ze 10
  ʒε=ase=plə=ʁe=syʁ=sε=təa=muʁ=ʁa=te 10

  il=ε=mɛ̃tə=nɑ̃=tɑ̃=də=mə=lε=se=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=lə=vɑ̃ 15
  lə=tɑ̃=da=le=paʁ=də=vɑ̃ 7
  lεse=mu=ʁiʁ=lε=du=lu=ʁø=su=və=niʁ 10
  e=ʁe=a=pʁɑ̃=dʁə=a=ʁi=ʁə 8

  ʒə=sɥi=ta=ne=də=tu=ʒuʁ=mɛ̃=kje=te 10
  də=sə=kə=ty=va=pɑ̃=se 7
  ʒε=fi=na=lə=mɑ̃=ʁe=y=si 8
  a=tə=sɔʁ=tiʁ=də=ma=vi 7

  mɔ̃=kœ=ʁə=a=se=ʃe=sε=plœʁ 8
  e=mɔ̃=namə=ʁi=o=ne=də=sɔ̃=nɑ̃=sjɛ̃=ma=lœʁ 12
  mε=ʒεmə=ʁε=dɑ̃=zœ̃=sɑ̃s=tə=ʁə=mεʁ=sje 10
  tɑ̃=də=pɔ=ε=mə=ty=ma=ɛ̃s=pi=ʁe 10

  ʒε=a=pʁi=a=vivʁəa=vεk=ma=du=lœʁ=dy=a=sε=tə=a=muʁ 15
  mε=pø=εtʁəo=ʁε=ʒə=la=fɔʁ=sə=də=lu=blje=œ̃=ʒuʁ 13
  mε=zεl=lə=mə=fε=bo=ku=mwɛ̃=mal 9
  εl=lə=mə=sɑ̃=blə=bjɛ̃=mwɛ̃=fa=ta=lə 10

  ʒε=ʁa=va=le=mɔ̃=nɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 10
  e=ʒε=fɔʁ=se=œ̃=su=ʁi=ʁə 8
  mεʁ=sidə=mə=fε=ʁə=sy=biʁ=sε=tə=du=lœʁ 11
  sə=lamə=pεʁ=mε=da=pʁe=sje=plys=sε=du=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ 15

  di=si=pøʒə=puʁ=ʁε=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=a=ʁi=ʁə=kɔ=mə=dɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 18
  e=se=se=mɔ̃=nɛ̃=kɔ̃=tʁo=lablə=ɛ̃=sɔlɑ̃sə 10
  ty=ma=tεl=lmɑ̃=a=pʁi 6
  syʁ=mwa=e=syʁ=tu=tə=ma=vi 8

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒεʁə=vy=sə=sɔ=lεj=ki=dəp=ɥi=dε=mwa=ze=te=ku=ʃe 17
  il=ma=tεl=lmɑ̃=mɑ̃=ke 6
  œ̃=ni=vεʁ=sε=tɑ̃=vɔ=le=sɑ̃kə=ʒə=nə=pɥi=səad=mi=ʁe=sa=blɑ̃=ʃœʁ 17
  mε=za=vεk=εllə=sε=pʁa=tikə=mɑ̃=ɑ̃=vɔ=le=ma=du=lœʁ 14

  ʒa=vε=zu=blje=lεpə=ti=tə=ʃo=zə=ki=ma=vε=tu=ʒuʁ=fε=tə=su=ʁiʁə 18
  ʒi=ma=ʒinə=kə=ʒe=tε=tʁo-ɑ̃=te=paʁ=sε=za=fʁø=su=və=niʁ 16
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=da=vwaʁ=pεʁdɥ=mɔ̃=tɑ̃ 10
  ʒε=e=te=tʁis=tə=pɑ̃=dɑ̃=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 10

  o=ʁit=mə=ka=vɑ̃sə=sə=pɔ=ε=mə=ʒə=ʁə=tʁu=və=ma=ʒwa=də=vivʁə 17
  e=ʒə=lεsə=se=ʃa=pe=mɔ̃=nɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 12
  mεʁ=si=də=ma=vwaʁ=lε=se=ma=fʁɔ̃=te 10
  mεʁ=si=də=ma=vwaʁ=lε=se=plə=ʁe 9

  ʒε=mwa=mε=mə=ty=e=ma=tʁis=tε=sə 10
  e=ʒε=pʁi=kɔ̃=sjɑ̃sə=də=mε=fε=ble=sə 10
  mεʁ=si=də=ma=vwaʁ=lε=se=su=fʁiʁ 9
  sə=la=ma=pεʁ=mi=də=vu=lwaʁ=vi=vʁə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/04/2004 00:00Ocean Crye

très bien écris ton poème titefleur et je suis content que tu retrouve la joie de vivre je te souhaite pleins de bonheurs. . . . . . . amitié ocean

Auteur de Poésie
28/04/2004 00:00Cindy Limpens

Très beau. . Vraiment ! En tt cas je suis contente ke tu aille mieux et ke tu aie pu passer au dessus de tout ca. . . ! Sois Heureuse 😉 Bravo pr le poême Bisous. . .

Auteur de Poésie
28/04/2004 00:00Triste Inconnu

comme dit cindy limpens. . . sois heureuse tite fleur. . . je ne voit rien d’autre à dire. . .
amicalement