Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Écoute C’Est Pour Toi

Poème Amour
Publié le 17/04/2004 00:00

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Titmary027

Écoute C’Est Pour Toi

Début juillet, je t’es rencontrée
Au bout de quelques jours, j’étais persuadée de ne jamais t’aimer
Mi septembre, je ne venais plus te parler
Espérer même que tu m’oublierais,
Ne plus penser que tu m’aimais.

Des jours qui passe, sans que tu me manques vraiment, pourtant,
Arrive un jour forcément, ou l’on ne peut plus se cacher
Mais je voulais juste te dire la vérité, dis moi quel
Intérêt de te mentir, je voulais juste arrêter tout ça
Et c’est là que tu m’as tout avouer
Non, jamais je n’aurai imaginé.

Depuis, la vie a continué, jusqu’
Au jour, ou elle est arrivée
Mais que faisait elle dans notre conversation,
Impossible de nier, j’étais jalouse,
Elle arrivait comme ça pour tout gâcher,
Non, elle étais là pour faire dire la vérité

Deux minutes, c’est juste le temps qu’il m’a fallu,
Aussitôt, j’ai tout compris
Mais eu très peur aussi.
Installer depuis tout ce temps,
En moi, il était là, ce sentiment d’amour,
Nier, se serait mentir et t’oublier aussi

Dami, je ne veut plus t’oublier
Aujourd’hui, je veut t’aimer
Me blottir dans tes bras, comme tu l’
Imaginais autrefois,
Être a toi, et toi, à moi
Ne plus avoir peur de cette fille trop souvent prés de toi

Demain, je te dirais que je t’aime
Aujourd’hui, je veut vraiment le faire
Mais sûrement, que je n’en aurais pas la force.
Impossible de ne plus être timide quand on aime comme ça
Écoute quand j’essaye de te faire comprendre,
Ne me parle plus de cette fille

Dis moi que tu m’aime aussi
Aujourd’hui et pour le restant de notre vie
Montre moi que tu as compris, ce que j’ai tant de mal à te dire
Impressionne moi comme tu l’as fait durant c’est dernier mois
Emmène moi plus haut que les nuages, avec tes gentils mots
Ne me fait plus douter, comme tu le fais à cet instant.
 • Pieds Hyphénique: Écoute C’Est Pour Toi

  dé=but=jui=llet=je=tes=ren=con=trée 9
  au=bout=de=quel=ques=jours=jé=tais=per=sua=dée=de=ne=ja=mais=tai=mer 17
  mi=sep=tem=bre=je=ne=ve=nais=plus=te=par=ler 12
  es=pé=rer=mê=me=que=tu=mou=blie=rais 10
  ne=plus=pen=ser=que=tu=mai=mais 8

  des=jours=qui=passe=sans=que=tu=me=man=ques=vrai=ment=pour=tant 14
  ar=riveun=jour=for=cé=ment=ou=lon=ne=peut=plus=se=ca=cher 14
  mais=je=vou=lais=jus=te=te=dire=la=vé=ri=té=dis=moi=quel 15
  in=té=rêt=de=te=men=tir=je=vou=lais=jus=tear=rê=ter=tout=ça 16
  et=cest=là=que=tu=mas=tout=a=vou=er 10
  non=ja=mais=je=nau=rai=i=ma=gi=né 10

  de=puis=la=vie=a=con=ti=nué=jus=qu 10
  au=jour=ou=el=le=est=ar=ri=vée 9
  mais=que=fai=sait=el=le=dans=notre=con=ver=sa=tion 12
  im=pos=si=ble=de=nier=jé=tais=ja=louse 10
  elle=ar=ri=vait=comme=ça=pour=tout=gâ=cher 10
  non=el=leé=tais=là=pour=faire=di=re=la=vé=ri=té 13

  deux=mi=nutes=cest=jus=te=le=temps=quil=ma=fal=lu 12
  aus=si=tôt=jai=tout=com=pris 7
  mais=eu=très=peur=aus=si 6
  ins=tal=ler=de=puis=tout=ce=temps 8
  en=moi=il=é=tait=là=ce=sen=timent=da=mour 11
  nier=se=se=rait=men=tir=et=tou=blier=aus=si 11

  da=mi=je=ne=veut=plus=tou=bli=er 9
  au=jourd=hui=je=veut=tai=mer 7
  me=blot=tir=dans=tes=bras=com=me=tu=l 10
  ima=gi=nais=au=tre=fois 6
  ê=tre=a=toi=et=toi=à=moi 8
  ne=plus=a=voir=peur=de=cette=fille=trop=souvent=prés=de=toi 13

