Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Remerciements

Poème Amour
Publié le 11/05/2004 00:00

L'écrit contient 195 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Titmary027

Remerciements

Je viens ce soir,
Pour te féliciter de tout ce mal.
Cette façon de me noyer dans tant de noir,
Moi qui penser que tu redonnerais des couleurs à ma vie si pâle.

Je te remercie,
Pour toute la peine que tu as mis,
Cette manière de m’anéantir,
Et de m’en vouloir ensuite de te haïr.

Bravo,
On peut dire que tu es un sacré cadeau.
Puisque tu préfère cette fille à moi,
Je me permets de lui souhaiter bien du courage, il lui en faudra.

Félicitation,
Tu n’es vraiment pas comme tous les autres garçons.
Je me demande si tu mérite cette vie là,
Même s’il y a quelque temps, je voulais la vivre avec toi.

Bon courage à toi,
Et surtout à celle, qui toute ta vie te supporteras.
Mais l’aimeras-tu toute ta vie,
Ou joueras-tu avec elle comme tu l’as fait jusqu’à aujourd’hui.

Mieux vaut être seul que mal accompagner,
C’est ce que dit tout le monde et ce que je voudrais penser.
Même je ne tiendrais pas mes paroles,
Je ferais tout pour que tu ne me rendes pas folle.
 • Pieds Hyphénique: Remerciements

  je=viens=ce=soir 4
  pour=te=fé=li=ci=ter=de=tout=ce=mal 10
  cette=fa=çon=de=me=noyer=dans=tant=de=noir 10
  moi=qui=pen=ser=que=tu=re=donne=rais=des=cou=leurs=à=ma=vie=si=pâle 17

  je=te=re=mer=cie 5
  pour=tou=te=la=pei=ne=que=tu=as=mis 10
  cet=te=ma=niè=re=de=ma=né=an=tir 10
  et=de=men=vou=loir=en=suite=de=te=haïr 10

  bra=vo 2
  on=peut=dire=que=tu=es=un=sa=cré=ca=deau 11
  puis=que=tu=pré=fère=cet=te=fille=à=moi 10
  je=me=permets=de=lui=sou=hai=ter=bien=du=cou=ra=ge=il=lui=en=fau=dra 18

  fé=li=ci=ta=ti=on 6
  tu=nes=vraiment=pas=com=me=tous=les=au=tres=gar=çons 12
  je=me=de=mande=si=tu=mé=ri=te=cet=te=vie=là 13
  même=sil=y=a=quel=que=temps=je=vou=lais=la=vi=vrea=vec=toi 15

  bon=cou=ra=ge=à=toi 6
  et=sur=tout=à=cel=le=qui=toute=ta=vie=te=sup=por=te=ras 15
  mais=lai=me=ras=tu=tou=te=ta=vie 9
  ou=joue=ras=tu=a=vec=elle=comme=tu=las=fait=jus=quà=au=jourdhui 15

  mieux=vaut=être=seul=que=mal=ac=com=pa=gner 10
  cest=ce=que=dit=tout=le=mondeet=ce=que=je=vou=drais=pen=ser 14
  mê=me=je=ne=tien=drais=pas=mes=pa=roles 10
  je=fe=rais=tout=pour=que=tu=ne=me=rendes=pas=folle 12
 • Phonétique : Remerciements

  ʒə vjɛ̃ sə swaʁ,
  puʁ tə felisite də tu sə mal.
  sεtə fasɔ̃ də mə nwaje dɑ̃ tɑ̃ də nwaʁ,
  mwa ki pɑ̃se kə ty ʁədɔnəʁε dε kulœʁz- a ma vi si palə.

