Poeme : Dis-Moi

Dis-Moi

Dehors le jour se lève enfin,
Cette pensée m’aura hantée jusqu’au matin.
Tu as été avec moi toute la nuit,
Pourtant je suis la seule allongée dans ce lit.

Je n’arrive pas à faire le vide dans ma tête,
Je ne cesse de me dire qu’un jour, peut-être.
Je suis amoureuse de toi,
Je te le montre mais tu ne vois pas.

Je ne comprends plus ce que tu veux de moi,
Tu ne cesse de dire que tu l’aimes depuis tant de mois.
Mais de temps en temps tu glisse ces mots tendres,
Et là désolé, je n’arrive plus à comprendre.

Dis-moi seulement si tu m’aimes,
Ne me laisse pas seule, découvrir le problème.
Je ne te demande pas grand chose finalement,
Dis-moi juste si je dois t’oublier ou attendre encore quelques temps.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dis-Moi

  de=hors=le=jour=se=lè=ve=en=fin 9
  cet=te=pen=sée=mau=ra=han=tée=jus=quau=ma=tin 12
  tu=as=é=té=a=vec=moi=tou=te=la=nuit 11
  pour=tant=je=suis=la=seule=al=lon=gée=dans=ce=lit 12

  je=nar=rive=pas=à=fai=re=le=vi=de=dans=ma=tête 13
  je=ne=ces=se=de=me=di=re=quun=jour=peut=têtre 12
  je=suis=a=mou=reu=se=de=toi 8
  je=te=le=mon=tre=mais=tu=ne=vois=pas 10

  je=ne=com=prends=plus=ce=que=tu=veux=de=moi 11
  tu=ne=ces=se=de=dire=que=tu=lai=mes=de=puis=tant=de=mois 15
  mais=de=temps=en=temps=tu=glis=se=ces=mots=ten=dres 12
  et=là=dé=so=lé=je=nar=rive=plus=à=com=prendre 12

  dis=moi=seu=le=ment=si=tu=mai=mes 9
  ne=me=laisse=pas=seu=le=dé=cou=vrir=le=pro=blème 12
  je=ne=te=de=mande=pas=grand=cho=se=fi=na=le=ment 13
  dis=moi=jus=te=si=je=dois=tou=blier=ou=at=tendreen=co=re=quel=ques=temps 17
 • Phonétique : Dis-Moi

  dəɔʁ lə ʒuʁ sə lεvə ɑ̃fɛ̃,
  sεtə pɑ̃se moʁa-ɑ̃te ʒysko matɛ̃.
  ty a ete avεk mwa tutə la nɥi,
  puʁtɑ̃ ʒə sɥi la sələ alɔ̃ʒe dɑ̃ sə li.

  ʒə naʁivə pa a fεʁə lə vidə dɑ̃ ma tεtə,
  ʒə nə sεsə də mə diʁə kœ̃ ʒuʁ, pø tεtʁə.
  ʒə sɥiz- amuʁøzə də twa,
  ʒə tə lə mɔ̃tʁə mε ty nə vwa pa.

  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ plys sə kə ty vø də mwa,
  ty nə sεsə də diʁə kə ty lεmə dəpɥi tɑ̃ də mwa.
  mε də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃ ty ɡlisə sε mo tɑ̃dʁə,
  e la dezɔle, ʒə naʁivə plysz- a kɔ̃pʁɑ̃dʁə.

  di mwa sələmɑ̃ si ty mεmə,
  nə mə lεsə pa sələ, dekuvʁiʁ lə pʁɔblεmə.
  ʒə nə tə dəmɑ̃də pa ɡʁɑ̃ ʃozə finaləmɑ̃,
  di mwa ʒystə si ʒə dwa tublje u atɑ̃dʁə ɑ̃kɔʁə kεlk tɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Dis-Moi

  də=ɔʁ=lə=ʒuʁsə=lε=və=ɑ̃=fɛ̃ 8
  sεtə=pɑ̃=se=mo=ʁa-ɑ̃=te=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 11
  ty=a=e=te=a=vεk=mwa=tutə=la=nɥi 10
  puʁ=tɑ̃ʒə=sɥi=la=sə=ləa=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=sə=li 11

  ʒə=na=ʁi=və=pa=a=fε=ʁə=lə=vi=də=dɑ̃=ma=tεtə 14
  ʒə=nə=sε=sə=də=mə=di=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=pø=tε=tʁə 13
  ʒə=sɥi=za=mu=ʁø=zə=də=twa 8
  ʒə=tə=lə=mɔ̃=tʁə=mε=ty=nə=vwa=pa 10

  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=plys=sə=kə=ty=vø=də=mwa 11
  tynə=sε=sə=də=di=ʁə=kə=ty=lε=mə=dəp=ɥi=tɑ̃=də=mwa 15
  mε=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃=ty=ɡli=sə=sε=mo=tɑ̃=dʁə 12
  e=la=de=zɔ=le=ʒə=na=ʁi=və=plys=za=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 14

  di=mwa=sə=lə=mɑ̃=si=ty=mεmə 8
  nə=mə=lεsə=pa=sə=lə=de=ku=vʁiʁ=lə=pʁɔ=blεmə 12
  ʒə=nə=tə=də=mɑ̃də=pa=ɡʁɑ̃=ʃo=zə=fi=na=lə=mɑ̃ 13
  di=mwa=ʒys=tə=siʒə=dwa=tu=blje=u=a=tɑ̃=dʁəɑ̃=kɔ=ʁə=kεl=kə=tɑ̃ 17

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2004 00:00Grosloulou

"On reste amis, comme avant, veux tu ma p’titee Marie ?"
Voilà ce que GLL répond à la place de ton gars qui reste muet tout le temps !!!*$à&

Poème Amour
Publié le 22/05/2004 00:00

L'écrit contient 145 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titmary027

Texte des commentateurs