Poème-France.com

Poeme : Trop De QuestionTrop De Question

Je ne sais plus ce que je dois faire,
Dois-je tout lui avouer ou bien me taire ?
Et que se passera t-il lorsqu’il sera ?
S’il ne m’aime pas s’éloignera -t-il de moi ?

Moi, je ne veux qu’une seule chose,
Qu’il m’aime comme il m’aimait auparavant !
Que cette fille fasse partie du passé, qu’elle ne devienne plus grand chose.
Je ne veux plus que le temps prenne trop de temps.

Puis-je le croire lorsqu’il me dit qu’il l’aime,
Mais qu’il avait pour moi des sentiments quand même ?
Peut-on cesser d’aimer quelqu’un,
Comme ça du jour au lendemain ?

Je sais, je me pose beaucoup trop de question,
Mais mon amour pour lui est toujours là.
Comment puis-je faire pour attirer à nouveau ce garçon ?
Tout en sachant qu’il n’a jamais été en face de moi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys sə kə ʒə dwa fεʁə,
dwa ʒə tu lɥi avue u bjɛ̃ mə tεʁə ?
e kə sə pasəʁa te il lɔʁskil səʁa ?
sil nə mεmə pa selwaɲəʁa te il də mwa ?

mwa, ʒə nə vø kynə sələ ʃozə,
kil mεmə kɔmə il mεmε opaʁavɑ̃ !
kə sεtə fijə fasə paʁti dy pase, kεllə nə dəvjεnə plys ɡʁɑ̃ ʃozə.
ʒə nə vø plys kə lə tɑ̃ pʁεnə tʁo də tɑ̃.

pɥi ʒə lə kʁwaʁə lɔʁskil mə di kil lεmə,
mε kil avε puʁ mwa dε sɑ̃timɑ̃ kɑ̃ mεmə ?
pø tɔ̃ sese dεme kεlkœ̃,
kɔmə sa dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃ ?

ʒə sε, ʒə mə pozə boku tʁo də kεstjɔ̃,
mε mɔ̃n- amuʁ puʁ lɥi ε tuʒuʁ la.
kɔmɑ̃ pɥi ʒə fεʁə puʁ atiʁe a nuvo sə ɡaʁsɔ̃ ?
tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kil na ʒamεz- ete ɑ̃ fasə də mwa.