  ʒə tə ʁəmεʁsi,
  puʁ tutə la pεnə kə ty a mi,
  sεtə manjεʁə də maneɑ̃tiʁ,
  e də mɑ̃ vulwaʁ ɑ̃sɥitə də tə-ajʁ.

  bʁavo,
  ɔ̃ pø diʁə kə ty ε œ̃ sakʁe kado.
  pɥiskə ty pʁefεʁə sεtə fijə a mwa,
  ʒə mə pεʁmε də lɥi suεte bjɛ̃ dy kuʁaʒə, il lɥi ɑ̃ fodʁa.

  felisitasjɔ̃,
  ty nε vʁεmɑ̃ pa kɔmə tus lεz- otʁə- ɡaʁsɔ̃.
  ʒə mə dəmɑ̃də si ty meʁitə sεtə vi la,
  mεmə sil i a kεlkə tɑ̃, ʒə vulε la vivʁə avεk twa.

  bɔ̃ kuʁaʒə a twa,
  e syʁtu a sεllə, ki tutə ta vi tə sypɔʁtəʁa.
  mε lεməʁa ty tutə ta vi,
  u ʒuəʁa ty avεk εllə kɔmə ty la fε ʒyska oʒuʁdɥi.

  mjø vo εtʁə səl kə mal akɔ̃paɲe,
  sε sə kə di tu lə mɔ̃də e sə kə ʒə vudʁε pɑ̃se.
  mεmə ʒə nə tjɛ̃dʁε pa mε paʁɔlə,
  ʒə fəʁε tu puʁ kə ty nə mə ʁɑ̃də pa fɔlə.
 • Pieds Phonétique : Remerciements

  ʒə=vj=ɛ̃=sə=swaʁ 5
  puʁ=tə=fe=li=si=te=də=tu=sə=mal 10
  sεtə=fa=sɔ̃=də=mə=nwa=je=dɑ̃=tɑ̃=də=nwaʁ 11
  mwa=ki=pɑ̃se=kə=ty=ʁə=dɔ=nə=ʁε=dε=ku=lœʁ=za=ma=vi=si=palə 17

  ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si 5
  puʁ=tu=tə=la=pε=nə=kə=ty=a=mi 10
  sε=tə=ma=njε=ʁə=də=ma=ne=ɑ̃=tiʁ 10
  e=də=mɑ̃=vu=lwaʁ=ɑ̃s=ɥitə=də=tə-ajʁ 10

  bʁa=vo 2
  ɔ̃=pø=diʁə=kə=ty=ε=œ̃=sa=kʁe=ka=do 11
  pɥiskə=ty=pʁe=fε=ʁə=sε=tə=fi=jəa=mwa 10
  ʒə=mə=pεʁ=mεdə=lɥi=su=ε=te=bjɛ̃=dy=ku=ʁa=ʒə=il=lɥi=ɑ̃=fo=dʁa 18

  fe=li=si=ta=sj=ɔ̃ 6
  ty=nε=vʁε=mɑ̃=pakɔmə=tus=lε=zo=tʁə=ɡaʁ=sɔ̃ 11
  ʒə=mə=də=mɑ̃də=si=ty=me=ʁi=tə=sε=tə=vi=la 13
  mεmə=sil=i=a=kεl=kə=tɑ̃=ʒə=vu=lε=la=vi=vʁəa=vεk=twa 15

  bɔ̃=ku=ʁa=ʒə=a=twa 6
  e=syʁ=tu=a=sεllə=ki=tutə=ta=vi=tə=sy=pɔʁ=tə=ʁa 14
  mε=lε=mə=ʁa=ty=tu=tə=ta=vi 9
  u=ʒuə=ʁa=ty=a=vεk=εllə=kɔ=mə=ty=la=fε=ʒys=ka=o=ʒuʁ=dɥi 17

  mjø=vo=εtʁə=səl=kə=mal=a=kɔ̃=pa=ɲe 10
  sεsə=kə=di=tu=lə=mɔ̃=dəe=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=pɑ̃se 13
  mε=mə=ʒə=nə=tjɛ̃=dʁε=pa=mε=pa=ʁɔlə 10
  ʒə=fə=ʁε=tu=puʁkə=ty=nə=mə=ʁɑ̃=də=pa=fɔlə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.