  de=main=je=te=di=rais=que=je=tai=me 10
  au=jourd=hui=je=veut=vrai=ment=le=fai=re 10
  mais=sû=re=ment=que=je=nen=au=rais=pas=la=force 12
  im=pos=sible=de=ne=plus=ê=tre=ti=mi=de=quand=on=ai=me=com=me=ça 18
  é=coute=quand=jes=saye=de=te=fai=re=com=prendre 11
  ne=me=par=le=plus=de=cet=te=fi=lle 10

  dis=moi=que=tu=mai=me=aus=si 8
  au=jourdhui=et=pour=le=res=tant=de=notre=vie 10
  montre=moi=que=tu=as=com=pris=ce=que=jai=tant=de=mal=à=te=dire 16
  impres=sion=ne=moi=com=me=tu=las=fait=du=rant=cest=der=nier=mois 15
  em=mène=moi=plus=haut=que=les=nu=a=ges=a=vec=tes=gen=tils=mots 16
  ne=me=fait=plus=dou=ter=comme=tu=le=fais=à=cet=ins=tant 14
 • Phonétique : Écoute C’Est Pour Toi

  deby ʒɥjε, ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  o bu də kεlk ʒuʁ, ʒetε pεʁsɥade də nə ʒamε tεme
  mi sεptɑ̃bʁə, ʒə nə vənε plys tə paʁle
  εspeʁe mεmə kə ty mubljəʁε,
  nə plys pɑ̃se kə ty mεmε.

  dε ʒuʁ ki pasə, sɑ̃ kə ty mə mɑ̃k vʁεmɑ̃, puʁtɑ̃,
  aʁivə œ̃ ʒuʁ fɔʁsemɑ̃, u lɔ̃ nə pø plys sə kaʃe
  mε ʒə vulε ʒystə tə diʁə la veʁite, di mwa kεl
  ɛ̃teʁε də tə mɑ̃tiʁ, ʒə vulε ʒystə aʁεte tu sa
  e sε la kə ty ma tut- avue
  nɔ̃, ʒamε ʒə noʁε imaʒine.

  dəpɥi, la vi a kɔ̃tinye, ʒysk
  o ʒuʁ, u εllə εt- aʁive
  mε kə fəzε εllə dɑ̃ nɔtʁə kɔ̃vεʁsasjɔ̃,
  ɛ̃pɔsiblə də nje, ʒetε ʒaluzə,
  εllə aʁivε kɔmə sa puʁ tu ɡaʃe,
  nɔ̃, εllə etε la puʁ fεʁə diʁə la veʁite

  dø minytə, sε ʒystə lə tɑ̃ kil ma faly,
  osito, ʒε tu kɔ̃pʁi
  mεz- y tʁε pœʁ osi.
  ɛ̃stale dəpɥi tu sə tɑ̃,
  ɑ̃ mwa, il etε la, sə sɑ̃timɑ̃ damuʁ,
  nje, sə səʁε mɑ̃tiʁ e tublje osi

  dami, ʒə nə vø plys tublje
  oʒuʁdɥi, ʒə vø tεme
  mə blɔtiʁ dɑ̃ tε bʁa, kɔmə ty l
  imaʒinεz- otʁəfwa,
  εtʁə a twa, e twa, a mwa
  nə plysz- avwaʁ pœʁ də sεtə fijə tʁo suvɑ̃ pʁe də twa

  dəmɛ̃, ʒə tə diʁε kə ʒə tεmə
  oʒuʁdɥi, ʒə vø vʁεmɑ̃ lə fεʁə
  mε syʁəmɑ̃, kə ʒə nɑ̃n- oʁε pa la fɔʁsə.
  ɛ̃pɔsiblə də nə plysz- εtʁə timidə kɑ̃t- ɔ̃n- εmə kɔmə sa
  ekutə kɑ̃ ʒesεj də tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  nə mə paʁlə plys də sεtə fijə

  di mwa kə ty mεmə osi
  oʒuʁdɥi e puʁ lə ʁεstɑ̃ də nɔtʁə vi
  mɔ̃tʁə mwa kə ty a kɔ̃pʁi, sə kə ʒε tɑ̃ də mal a tə diʁə
  ɛ̃pʁesjɔnə mwa kɔmə ty la fε dyʁɑ̃ sε dεʁnje mwa
  ɑ̃mεnə mwa plys-o kə lε nɥaʒə, avεk tε ʒɑ̃til mo
  nə mə fε plys dute, kɔmə ty lə fεz- a sεt ɛ̃stɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Écoute C’Est Pour Toi

