Poème-France.com

Poeme : Petit Homme Que J’AimePetit Homme Que J’Aime

Petit homme à la vie déjà bien entamée,
Écoute-moi, j’essaie de tout t’avouer.
Je passe mon temps, les yeux sur cette photo,
Comment ai-je fait pour ne pas tout de suite voir ta beauté ?

Petit homme que je tente d’oublier,
Aide-moi à te montrer.
Je passe mes nuits à te rêver,
Tes yeux, ta bouche, chez toi, tout est trop beau.

Petit homme que je ne peux cesser d’aimer,
Quand cette fille devant moi est passée,
J’ai commençais à me dire que je devais m’effacer,
Mais pourquoi serai-ce elle qui devrait gagner ?

Petit homme que je n’oublierais jamais,
Un jour, je sais que je t’aurais.
Dans ma vie, tu seras encré,
Et jamais personne n’osera le nier.

Petit homme qui un jour va m’aimer,
On aura finalement cette vie,
Qu’il y a quelques mois, tu m’avais promis,
Rien de plus qu’un amour, une maison, un bébé.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pəti ɔmə a la vi deʒa bjɛ̃ ɑ̃tame,
ekutə mwa, ʒesε də tu tavue.
ʒə pasə mɔ̃ tɑ̃, lεz- iø syʁ sεtə fɔto,
kɔmɑ̃ ε ʒə fε puʁ nə pa tu də sɥitə vwaʁ ta bote ?

pəti ɔmə kə ʒə tɑ̃tə dublje,
εdə mwa a tə mɔ̃tʁe.
ʒə pasə mε nɥiz- a tə ʁεve,
tεz- iø, ta buʃə, ʃe twa, tut- ε tʁo bo.

pəti ɔmə kə ʒə nə pø sese dεme,
kɑ̃ sεtə fijə dəvɑ̃ mwa ε pase,
ʒε kɔmɑ̃sεz- a mə diʁə kə ʒə dəvε mefase,
mε puʁkwa səʁε sə εllə ki dəvʁε ɡaɲe ?

pəti ɔmə kə ʒə nubljəʁε ʒamε,
œ̃ ʒuʁ, ʒə sε kə ʒə toʁε.
dɑ̃ ma vi, ty səʁaz- ɑ̃kʁe,
e ʒamε pεʁsɔnə nozəʁa lə nje.

pəti ɔmə ki œ̃ ʒuʁ va mεme,
ɔ̃n- oʁa finaləmɑ̃ sεtə vi,
kil i a kεlk mwa, ty mavε pʁɔmi,
ʁjɛ̃ də plys kœ̃n- amuʁ, ynə mεzɔ̃, œ̃ bebe.