Poème-France.com

Poeme : Jai Peur Mais Pourtant…Jai Peur Mais Pourtant…

Je ne cesse de crier comment je peux te haïr !
Mais je t’aime
Tu me donnes le goût de fuir
Je veux fuir cette douloureuse peine

Je peur de savoir quesque tu peut bien penser
Peur de revoir encore une fois surgir cette terrifiante douleur
Mais je ne peux m’empêcher de toujours t’aimer
Je fuis ce profond gouffre de malheur !

Parce que je c bien que tout se qui commence a un fin
Qui nous plonge dans cet infernal chagrin
Mais dite moi comment empêcher un cœur d’aimer ? ?
Je ne peux m’empêcher de pleurer…

Je t’aime mais j’ai peur
Peur de m’habituer a se bonheur !
Mais quelle libération sa doit être de ne plu entendre hurler son cœur
C’est bien pour toi que j’abandonne ma douleur

Parce que je t’aime
-0Titefleur-0

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sεsə də kʁje kɔmɑ̃ ʒə pø tə-ajʁ !
mε ʒə tεmə
ty mə dɔnə lə ɡu də fɥiʁ
ʒə vø fɥiʁ sεtə duluʁøzə pεnə

ʒə pœʁ də savwaʁ kεskə ty pø bjɛ̃ pɑ̃se
pœʁ də ʁəvwaʁ ɑ̃kɔʁə ynə fwa syʁʒiʁ sεtə teʁifjɑ̃tə dulœʁ
mε ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tuʒuʁ tεme
ʒə fɥi sə pʁɔfɔ̃ ɡufʁə də malœʁ !

paʁsə kə ʒə se bjɛ̃ kə tu sə ki kɔmɑ̃sə a œ̃ fɛ̃
ki nu plɔ̃ʒə dɑ̃ sεt ɛ̃fεʁnal ʃaɡʁɛ̃
mε ditə mwa kɔmɑ̃ ɑ̃pεʃe œ̃ kœʁ dεme ? ?
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də pləʁe…

ʒə tεmə mε ʒε pœʁ
pœʁ də mabitɥe a sə bɔnœʁ !
mε kεllə libeʁasjɔ̃ sa dwa εtʁə də nə ply ɑ̃tɑ̃dʁə yʁle sɔ̃ kœʁ
sε bjɛ̃ puʁ twa kə ʒabɑ̃dɔnə ma dulœʁ

paʁsə kə ʒə tεmə