Poeme-France : Lecture Écrit Plaisir

Poeme : Pour Une Nuit D’Amour

Poème Plaisir
Publié le 01/07/2011 11:40

L'écrit contient 136 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Petite Muse

Pour Une Nuit D’Amour

Quand sonnera l’heure, je serai toute ouïe.
Laisse moi, juste cette nuit, pénètrer dans ta demeure.
Pour ces quelques heures je serai la femme de ta vie.
Il fait si froid ici, laisse moi réchauffer ton intérieur.

Sur ce tapis de velour, près de la cheminée,
Je serai ta dulcinée lors de cette nuit d’amour.
Je te comblerai en retour de gateries osées.

Tes sens maintenus en éveils pimenteront la scène.
Dans ton jardin d’Eden, nous ne trouverons le sommeil.
Je jouerai de ta tige bielle tel un tauréadore dans son arène,
Chevauchant son étrenne qui se joue l’esprit rebelle.

Ton être plein d’ardeur m’accompagnera pour en finir.
Ainsi viendra remplir ton coup fatal dans mon corps en chaleur.
Nous recommencerons encore et encore, avant de voir la nuit palir.
 • Pieds Hyphénique: Pour Une Nuit D’Amour

  quand=son=ne=ra=lheure=je=se=rai=tou=te=ouïe 11
  lais=se=moi=jus=te=cet=te=nuit=pé=nè=trer=dans=ta=de=meure 15
  pour=ces=quel=ques=heu=res=je=se=rai=la=fem=me=de=tavie 14
  il=fait=si=froid=i=ci=lais=se=moi=ré=chauf=fer=ton=in=té=rieur 16

  sur=ce=ta=pis=de=ve=lour=près=de=la=che=minée 12
  je=se=rai=ta=dul=ci=née=lors=de=cet=te=nuit=da=mour 14
  je=te=com=ble=rai=en=re=tour=de=ga=te=ries=osées 13

  tes=sens=main=te=nus=en=é=veils=pi=men=te=ront=la=s=cène 15
  dans=ton=jar=din=de=den=nous=ne=trou=ve=rons=le=som=meil 14
  je=joue=rai=de=ta=ti=ge=biel=le=tel=un=tau=ré=a=do=re=dans=son=a=rène 20
  che=vau=chant=son=é=tren=ne=qui=se=joue=les=prit=re=belle 14

  ton=ê=tre=plein=dar=deur=mac=com=pa=gne=ra=pour=en=fi=nir 15
  ain=si=vien=dra=rem=plir=ton=coup=fa=tal=dans=mon=corps=en=cha=leur 16
  nous=re=com=men=ce=rons=en=co=reet=en=core=a=vant=de=voir=la=nuit=pa=lir 19
 • Phonétique : Pour Une Nuit D’Amour

  kɑ̃ sɔnəʁa lœʁ, ʒə səʁε tutə ui.
  lεsə mwa, ʒystə sεtə nɥi, penεtʁe dɑ̃ ta dəməʁə.
  puʁ sε kεlkz- œʁ ʒə səʁε la famə də ta vi.
  il fε si fʁwa isi, lεsə mwa ʁeʃofe tɔ̃n- ɛ̃teʁjœʁ.

  syʁ sə tapi də vəluʁ, pʁε də la ʃəmine,
  ʒə səʁε ta dylsine lɔʁ də sεtə nɥi damuʁ.
  ʒə tə kɔ̃bləʁε ɑ̃ ʁətuʁ də ɡatəʁiz- oze.

  tε sɑ̃s mɛ̃tənysz- ɑ̃n- evεj pimɑ̃təʁɔ̃ la sεnə.
  dɑ̃ tɔ̃ ʒaʁdɛ̃ dədɛ̃, nu nə tʁuvəʁɔ̃ lə sɔmεj.
  ʒə ʒuəʁε də ta tiʒə bjεllə tεl œ̃ toʁeadɔʁə dɑ̃ sɔ̃n- aʁεnə,
  ʃəvoʃɑ̃ sɔ̃n- etʁεnə ki sə ʒu lεspʁi ʁəbεllə.

  tɔ̃n- εtʁə plɛ̃ daʁdœʁ makɔ̃paɲəʁa puʁ ɑ̃ finiʁ.
  ɛ̃si vjɛ̃dʁa ʁɑ̃pliʁ tɔ̃ ku fatal dɑ̃ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ ʃalœʁ.
  nu ʁəkɔmɑ̃səʁɔ̃z- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə, avɑ̃ də vwaʁ la nɥi paliʁ.
 • Pieds Phonétique : Pour Une Nuit D’Amour

  kɑ̃=sɔ=nə=ʁa=lœʁ=ʒə=sə=ʁε=tu=tə=u=i 12
  lε=sə=mwa=ʒys=tə=sε=tə=nɥi=pe=nε=tʁe=dɑ̃=ta=də=mə=ʁə 16
  puʁ=sε=kεl=kzœʁ=ʒə=sə=ʁε=la=fa=mə=də=ta=vi 13
  il=fε=si=fʁwa=i=si=lε=sə=mwa=ʁe=ʃo=fe=tɔ̃=nɛ̃=te=ʁjœʁ 16

  syʁ=sə=ta=pi=də=və=luʁ=pʁε=də=la=ʃə=mi=ne 13
  ʒə=sə=ʁε=ta=dyl=si=ne=lɔʁ=də=sε=tə=nɥi=da=muʁ 14
  ʒə=tə=kɔ̃=blə=ʁε=ɑ̃=ʁə=tuʁ=də=ɡa=tə=ʁi=zo=ze 14

  tε=sɑ̃s=mɛ̃=tə=nys=zɑ̃=ne=vεj=pi=mɑ̃=tə=ʁɔ̃=la=sεnə 14
  dɑ̃=tɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃=də=dɛ̃=nu=nə=tʁu=və=ʁɔ̃=lə=sɔ=mεj 14
  ʒə=ʒu=ə=ʁε=də=ta=ti=ʒə=bjεl=lə=tεl=œ̃=to=ʁe=a=dɔ=ʁə=dɑ̃=sɔ̃=na=ʁεnə 21
  ʃə=vo=ʃɑ̃=sɔ̃=ne=tʁε=nə=ki=sə=ʒu=lεs=pʁi=ʁə=bεl=lə 15

  tɔ̃=nε=tʁə=plɛ̃=daʁ=dœʁ=ma=kɔ̃=pa=ɲə=ʁa=puʁ=ɑ̃=fi=niʁ 15
  ɛ̃=si=vjɛ̃=dʁa=ʁɑ̃=pliʁ=tɔ̃=ku=fa=tal=dɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=ʃa=lœʁ 16
  nu=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=kɔ=ʁəe=ɑ̃=kɔʁə=a=vɑ̃=də=vwaʁ=la=nɥi=pa=liʁ 19

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2011 19:14Solfege34

çà c’est de l’amour!!! magnifique
merci pour ce moment bien agréable

Auteur de Poésie
01/07/2011 21:09(Bf) Thea (Bf)

Belle sensualité et belle passion, espérons que ca durera plus d’une nuit...