Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je N’Ai Qu’Une Chose À Te Dire

Poème Amour
Publié le 16/03/2004 00:00

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titmary027

Je N’Ai Qu’Une Chose À Te Dire

Je n’ai qu’une chose à te dire,
Je regrette d’avoir été là, ce jour là.
Si tu savais ce que je changerais,
Si on me proposait de tout recommencer.
Ton « bonjour », je n’y répondrais pas,
Ne pense pas que je dis ça parce que je suis en colère, je fait tout sauf mentir

Tu dis « arrête de te faire des films », ça me fait rire.
Les films, je ne les ai jamais fait,
C’est toi qui les a inventé,
Tu m’as dis toutes c’est choses tendres,
C’est toi qui ne fait que mentir.
C’est faux ! Alors aide moi à comprendre.

Dami, tu est un bon comédien,
Tu construis ta vie avec les sentiments de chacun,
Tu joues avec mon amour, et moi je te hais,
Je voudrais te détruire, je voudrais me venger.
Arracher ton cœur,
Et te faire pleurer pendant des heures.

Je maudis le reste de ta vie,
Parce que je sais que je n’en ferais pas partie.
Avec ou sans toi, je m’en sortirais,
Avec ou sans toi, je vivrais.
Et un jour, tu le verras,
Même si aujourd’hui, ma vie ne dépend que de toi.
 • Pieds Hyphénique: Je N’Ai Qu’Une Chose À Te Dire

  je=nai=quu=ne=chose=à=te=dire 8
  je=re=grette=da=voir=é=té=là=ce=jour=là 11
  si=tu=sa=vais=ce=que=je=change=rais 9
  si=on=me=pro=po=sait=de=tout=re=commen=cer 11
  ton=bon=jour=je=ny=ré=pon=drais=pas 9
  ne=pense=pas=que=je=dis=ça=par=ce=que=je=suis=en=co=lè=re=je=fait=tout=sauf=men=tir 22

  tu=dis=ar=rête=de=te=fai=re=des=film=s=ça=me=fait=rire 15
  les=film=s=je=ne=les=ai=ja=mais=fait 10
  cest=toi=qui=les=a=in=ven=té 8
  tu=mas=dis=toutes=cest=cho=ses=tendres 8
  cest=toi=qui=ne=fait=que=men=tir 8
  cest=faux=a=lors=aide=moi=à=com=prendre 9

  da=mi=tu=est=un=bon=co=mé=dien 9
  tu=cons=truis=ta=viea=vec=les=sen=timents=de=cha=cun 12
  tu=joues=a=vec=mon=a=mour=et=moi=je=te=hais 12
  je=vou=drais=te=dé=truire=je=vou=drais=me=ven=ger 12
  ar=ra=cher=ton=cœur 5
  et=te=faire=pleu=rer=pen=dant=des=heures 9

  je=mau=dis=le=res=te=de=ta=vie 9
  par=ce=que=je=sais=que=je=nen=fe=rais=pas=par=tie 13
  a=vec=ou=sans=toi=je=men=sor=ti=rais 10
  a=vec=ou=sans=toi=je=vi=vrais 8
  et=un=jour=tu=le=ver=ras 7
  même=si=au=jourdhui=ma=vie=ne=dé=pend=que=de=toi 12
 • Phonétique : Je N’Ai Qu’Une Chose À Te Dire

  ʒə nε kynə ʃozə a tə diʁə,
  ʒə ʁəɡʁεtə davwaʁ ete la, sə ʒuʁ la.
  si ty savε sə kə ʒə ʃɑ̃ʒəʁε,
  si ɔ̃ mə pʁɔpozε də tu ʁəkɔmɑ̃se.
  tɔn « bɔ̃ʒuʁ », ʒə ni ʁepɔ̃dʁε pa,
  nə pɑ̃sə pa kə ʒə di sa paʁsə kə ʒə sɥiz- ɑ̃ kɔlεʁə, ʒə fε tu sof mɑ̃tiʁ

  ty dis « aʁεtə də tə fεʁə dε films », sa mə fε ʁiʁə.
  lε film, ʒə nə lεz- ε ʒamε fε,
  sε twa ki lεz- a ɛ̃vɑ̃te,
  ty ma di tutə sε ʃozə tɑ̃dʁə,
  sε twa ki nə fε kə mɑ̃tiʁ.
  sε fo ! alɔʁz- εdə mwa a kɔ̃pʁɑ̃dʁə.

