Poème-France.com

Poeme : Malgré ToutMalgré Tout

Malgré tout, je me sens bien,
Tu me fais du mal mais je ne ressens rien.
Tu dis que c’est elle que tu aimes,
Mais tes mots pour moi sont tendres quand même.

D’une façon mystérieuse,
Tu m’as rendue totalement love et rêveuse.
À cause de toi, je ne peux aimer,
Les autres hommes, il m’est impossible de les regarder.

Je sais que tu n’y es sûrement pour rien,
Mais tu m’aimais avant je le sais.
Tu me l’avais dit, même jurer,
L’amour ne part pas en tapant dans les mains.

Pourtant au fond de moi, une voix me dit que ça arrivera,
Je ne cesse de me dire qu’un jour tu m’aimeras.
Et si c’était pour ça que je me sentais aussi bien,
Peut-être qu’un jour tu me tendras vraiment la main.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

malɡʁe tu, ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃,
ty mə fε dy mal mε ʒə nə ʁəsɛ̃ ʁjɛ̃.
ty di kə sεt- εllə kə ty εmə,
mε tε mo puʁ mwa sɔ̃ tɑ̃dʁə- kɑ̃ mεmə.

dynə fasɔ̃ misteʁjøzə,
ty ma ʁɑ̃dɥ tɔtaləmɑ̃ lɔvə e ʁεvøzə.
a kozə də twa, ʒə nə pøz- εme,
lεz- otʁə- ɔmə, il mεt- ɛ̃pɔsiblə də lε ʁəɡaʁde.

ʒə sε kə ty ni ε syʁəmɑ̃ puʁ ʁjɛ̃,
mε ty mεmεz- avɑ̃ ʒə lə sε.
ty mə lavε di, mεmə ʒyʁe,
lamuʁ nə paʁ pa ɑ̃ tapɑ̃ dɑ̃ lε mɛ̃.

puʁtɑ̃ o fɔ̃ də mwa, ynə vwa mə di kə sa aʁivəʁa,
ʒə nə sεsə də mə diʁə kœ̃ ʒuʁ ty mεməʁa.
e si setε puʁ sa kə ʒə mə sɑ̃tεz- osi bjɛ̃,
pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ ty mə tɑ̃dʁa vʁεmɑ̃ la mɛ̃.