Poeme : Enchaînée

Enchaînée

Je t’aime, je t’aime, je t’aime !
Oh, toi ! Si tu savais comme je t’aime !
Et je peux lire dans tes pensées,
Et je confirme que tu le sais…
Je peux t’offrir mon cœur sur un plateau argenté
Mais ne peux te forcer à le prendre et l’aimer…

Et si tout ça n’était qu’un rêve ?
Si j’avais tout imaginé ?
Mais non ! Quelle idiote ! Ca ne peut être que la réalité,
Mes larmes sont véritables et tes moqueries vérité…

Tu demeures incrédible, insensible
Face à mon obstination
A te rendre émotif, perceptible
De mes émotions que tu ignores jusqu’à la dérision !
Je t’aime, je t’aime, je t’aime !
Ne perçois-tu rien ?


Sans doute que mon amour est enchaîné à toi
Et que le destin trace sa route
En m’oubliant sur son chemin…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Enchaînée

  je=tai=me=je=tai=me=je=taime 8
  oh=toi=si=tu=sa=vais=comme=je=taime 9
  et=je=peux=lire=dans=tes=pen=sées 8
  et=je=con=fir=me=que=tu=le=sais 9
  je=peux=tof=frir=mon=cœur=sur=un=pla=teau=ar=gen=té 13
  mais=ne=peux=te=for=cer=à=le=prendreet=lai=mer 11

  et=si=tout=ça=né=tait=quun=rêve 8
  si=ja=vais=tout=i=ma=gi=né 8
  mais=non=quel=le=i=diote=ca=ne=peut=ê=tre=que=la=ré=a=li=té 17
  mes=lar=mes=sont=vé=ri=tables=et=tes=mo=que=ries=vé=ri=té 15

  tu=de=meures=in=cré=di=ble=in=sen=sible 10
  fa=ce=à=mon=obs=ti=na=tion 8
  a=te=rendreé=mo=tif=per=cep=tible 8
  de=mes=é=mo=tions=que=tu=i=gnores=jus=quà=la=dé=ri=sion 15
  je=tai=me=je=tai=me=je=taime 8
  ne=per=çois=tu=rien 5
  1

  sans=doute=que=mon=a=mour=est=en=chaî=né=à=toi 12
  et=que=le=des=tin=trace=sa=route 8
  en=mou=bli=ant=sur=son=che=min 8
 • Phonétique : Enchaînée

  ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə !
  ɔ, twa ! si ty savε kɔmə ʒə tεmə !
  e ʒə pø liʁə dɑ̃ tε pɑ̃se,
  e ʒə kɔ̃fiʁmə kə ty lə sε…
  ʒə pø tɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ syʁ œ̃ plato aʁʒɑ̃te
  mε nə pø tə fɔʁse a lə pʁɑ̃dʁə e lεme…

  e si tu sa netε kœ̃ ʁεvə ?
  si ʒavε tut- imaʒine ?
  mε nɔ̃ ! kεllə idjɔtə ! ka nə pø εtʁə kə la ʁealite,
  mε laʁmə- sɔ̃ veʁitabləz- e tε mɔkəʁi veʁite…

  ty dəməʁəz- ɛ̃kʁediblə, ɛ̃sɑ̃siblə
  fasə a mɔ̃n- ɔpstinasjɔ̃
  a tə ʁɑ̃dʁə emɔtif, pεʁsεptiblə
  də mεz- emɔsjɔ̃ kə ty iɲɔʁə ʒyska la deʁizjɔ̃ !
  ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə !
  nə pεʁswa ty ʁjɛ̃ ?


  sɑ̃ dutə kə mɔ̃n- amuʁ εt- ɑ̃ʃεne a twa
  e kə lə dεstɛ̃ tʁasə sa ʁutə
  ɑ̃ mubljɑ̃ syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃…
 • Syllabes Phonétique : Enchaînée

  ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tεmə 8
  ɔ=twa=si=ty=sa=vε=kɔmə=ʒə=tεmə 9
  e=ʒə=pø=liʁə=dɑ̃=tε=pɑ̃=se 8
  e=ʒə=kɔ̃=fiʁ=mə=kə=tylə=sε 8
  ʒə=pø=tɔ=fʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=syʁ=œ̃=pla=to=aʁ=ʒɑ̃=te 13
  mεnə=pø=tə=fɔʁ=se=a=lə=pʁɑ̃=dʁəe=lε=me 11

  e=si=tu=sa=ne=tε=kœ̃=ʁεvə 8
  si=ʒa=vε=tu=ti=ma=ʒi=ne 8
  mε=nɔ̃=kεl=lə=i=djɔtə=ka=nə=pø=ε=tʁə=kə=la=ʁe=a=li=te 17
  mε=laʁmə=sɔ̃=ve=ʁi=ta=blə=ze=tε=mɔ=kə=ʁi=ve=ʁi=te 15

  tydə=mə=ʁə=zɛ̃=kʁe=di=blə=ɛ̃=sɑ̃=siblə 10
  fa=sə=a=mɔ̃=nɔp=sti=na=sjɔ̃ 8
  atə=ʁɑ̃=dʁəe=mɔ=tif=pεʁ=sεp=tiblə 8
  də=mε=ze=mɔ=sjɔ̃kə=ty=i=ɲɔ=ʁə=ʒys=ka=la=de=ʁi=zjɔ̃ 15
  ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tεmə 8
  nə=pεʁ=swa=ty=ʁj=ɛ̃ 6
  1

  sɑ̃=dutə=kə=mɔ̃=na=muʁ=ε=tɑ̃=ʃε=ne=a=twa 12
  e=kə=lə=dεs=tɛ̃=tʁasə=sa=ʁutə 8
  ɑ̃=mu=blj=ɑ̃=syʁ=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2011 10:34Petite Muse

texte magnifique
je découvre tes poèmes et prends plaisir à les lire, c’est très bien écrit

Auteur de Poésie
02/07/2011 10:27Titenati

Merci!

Poème Amour
Publié le 01/07/2011 10:29

L'écrit contient 144 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Titenati

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs