Poème-France.com

Poeme : Écoute C’Est Pour ToiÉcoute C’Est Pour Toi

Début juillet, je t’es rencontrée
Au bout de quelques jours, j’étais persuadée de ne jamais t’aimer
Mi septembre, je ne venais plus te parler
Espérer même que tu m’oublierais,
Ne plus penser que tu m’aimais.

Des jours qui passe, sans que tu me manques vraiment, pourtant,
Arrive un jour forcément, ou l’on ne peut plus se cacher
Mais je voulais juste te dire la vérité, dis moi quel
Intérêt de te mentir, je voulais juste arrêter tout ça
Et c’est là que tu m’as tout avouer
Non, jamais je n’aurai imaginé.

Depuis, la vie a continué, jusqu’
Au jour, ou elle est arrivée
Mais que faisait elle dans notre conversation,
Impossible de nier, j’étais jalouse,
Elle arrivait comme ça pour tout gâcher,
Non, elle étais là pour faire dire la vérité

Deux minutes, c’est juste le temps qu’il m’a fallu,
Aussitôt, j’ai tout compris
Mais eu très peur aussi.
Installer depuis tout ce temps,
En moi, il était là, ce sentiment d’amour,
Nier, se serait mentir et t’oublier aussi

Dami, je ne veut plus t’oublier
Aujourd’hui, je veut t’aimer
Me blottir dans tes bras, comme tu l’
Imaginais autrefois,
Être a toi, et toi, à moi
Ne plus avoir peur de cette fille trop souvent prés de toi

Demain, je te dirais que je t’aime
Aujourd’hui, je veut vraiment le faire
Mais sûrement, que je n’en aurais pas la force.
Impossible de ne plus être timide quand on aime comme ça
Écoute quand j’essaye de te faire comprendre,
Ne me parle plus de cette fille

Dis moi que tu m’aime aussi
Aujourd’hui et pour le restant de notre vie
Montre moi que tu as compris, ce que j’ai tant de mal à te dire
Impressionne moi comme tu l’as fait durant c’est dernier mois
Emmène moi plus haut que les nuages, avec tes gentils mots
Ne me fait plus douter, comme tu le fais à cet instant.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

deby ʒɥjε, ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
o bu də kεlk ʒuʁ, ʒetε pεʁsɥade də nə ʒamε tεme
mi sεptɑ̃bʁə, ʒə nə vənε plys tə paʁle
εspeʁe mεmə kə ty mubljəʁε,
nə plys pɑ̃se kə ty mεmε.

dε ʒuʁ ki pasə, sɑ̃ kə ty mə mɑ̃k vʁεmɑ̃, puʁtɑ̃,
aʁivə œ̃ ʒuʁ fɔʁsemɑ̃, u lɔ̃ nə pø plys sə kaʃe
mε ʒə vulε ʒystə tə diʁə la veʁite, di mwa kεl
ɛ̃teʁε də tə mɑ̃tiʁ, ʒə vulε ʒystə aʁεte tu sa
e sε la kə ty ma tut- avue
nɔ̃, ʒamε ʒə noʁε imaʒine.

dəpɥi, la vi a kɔ̃tinye, ʒysk
o ʒuʁ, u εllə εt- aʁive
mε kə fəzε εllə dɑ̃ nɔtʁə kɔ̃vεʁsasjɔ̃,
ɛ̃pɔsiblə də nje, ʒetε ʒaluzə,
εllə aʁivε kɔmə sa puʁ tu ɡaʃe,
nɔ̃, εllə etε la puʁ fεʁə diʁə la veʁite

dø minytə, sε ʒystə lə tɑ̃ kil ma faly,
osito, ʒε tu kɔ̃pʁi
mεz- y tʁε pœʁ osi.
ɛ̃stale dəpɥi tu sə tɑ̃,
ɑ̃ mwa, il etε la, sə sɑ̃timɑ̃ damuʁ,
nje, sə səʁε mɑ̃tiʁ e tublje osi

dami, ʒə nə vø plys tublje
oʒuʁdɥi, ʒə vø tεme
mə blɔtiʁ dɑ̃ tε bʁa, kɔmə ty l
imaʒinεz- otʁəfwa,
εtʁə a twa, e twa, a mwa
nə plysz- avwaʁ pœʁ də sεtə fijə tʁo suvɑ̃ pʁe də twa

dəmɛ̃, ʒə tə diʁε kə ʒə tεmə
oʒuʁdɥi, ʒə vø vʁεmɑ̃ lə fεʁə
mε syʁəmɑ̃, kə ʒə nɑ̃n- oʁε pa la fɔʁsə.
ɛ̃pɔsiblə də nə plysz- εtʁə timidə kɑ̃t- ɔ̃n- εmə kɔmə sa
ekutə kɑ̃ ʒesεj də tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
nə mə paʁlə plys də sεtə fijə

di mwa kə ty mεmə osi
oʒuʁdɥi e puʁ lə ʁεstɑ̃ də nɔtʁə vi
mɔ̃tʁə mwa kə ty a kɔ̃pʁi, sə kə ʒε tɑ̃ də mal a tə diʁə
ɛ̃pʁesjɔnə mwa kɔmə ty la fε dyʁɑ̃ sε dεʁnje mwa
ɑ̃mεnə mwa plys-o kə lε nɥaʒə, avεk tε ʒɑ̃til mo
nə mə fε plys dute, kɔmə ty lə fεz- a sεt ɛ̃stɑ̃.