Poème-France.com

Poeme : EnchaînéeEnchaînée

Je t’aime, je t’aime, je t’aime !
Oh, toi ! Si tu savais comme je t’aime !
Et je peux lire dans tes pensées,
Et je confirme que tu le sais…
Je peux t’offrir mon cœur sur un plateau argenté
Mais ne peux te forcer à le prendre et l’aimer…

Et si tout ça n’était qu’un rêve ?
Si j’avais tout imaginé ?
Mais non ! Quelle idiote ! Ca ne peut être que la réalité,
Mes larmes sont véritables et tes moqueries vérité…

Tu demeures incrédible, insensible
Face à mon obstination
A te rendre émotif, perceptible
De mes émotions que tu ignores jusqu’à la dérision !
Je t’aime, je t’aime, je t’aime !
Ne perçois-tu rien ?


Sans doute que mon amour est enchaîné à toi
Et que le destin trace sa route
En m’oubliant sur son chemin…
Titenati

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə !
ɔ, twa ! si ty savε kɔmə ʒə tεmə !
e ʒə pø liʁə dɑ̃ tε pɑ̃se,
e ʒə kɔ̃fiʁmə kə ty lə sε…
ʒə pø tɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ syʁ œ̃ plato aʁʒɑ̃te
mε nə pø tə fɔʁse a lə pʁɑ̃dʁə e lεme…

e si tu sa netε kœ̃ ʁεvə ?
si ʒavε tut- imaʒine ?
mε nɔ̃ ! kεllə idjɔtə ! ka nə pø εtʁə kə la ʁealite,
mε laʁmə- sɔ̃ veʁitabləz- e tε mɔkəʁi veʁite…

ty dəməʁəz- ɛ̃kʁediblə, ɛ̃sɑ̃siblə
fasə a mɔ̃n- ɔpstinasjɔ̃
a tə ʁɑ̃dʁə emɔtif, pεʁsεptiblə
də mεz- emɔsjɔ̃ kə ty iɲɔʁə ʒyska la deʁizjɔ̃ !
ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə !
nə pεʁswa ty ʁjɛ̃ ?


sɑ̃ dutə kə mɔ̃n- amuʁ εt- ɑ̃ʃεne a twa
e kə lə dεstɛ̃ tʁasə sa ʁutə
ɑ̃ mubljɑ̃ syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃…