Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Qu’Une Chose À Te DireJe N’Ai Qu’Une Chose À Te Dire

Je n’ai qu’une chose à te dire,
Je regrette d’avoir été là, ce jour là.
Si tu savais ce que je changerais,
Si on me proposait de tout recommencer.
Ton « bonjour », je n’y répondrais pas,
Ne pense pas que je dis ça parce que je suis en colère, je fait tout sauf mentir

Tu dis « arrête de te faire des films », ça me fait rire.
Les films, je ne les ai jamais fait,
C’est toi qui les a inventé,
Tu m’as dis toutes c’est choses tendres,
C’est toi qui ne fait que mentir.
C’est faux ! Alors aide moi à comprendre.

Dami, tu est un bon comédien,
Tu construis ta vie avec les sentiments de chacun,
Tu joues avec mon amour, et moi je te hais,
Je voudrais te détruire, je voudrais me venger.
Arracher ton cœur,
Et te faire pleurer pendant des heures.

Je maudis le reste de ta vie,
Parce que je sais que je n’en ferais pas partie.
Avec ou sans toi, je m’en sortirais,
Avec ou sans toi, je vivrais.
Et un jour, tu le verras,
Même si aujourd’hui, ma vie ne dépend que de toi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε kynə ʃozə a tə diʁə,
ʒə ʁəɡʁεtə davwaʁ ete la, sə ʒuʁ la.
si ty savε sə kə ʒə ʃɑ̃ʒəʁε,
si ɔ̃ mə pʁɔpozε də tu ʁəkɔmɑ̃se.
tɔn « bɔ̃ʒuʁ », ʒə ni ʁepɔ̃dʁε pa,
nə pɑ̃sə pa kə ʒə di sa paʁsə kə ʒə sɥiz- ɑ̃ kɔlεʁə, ʒə fε tu sof mɑ̃tiʁ

ty dis « aʁεtə də tə fεʁə dε films », sa mə fε ʁiʁə.
lε film, ʒə nə lεz- ε ʒamε fε,
sε twa ki lεz- a ɛ̃vɑ̃te,
ty ma di tutə sε ʃozə tɑ̃dʁə,
sε twa ki nə fε kə mɑ̃tiʁ.
sε fo ! alɔʁz- εdə mwa a kɔ̃pʁɑ̃dʁə.

dami, ty εt- œ̃ bɔ̃ kɔmedjɛ̃,
ty kɔ̃stʁɥi ta vi avεk lε sɑ̃timɑ̃ də ʃakœ̃,
ty ʒuz- avεk mɔ̃n- amuʁ, e mwa ʒə tə-ε,
ʒə vudʁε tə detʁɥiʁə, ʒə vudʁε mə vɑ̃ʒe.
aʁaʃe tɔ̃ kœʁ,
e tə fεʁə pləʁe pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ.

ʒə modi lə ʁεstə də ta vi,
paʁsə kə ʒə sε kə ʒə nɑ̃ fəʁε pa paʁti.
avεk u sɑ̃ twa, ʒə mɑ̃ sɔʁtiʁε,
avεk u sɑ̃ twa, ʒə vivʁε.
e œ̃ ʒuʁ, ty lə veʁa,
mεmə si oʒuʁdɥi, ma vi nə depɑ̃ kə də twa.