Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Et Puis Un Jour, On Regrette

Poème Amour
Publié le 03/04/2004 00:00

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titmary027

Et Puis Un Jour, On Regrette

Ce n’est pas un conte de fée,
Ni même une bonne séance de ciné,
Juste une histoire de tous les jours,
Mais pas forcément une histoire de toujours.

Au départ, il y avait toi,
Mais moi, je n’étais pas là,
J’ai eu peur de ce que tu voulais donner,
Je me suis beaucoup trop méfier.

Et puis un jour, on regrette
Le plus petit des mots,
On se trouve nul, on se déteste,
On ne voit plus ce qui pourtant était beau.

Mais toutes les histoires d’amours finissent mal,
C’est ce qu’on dit en général,
Rare sont celles qui durent,
Rares sont celles qui restent pures.

On dit aussi, que le temps fait oublier,
Et qu’un jour, elles font partit du passé,
Pourtant aujourd’hui, je souffre,
Je sens s’éloigner ton souffle.

J’ai tellement envie de le laisser partir,
Pour ne plus souffrir,
Refaire une vie ou tu n’existeras pas,
Reconstruire un monde sans toi.

Et puis un jour, je regretterai,
De t’avoir laisser filé,
Je n’aurai pourtant plus d’autre choix,
Que de vivre avec ça ! .

Ce n’est pas un conte de fée,
Ni même une bonne séance de ciné,
Juste une histoire de tous les jours,
Mais pas forcément une histoire de toujours.
 • Pieds Hyphénique: Et Puis Un Jour, On Regrette

  ce=nest=pas=un=con=te=de=fée 8
  ni=mêmeu=ne=bon=ne=sé=an=ce=de=ci=né 11
  jus=teune=his=toire=de=tous=les=jours 8
  mais=pas=for=cément=u=ne=his=toi=re=de=tou=jours 12

  au=dé=part=il=y=a=vait=toi 8
  mais=moi=je=né=tais=pas=là 7
  jai=eu=peur=de=ce=que=tu=vou=lais=don=ner 11
  je=me=suis=beau=coup=trop=mé=fier 8

  et=puis=un=jour=on=re=gret=te 8
  le=plus=pe=tit=des=mots 6
  on=se=trouve=nul=on=se=dé=tes=te 9
  on=ne=voit=plus=ce=qui=pour=tant=é=tait=beau 11

  mais=toutes=les=his=toi=res=da=mours=fi=nis=sent=mal 12
  cest=ce=quon=dit=en=gé=né=ral 8
  ra=re=sont=cel=les=qui=du=rent 8
  rares=sont=cel=les=qui=res=tent=pures 8

  on=dit=aus=si=que=le=temps=fait=ou=blier 10
  et=quun=jour=el=les=font=par=tit=du=pas=sé 11
  pour=tant=au=jourd=hui=je=souf=fre 8
  je=sens=sé=loi=gner=ton=sou=ffle 8

  jai=tel=le=ment=en=vie=de=le=lais=ser=par=tir 12
  pour=ne=plus=souf=frir 5
  re=faireu=ne=vie=ou=tu=nexis=te=ras=pas 10
  re=cons=truire=un=mon=de=sans=toi 8

  et=puis=un=jour=je=re=grette=rai 8
  de=ta=voir=lais=ser=fi=lé 7
  je=nau=rai=pour=tant=plus=dautre=choix 8
  que=de=vi=vre=a=vec=ça 7

  ce=nest=pas=un=con=te=de=fée 8
  ni=mêmeu=ne=bon=ne=sé=an=ce=de=ci=né 11
  jus=teune=his=toire=de=tous=les=jours 8
  mais=pas=for=cément=u=ne=his=toi=re=de=tou=jours 12
 • Phonétique : Et Puis Un Jour, On Regrette

  sə nε pa œ̃ kɔ̃tə də fe,
  ni mεmə ynə bɔnə seɑ̃sə də sine,
  ʒystə ynə istwaʁə də tus lε ʒuʁ,
  mε pa fɔʁsemɑ̃ ynə istwaʁə də tuʒuʁ.

  o depaʁ, il i avε twa,
  mε mwa, ʒə netε pa la,
  ʒε y pœʁ də sə kə ty vulε dɔne,
  ʒə mə sɥi boku tʁo mefje.

  e pɥiz- œ̃ ʒuʁ, ɔ̃ ʁəɡʁεtə
  lə plys pəti dε mo,
  ɔ̃ sə tʁuvə nyl, ɔ̃ sə detεstə,
  ɔ̃ nə vwa plys sə ki puʁtɑ̃ etε bo.

  mε tutə lεz- istwaʁə damuʁ finise mal,
  sε sə kɔ̃ di ɑ̃ ʒeneʁal,
  ʁaʁə sɔ̃ sεllə ki dyʁe,
  ʁaʁə sɔ̃ sεllə ki ʁεste pyʁə.

