Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Jamais Rèussie À ComprendreJe N’Ai Jamais Rèussie À Comprendre

Aujourd’hui, encore une fois,
La pluie inonde mon cœur,
Jamais ne cessera cette douleur,
Tant que dans ma vie, tu seras là.

Je t’es tellement pleuré,
Que mes yeux en sont asséchés ! .
Que mon cœur en est blindé,
Qu’il ne laissera plus jamais entré,
Ni les mots d’amour, ni les absurdités.

Je n’ai jamais réussie à comprendre,
À quel moment tu as cessé de me surprendre,
Pourquoi ton amour a disparût,
Pourquoi il n’est pas réapparût,

Je sais pourtant que tout est fini,
Pourtant j’y crois encore,
Tu étais pour moi, un trésor,
Jamais, sans toi, je ne pourrais continuer ma vie.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi, ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
la plɥi inɔ̃də mɔ̃ kœʁ,
ʒamε nə sesəʁa sεtə dulœʁ,
tɑ̃ kə dɑ̃ ma vi, ty səʁa la.

ʒə tε tεllmɑ̃ pləʁe,
kə mεz- iøz- ɑ̃ sɔ̃t- aseʃe ! .
kə mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- ε blɛ̃de,
kil nə lεsəʁa plys ʒamεz- ɑ̃tʁe,
ni lε mo damuʁ, ni lεz- absyʁdite.

ʒə nε ʒamε ʁeysi a kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
a kεl mɔmɑ̃ ty a sese də mə syʁpʁɑ̃dʁə,
puʁkwa tɔ̃n- amuʁ a dispaʁy,
puʁkwa il nε pa ʁeapaʁy,

ʒə sε puʁtɑ̃ kə tut- ε fini,
puʁtɑ̃ ʒi kʁwaz- ɑ̃kɔʁə,
ty etε puʁ mwa, œ̃ tʁezɔʁ,
ʒamε, sɑ̃ twa, ʒə nə puʁʁε kɔ̃tinɥe ma vi.