Poème-France.com

Poeme : RemerciementsRemerciements

Je viens ce soir,
Pour te féliciter de tout ce mal.
Cette façon de me noyer dans tant de noir,
Moi qui penser que tu redonnerais des couleurs à ma vie si pâle.

Je te remercie,
Pour toute la peine que tu as mis,
Cette manière de m’anéantir,
Et de m’en vouloir ensuite de te haïr.

Bravo,
On peut dire que tu es un sacré cadeau.
Puisque tu préfère cette fille à moi,
Je me permets de lui souhaiter bien du courage, il lui en faudra.

Félicitation,
Tu n’es vraiment pas comme tous les autres garçons.
Je me demande si tu mérite cette vie là,
Même s’il y a quelque temps, je voulais la vivre avec toi.

Bon courage à toi,
Et surtout à celle, qui toute ta vie te supporteras.
Mais l’aimeras-tu toute ta vie,
Ou joueras-tu avec elle comme tu l’as fait jusqu’à aujourd’hui.

Mieux vaut être seul que mal accompagner,
C’est ce que dit tout le monde et ce que je voudrais penser.
Même je ne tiendrais pas mes paroles,
Je ferais tout pour que tu ne me rendes pas folle.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vjɛ̃ sə swaʁ,
puʁ tə felisite də tu sə mal.
sεtə fasɔ̃ də mə nwaje dɑ̃ tɑ̃ də nwaʁ,
mwa ki pɑ̃se kə ty ʁədɔnəʁε dε kulœʁz- a ma vi si palə.

ʒə tə ʁəmεʁsi,
puʁ tutə la pεnə kə ty a mi,
sεtə manjεʁə də maneɑ̃tiʁ,
e də mɑ̃ vulwaʁ ɑ̃sɥitə də tə-ajʁ.

bʁavo,
ɔ̃ pø diʁə kə ty ε œ̃ sakʁe kado.
pɥiskə ty pʁefεʁə sεtə fijə a mwa,
ʒə mə pεʁmε də lɥi suεte bjɛ̃ dy kuʁaʒə, il lɥi ɑ̃ fodʁa.

felisitasjɔ̃,
ty nε vʁεmɑ̃ pa kɔmə tus lεz- otʁə- ɡaʁsɔ̃.
ʒə mə dəmɑ̃də si ty meʁitə sεtə vi la,
mεmə sil i a kεlkə tɑ̃, ʒə vulε la vivʁə avεk twa.

bɔ̃ kuʁaʒə a twa,
e syʁtu a sεllə, ki tutə ta vi tə sypɔʁtəʁa.
mε lεməʁa ty tutə ta vi,
u ʒuəʁa ty avεk εllə kɔmə ty la fε ʒyska oʒuʁdɥi.

mjø vo εtʁə səl kə mal akɔ̃paɲe,
sε sə kə di tu lə mɔ̃də e sə kə ʒə vudʁε pɑ̃se.
mεmə ʒə nə tjɛ̃dʁε pa mε paʁɔlə,
ʒə fəʁε tu puʁ kə ty nə mə ʁɑ̃də pa fɔlə.