Poème-France.com

Poeme : Tu Es Ma DrogueTu Es Ma Drogue

Regarde ce que tu as fais de moi,
Tu m’as rendue dépendante de toi,
Tu as enfermée toute ma joie.
Tu as fait de moi, ce que je suis là.

Tout a commencé par des petites doses de toi,
De temps en temps, tes petits mots d’amour, pour moi,
Je ne me suis sûrement pas assez méfier,
J’aurais probablement dû plus me contrôler.

J’ai commencée à avoir l’impression que tu me manquais,
Puis petit à petit, je suis devenue jalouse,
C’était pourtant normal puisque je suis amoureuse,
Pourtant tu continuais à faire tout pour m’attirer.

Tu es devenu ma drogue, ma seule survie.
Tu es venu te glisser doucement dans ma vie,
Pour me détruire petit à petit,
Pour me réduire à ce que je suis.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁdə sə kə ty a fε də mwa,
ty ma ʁɑ̃dɥ depɑ̃dɑ̃tə də twa,
ty a ɑ̃fεʁme tutə ma ʒwa.
ty a fε də mwa, sə kə ʒə sɥi la.

tut- a kɔmɑ̃se paʁ dε pətitə dozə də twa,
də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃, tε pəti mo damuʁ, puʁ mwa,
ʒə nə mə sɥi syʁəmɑ̃ pa ase mefje,
ʒoʁε pʁɔbabləmɑ̃ dy plys mə kɔ̃tʁole.

ʒε kɔmɑ̃se a avwaʁ lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty mə mɑ̃kε,
pɥi pəti a pəti, ʒə sɥi dəvənɥ ʒaluzə,
setε puʁtɑ̃ nɔʁmal pɥiskə ʒə sɥiz- amuʁøzə,
puʁtɑ̃ ty kɔ̃tinɥεz- a fεʁə tu puʁ matiʁe.

ty ε dəvəny ma dʁɔɡ, ma sələ syʁvi.
ty ε vəny tə ɡlise dusəmɑ̃ dɑ̃ ma vi,
puʁ mə detʁɥiʁə pəti a pəti,
puʁ mə ʁedɥiʁə a sə kə ʒə sɥi.