  ɔ̃ di osi, kə lə tɑ̃ fε ublje,
  e kœ̃ ʒuʁ, εllə fɔ̃ paʁti dy pase,
  puʁtɑ̃ oʒuʁdɥi, ʒə sufʁə,
  ʒə sɑ̃s selwaɲe tɔ̃ suflə.

  ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi də lə lεse paʁtiʁ,
  puʁ nə plys sufʁiʁ,
  ʁəfεʁə ynə vi u ty nεɡzistəʁa pa,
  ʁəkɔ̃stʁɥiʁə œ̃ mɔ̃də sɑ̃ twa.

  e pɥiz- œ̃ ʒuʁ, ʒə ʁəɡʁεtəʁε,
  də tavwaʁ lεse file,
  ʒə noʁε puʁtɑ̃ plys dotʁə ʃwa,
  kə də vivʁə avεk sa ! .

  sə nε pa œ̃ kɔ̃tə də fe,
  ni mεmə ynə bɔnə seɑ̃sə də sine,
  ʒystə ynə istwaʁə də tus lε ʒuʁ,
  mε pa fɔʁsemɑ̃ ynə istwaʁə də tuʒuʁ.
 • Pieds Phonétique : Et Puis Un Jour, On Regrette

  sə=nε=pa=œ̃=kɔ̃=tə=də=fe 8
  ni=mεməy=nə=bɔnə=se=ɑ̃=sə=də=si=ne 10
  ʒys=təynə=is=twaʁə=də=tus=lε=ʒuʁ 8
  mε=pa=fɔʁse=mɑ̃=ynə=is=twa=ʁə=də=tu=ʒuʁ 11

  o=de=paʁ=il=i=a=vε=twa 8
  mε=mwa=ʒə=ne=tε=pa=la 7
  ʒε=y=pœʁ=də=sə=kə=ty=vu=lε=dɔ=ne 11
  ʒə=mə=sɥi=bo=ku=tʁo=me=fje 8

  e=pɥi=zœ̃=ʒuʁ=ɔ̃=ʁə=ɡʁε=tə 8
  lə=plys=pə=ti=dε=mo 6
  ɔ̃sə=tʁu=və=nyl=ɔ̃=sə=de=tεstə 8
  ɔ̃nə=vwa=plys=sə=ki=puʁ=tɑ̃=e=tε=bo 10

  mε=tutə=lε=zis=twaʁə=da=muʁ=fi=ni=se=mal 11
  sε=sə=kɔ̃=di=ɑ̃=ʒe=ne=ʁal 8
  ʁa=ʁə=sɔ̃=sεl=lə=ki=dy=ʁe 8
  ʁaʁə=sɔ̃=sεl=lə=ki=ʁεs=te=pyʁə 8

  ɔ̃=di=o=si=kə=lə=tɑ̃=fε=u=blje 10
  e=kœ̃=ʒuʁ=εl=lə=fɔ̃=paʁ=ti=dy=pase 10
  puʁ=tɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=su=fʁə 8
  ʒə=sɑ̃s=se=lwa=ɲe=tɔ̃=su=flə 8

  ʒε=tεl=lmɑ̃=ɑ̃vidə=lə=lε=se=paʁ=tiʁ 9
  puʁ=nə=plys=su=fʁiʁ 5
  ʁə=fεʁəy=nə=vi=u=ty=nεɡ=zis=tə=ʁa=pa 11
  ʁə=kɔ̃s=tʁɥiʁə=œ̃=mɔ̃=də=sɑ̃=twa 8

  e=pɥi=zœ̃=ʒuʁʒə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁε 8
  də=ta=vwaʁ=lε=se=fi=le 7
  ʒə=no=ʁε=puʁ=tɑ̃=plys=dotʁə=ʃwa 8
  kə=də=vi=vʁə=a=vεk=sa 7

  sə=nε=pa=œ̃=kɔ̃=tə=də=fe 8
  ni=mεməy=nə=bɔnə=se=ɑ̃=sə=də=si=ne 10
  ʒys=təynə=is=twaʁə=də=tus=lε=ʒuʁ 8
  mε=pa=fɔʁse=mɑ̃=ynə=is=twa=ʁə=də=tu=ʒuʁ 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/04/2004 00:00Un-Ange-Qui-Pleure:(

je trouve ton poeme tres beau bravo continu insi gros bisous amitier cindy

Auteur de Poésie
21/04/2006 14:09Lupa

trés réaliste malheureusement!