Poème-France.com

Poeme : Mal Être D’Un JourMal Être D’Un Jour

Je ne vais pas très bien aujourd’hui,
Pourtant, je ne me connais pas de soucis.
Je suis heureuse parce que je crois que tu m’aimes,
Et que d’un coup de vent se sont envolés tout mes problèmes.

Demain, j’irai beaucoup mieux,
Pourtant tu m’apporte si peu.
Mais pour toi, je suis capable de me contentais du minimum,
Pour te donner mon amour au maximum.

Hier, souviens-toi, j’étais triste, sans vie,
C’est grâce à toi que je revis aujourd’hui.
Tout est gris quand tu n’es pas là,
Loin de toi, j’ai tellement froid.

Toute la vie, je t’aimerais,
Je serais capable de patienter,
Jamais je ne pourrais cesser,
De t’aimer.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə vε pa tʁε bjɛ̃ oʒuʁdɥi,
puʁtɑ̃, ʒə nə mə kɔnε pa də susi.
ʒə sɥiz- œʁøzə paʁsə kə ʒə kʁwa kə ty mεmə,
e kə dœ̃ ku də vɑ̃ sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle tu mε pʁɔblεmə.

dəmɛ̃, ʒiʁε boku mjø,
puʁtɑ̃ ty mapɔʁtə si pø.
mε puʁ twa, ʒə sɥi kapablə də mə kɔ̃tɑ̃tε dy minimɔm,
puʁ tə dɔne mɔ̃n- amuʁ o maksimɔm.

jεʁ, suvjɛ̃ twa, ʒetε tʁistə, sɑ̃ vi,
sε ɡʁasə a twa kə ʒə ʁəviz- oʒuʁdɥi.
tut- ε ɡʁi kɑ̃ ty nε pa la,
lwɛ̃ də twa, ʒε tεllmɑ̃ fʁwa.

tutə la vi, ʒə tεməʁε,
ʒə səʁε kapablə də pasjɑ̃te,
ʒamε ʒə nə puʁʁε sese,
də tεme.