  de=by=ʒɥj=ε=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 9
  o=budə=kεl=kə=ʒuʁ=ʒe=tε=pεʁ=sɥa=de=də=nə=ʒa=mε=tε=me 16
  mi=sεp=tɑ̃bʁə=ʒə=nə=və=nε=plys=tə=paʁ=le 11
  εs=pe=ʁe=mε=mə=kə=ty=mu=bljə=ʁε 10
  nə=plys=pɑ̃=se=kə=ty=mε=mε 8

  dε=ʒuʁ=ki=pasə=sɑ̃=kə=ty=mə=mɑ̃k=vʁε=mɑ̃=puʁ=tɑ̃ 13
  a=ʁivəœ̃=ʒuʁ=fɔʁ=se=mɑ̃=u=lɔ̃=nə=pø=plys=sə=ka=ʃe 14
  mεʒə=vu=lε=ʒys=tə=tə=di=ʁə=la=ve=ʁi=te=di=mwa=kεl 15
  ɛ̃=te=ʁεdə=tə=mɑ̃=tiʁ=ʒə=vu=lε=ʒys=təa=ʁε=te=tu=sa 15
  e=sε=la=kə=ty=ma=tu=ta=vu=e 10
  nɔ̃=ʒa=mε=ʒə=no=ʁε=i=ma=ʒi=ne 10

  dəp=ɥi=la=vi=a=kɔ̃=ti=ny=e=ʒysk 10
  o=ʒuʁ=u=εl=lə=ε=ta=ʁi=ve 9
  mεkə=fə=zε=εllə=dɑ̃=nɔ=tʁə=kɔ̃=vεʁ=sa=s=jɔ̃ 12
  ɛ̃=pɔ=si=blə=də=nje=ʒe=tε=ʒa=luzə 10
  εllə=a=ʁi=vε=kɔmə=sa=puʁ=tu=ɡa=ʃe 10
  nɔ̃=εl=ləe=tε=la=puʁ=fεʁə=di=ʁə=la=ve=ʁi=te 13

  dø=mi=nytə=sε=ʒys=tə=lə=tɑ̃=kil=ma=fa=ly 12
  o=si=to=ʒε=tu=kɔ̃=pʁi 7
  mε=zy=tʁε=pœ=ʁə=o=si 7
  ɛ̃s=ta=le=dəp=ɥi=tu=sə=tɑ̃ 8
  ɑ̃=mwa=il=e=tε=la=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=muʁ 12
  nje=sə=sə=ʁε=mɑ̃=tiʁ=e=tu=blje=o=si 11

  da=mi=ʒə=nə=vø=plys=tu=blj=e 9
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=vø=tε=me 7
  mə=blɔ=tiʁ=dɑ̃=tε=bʁa=kɔ=mə=ty=l 10
  i=ma=ʒi=nε=zo=tʁə=fwa 7
  ε=tʁə=a=twa=e=twa=a=mwa 8
  nə=plys=za=vwaʁ=pœʁ=də=sεtə=fi=jə=tʁo=su=vɑ̃=pʁe=də=twa 15

  də=mɛ̃=ʒə=tə=di=ʁε=kə=ʒə=tε=mə 10
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=vø=vʁε=mɑ̃=lə=fε=ʁə 10
  mε=syʁə=mɑ̃=kə=ʒə=nɑ̃=no=ʁε=pa=lafɔʁsə 10
  ɛ̃=pɔ=siblə=də=nə=plys=zε=tʁə=ti=mi=də=kɑ̃=tɔ̃=nε=mə=kɔ=mə=sa 18
  e=kutə=kɑ̃=ʒe=sεj=də=tə=fε=ʁə=kɔ̃pʁɑ̃dʁə 10
  nə=mə=paʁ=lə=plys=də=sε=tə=fi=jə 10

  di=mwa=kə=ty=mε=mə=o=si 8
  o=ʒuʁ=dɥi=e=puʁlə=ʁεs=tɑ̃=də=nɔ=tʁə=vi 11
  mɔ̃tʁə=mwa=kə=ty=a=kɔ̃=pʁi=sə=kə=ʒε=tɑ̃=də=mal=a=tə=diʁə 16
  ɛ̃=pʁe=sjɔnə=mwa=kɔ=mə=ty=la=fε=dy=ʁɑ̃=sε=dεʁ=nje=mwa 15
  ɑ̃=mεnə=mwa=plys-o=kə=lε=nɥ=a=ʒə=a=vεk=tε=ʒɑ̃=til=mo 16
  nə=mə=fε=plys=du=te=kɔmə=tylə=fε=za=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.