  dami, ty εt- œ̃ bɔ̃ kɔmedjɛ̃,
  ty kɔ̃stʁɥi ta vi avεk lε sɑ̃timɑ̃ də ʃakœ̃,
  ty ʒuz- avεk mɔ̃n- amuʁ, e mwa ʒə tə-ε,
  ʒə vudʁε tə detʁɥiʁə, ʒə vudʁε mə vɑ̃ʒe.
  aʁaʃe tɔ̃ kœʁ,
  e tə fεʁə pləʁe pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ.

  ʒə modi lə ʁεstə də ta vi,
  paʁsə kə ʒə sε kə ʒə nɑ̃ fəʁε pa paʁti.
  avεk u sɑ̃ twa, ʒə mɑ̃ sɔʁtiʁε,
  avεk u sɑ̃ twa, ʒə vivʁε.
  e œ̃ ʒuʁ, ty lə veʁa,
  mεmə si oʒuʁdɥi, ma vi nə depɑ̃ kə də twa.
 • Pieds Phonétique : Je N’Ai Qu’Une Chose À Te Dire

  ʒə=nε=ky=nə=ʃo=zə=a=tə=di=ʁə 10
  ʒəʁə=ɡʁεtə=da=vwaʁ=e=te=la=sə=ʒuʁ=la 10
  si=ty=sa=vε=sə=kə=ʒə=ʃɑ̃=ʒə=ʁε 10
  si=ɔ̃mə=pʁɔ=po=zε=də=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃se 10
  tɔ=nə=bɔ̃=ʒuʁ=ʒə=ni=ʁe=pɔ̃=dʁε=pa 10
  nə=pɑ̃sə=pa=kə=ʒə=di=sa=paʁ=sə=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=lε=ʁə=ʒə=fε=tu=sof=mɑ̃=tiʁ 22

  ty=dis=a=ʁεtə=də=tə=fε=ʁə=dε=films=sa=mə=fε=ʁiʁə 14
  lε=film=ʒə=nə=lε=zε=ʒa=mε=fε 9
  sε=twa=ki=lε=za=ɛ̃=vɑ̃=te 8
  ty=ma=di=tu=tə=sε=ʃo=zə=tɑ̃=dʁə 10
  sε=twa=ki=nə=fε=kə=mɑ̃=tiʁ 8
  sε=fo=a=lɔʁ=zε=də=mwa=a=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 10

  da=mi=ty=ε=tœ̃=bɔ̃=kɔ=me=dj=ɛ̃ 10
  ty=kɔ̃s=tʁɥi=ta=vi=a=vεk=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃də=ʃa=kœ̃ 13
  ty=ʒu=za=vεk=mɔ̃=na=muʁ=e=mwaʒə=tə-ε 11
  ʒə=vu=dʁεtə=det=ʁɥiʁə=ʒə=vu=dʁε=mə=vɑ̃=ʒe 11
  a=ʁa=ʃe=tɔ̃=kœ=ʁə 6
  e=tə=fε=ʁə=plə=ʁe=pɑ̃=dɑ̃=dε=zœʁ 10

  ʒə=mo=di=lə=ʁεs=tə=də=ta=vi 9
  paʁsə=kə=ʒə=sε=kə=ʒə=nɑ̃=fə=ʁε=pa=paʁ=ti 12
  a=vεk=u=sɑ̃=twa=ʒə=mɑ̃=sɔʁ=ti=ʁε 10
  a=vεk=u=sɑ̃=twa=ʒə=vi=vʁε 8
  e=œ̃=ʒuʁ=ty=lə=ve=ʁa 7
  mεmə=si=o=ʒuʁ=dɥi=ma=vi=nə=de=pɑ̃=kə=də=twa 13

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/03/2004 00:00Julie

C’est trop triste ce que tu dis j’en ai meme la larme a l’oeil car je vis la même chose et le pire c’est que j’aime toujours cette personne je sais pas comment faire?
Si tu sais fait moi part sur un de mes poèmes et puis lis les si ca peut te faire du bien.
Bisous.julie