Poème-France.com

Poeme : Et Puis Un Jour, On RegretteEt Puis Un Jour, On Regrette

Ce n’est pas un conte de fée,
Ni même une bonne séance de ciné,
Juste une histoire de tous les jours,
Mais pas forcément une histoire de toujours.

Au départ, il y avait toi,
Mais moi, je n’étais pas là,
J’ai eu peur de ce que tu voulais donner,
Je me suis beaucoup trop méfier.

Et puis un jour, on regrette
Le plus petit des mots,
On se trouve nul, on se déteste,
On ne voit plus ce qui pourtant était beau.

Mais toutes les histoires d’amours finissent mal,
C’est ce qu’on dit en général,
Rare sont celles qui durent,
Rares sont celles qui restent pures.

On dit aussi, que le temps fait oublier,
Et qu’un jour, elles font partit du passé,
Pourtant aujourd’hui, je souffre,
Je sens s’éloigner ton souffle.

J’ai tellement envie de le laisser partir,
Pour ne plus souffrir,
Refaire une vie ou tu n’existeras pas,
Reconstruire un monde sans toi.

Et puis un jour, je regretterai,
De t’avoir laisser filé,
Je n’aurai pourtant plus d’autre choix,
Que de vivre avec ça ! .

Ce n’est pas un conte de fée,
Ni même une bonne séance de ciné,
Juste une histoire de tous les jours,
Mais pas forcément une histoire de toujours.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə nε pa œ̃ kɔ̃tə də fe,
ni mεmə ynə bɔnə seɑ̃sə də sine,
ʒystə ynə istwaʁə də tus lε ʒuʁ,
mε pa fɔʁsemɑ̃ ynə istwaʁə də tuʒuʁ.

o depaʁ, il i avε twa,
mε mwa, ʒə netε pa la,
ʒε y pœʁ də sə kə ty vulε dɔne,
ʒə mə sɥi boku tʁo mefje.

e pɥiz- œ̃ ʒuʁ, ɔ̃ ʁəɡʁεtə
lə plys pəti dε mo,
ɔ̃ sə tʁuvə nyl, ɔ̃ sə detεstə,
ɔ̃ nə vwa plys sə ki puʁtɑ̃ etε bo.

mε tutə lεz- istwaʁə damuʁ finise mal,
sε sə kɔ̃ di ɑ̃ ʒeneʁal,
ʁaʁə sɔ̃ sεllə ki dyʁe,
ʁaʁə sɔ̃ sεllə ki ʁεste pyʁə.

ɔ̃ di osi, kə lə tɑ̃ fε ublje,
e kœ̃ ʒuʁ, εllə fɔ̃ paʁti dy pase,
puʁtɑ̃ oʒuʁdɥi, ʒə sufʁə,
ʒə sɑ̃s selwaɲe tɔ̃ suflə.

ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi də lə lεse paʁtiʁ,
puʁ nə plys sufʁiʁ,
ʁəfεʁə ynə vi u ty nεɡzistəʁa pa,
ʁəkɔ̃stʁɥiʁə œ̃ mɔ̃də sɑ̃ twa.

e pɥiz- œ̃ ʒuʁ, ʒə ʁəɡʁεtəʁε,
də tavwaʁ lεse file,
ʒə noʁε puʁtɑ̃ plys dotʁə ʃwa,
kə də vivʁə avεk sa ! .

sə nε pa œ̃ kɔ̃tə də fe,
ni mεmə ynə bɔnə seɑ̃sə də sine,
ʒystə ynə istwaʁə də tus lε ʒuʁ,
mε pa fɔʁsemɑ̃ ynə istwaʁə də tuʒuʁ.