Poème-France.com

Poeme : Tu Est Toujours LàTu Est Toujours Là

Je sens sur mon visage le vent d’un début de printemps,
Une nouvelle fois, tu es là,
Une nouvelle fois, je pense à toi.

J’ai déjà pensé à toi hier,
Et aussi pendant des heures avant hier,
Je penserais aussi à toi demain, et pendant encore très longtemps.

Pourtant je ne pense pas que tu m’aimes,
Je n’y crois pas, même si moi je t’aime,
Je voudrais te sortir de ma tête,
Je voudrais que tout s’arrête.

A quoi bon continuer de rêver seul,
Et si je te disais tout ce que je ressens,
Comment réagirais-tu ? Trouverais-tu ça marrant ?

J’ai peur de tout gâcher,
Avec mon excès de vérité,
Est-ce mieux de laisser le temps au temps ?
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɑ̃s syʁ mɔ̃ vizaʒə lə vɑ̃ dœ̃ deby də pʁɛ̃tɑ̃,
ynə nuvεllə fwa, ty ε la,
ynə nuvεllə fwa, ʒə pɑ̃sə a twa.

ʒε deʒa pɑ̃se a twa jεʁ,
e osi pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁz- avɑ̃ jεʁ,
ʒə pɑ̃səʁεz- osi a twa dəmɛ̃, e pɑ̃dɑ̃ ɑ̃kɔʁə tʁε lɔ̃tɑ̃.

puʁtɑ̃ ʒə nə pɑ̃sə pa kə ty mεmə,
ʒə ni kʁwa pa, mεmə si mwa ʒə tεmə,
ʒə vudʁε tə sɔʁtiʁ də ma tεtə,
ʒə vudʁε kə tu saʁεtə.

a kwa bɔ̃ kɔ̃tinɥe də ʁεve səl,
e si ʒə tə dizε tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃,
kɔmɑ̃ ʁeaʒiʁε ty ? tʁuvəʁε ty sa maʁɑ̃ ?

ʒε pœʁ də tu ɡaʃe,
avεk mɔ̃n- εksε də veʁite,
ε sə mjø də lεse lə tɑ̃z- o tɑ̃ ?