Poeme : Imagine

Imagine

Demain, j’aurai sûrement le courage de te le dire,
Aujourd’hui, une nouvelle fois, je n’ai pas trouvé la force de te l’avouer,
Mais lorsque tu es parti, j’ai commencée à regretter,
Imagine deux minutes que je t’avoue mon amour,
Et dis-moi, franchement, ce que tu me répondrais.
Non, je ne crois pas que tu m’aimes.

Avec le temps, je t’aimerais peut-être moins,
Imagine que je décide de disparaître.
Même si tu pense le contraire, je sais que tu t’en remettras.
Et je sais aussi que tu ne m’aimes pas vraiment, c’est ça qui me donne du chagrin.

Mais le temps fera s’effacé ma mémoire,
Oublier c’est six lettres graver dans mon cœur,
Imagine qu’après ça, je trouve le bonheur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Imagine

  de=main=jau=rai=sû=re=ment=le=cou=rage=de=te=le=dire 14
  au=jourdhui=une=nou=vel=le=fois=je=nai=pas=trou=vé=la=for=ce=de=te=la=vouer 19
  mais=lors=que=tu=es=par=ti=jai=commen=cée=à=re=gret=ter 14
  ima=gi=ne=deux=mi=nu=tes=que=je=ta=voue=mon=a=mour 14
  et=dis=moi=fran=che=ment=ce=que=tu=me=ré=pon=drais 13
  non=je=ne=crois=pas=que=tu=mai=mes 9

  a=vec=le=temps=je=tai=me=rais=peut=tê=tre=moins 12
  ima=gi=ne=que=je=dé=ci=de=de=dis=pa=raître 12
  même=si=tu=pen=se=le=con=trai=re=je=sais=que=tu=ten=re=met=tras 17
  et=je=sais=aus=si=que=tu=ne=maimes=pas=vrai=ment=cest=ça=qui=me=don=ne=du=cha=grin 21

  mais=le=temps=fe=ra=sef=fa=cé=ma=mé=moi=re 12
  ou=bli=er=cest=six=let=tres=gra=ver=dans=mon=cœur 12
  ima=gi=ne=qua=près=ça=je=trou=ve=le=bon=heur 12
 • Phonétique : Imagine

  dəmɛ̃, ʒoʁε syʁəmɑ̃ lə kuʁaʒə də tə lə diʁə,
  oʒuʁdɥi, ynə nuvεllə fwa, ʒə nε pa tʁuve la fɔʁsə də tə lavue,
  mε lɔʁskə ty ε paʁti, ʒε kɔmɑ̃se a ʁəɡʁεte,
  imaʒinə dø minytə kə ʒə tavu mɔ̃n- amuʁ,
  e di mwa, fʁɑ̃ʃəmɑ̃, sə kə ty mə ʁepɔ̃dʁε.
  nɔ̃, ʒə nə kʁwa pa kə ty mεmə.

  avεk lə tɑ̃, ʒə tεməʁε pø tεtʁə mwɛ̃,
  imaʒinə kə ʒə desidə də dispaʁεtʁə.
  mεmə si ty pɑ̃sə lə kɔ̃tʁεʁə, ʒə sε kə ty tɑ̃ ʁəmεtʁa.
  e ʒə sεz- osi kə ty nə mεmə pa vʁεmɑ̃, sε sa ki mə dɔnə dy ʃaɡʁɛ̃.

  mε lə tɑ̃ fəʁa sefase ma memwaʁə,
  ublje sε si- lεtʁə- ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  imaʒinə kapʁε sa, ʒə tʁuvə lə bɔnœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Imagine

  də=mɛ̃=ʒo=ʁε=sy=ʁə=mɑ̃lə=ku=ʁa=ʒə=də=tə=lə=diʁə 14
  o=ʒuʁ=dɥi=ynə=nu=vεllə=fwa=ʒə=nε=pa=tʁu=ve=la=fɔʁ=sə=də=tə=la=vu=e 20
  mε=lɔʁskə=ty=ε=paʁ=ti=ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=ʁə=ɡʁε=te 14
  i=ma=ʒi=nə=dø=mi=nytə=kə=ʒə=ta=vu=mɔ̃=na=muʁ 14
  e=di=mwa=fʁɑ̃=ʃə=mɑ̃=sə=kə=ty=mə=ʁe=pɔ̃=dʁε 13
  nɔ̃=ʒə=nə=kʁwa=pa=kə=ty=mε=mə 9

  a=vεk=lə=tɑ̃=ʒə=tε=mə=ʁε=pø=tε=tʁə=mwɛ̃ 12
  i=ma=ʒi=nə=kə=ʒə=de=si=də=də=dis=pa=ʁε=tʁə 14
  mεmə=si=ty=pɑ̃=sə=lə=kɔ̃=tʁε=ʁə=ʒə=sε=kə=ty=tɑ̃=ʁə=mε=tʁa 17
  e=ʒə=sε=zo=sikə=ty=nə=mε=mə=pa=vʁε=mɑ̃=sε=sa=ki=mə=dɔ=nə=dy=ʃa=ɡʁɛ̃ 21

  mε=lə=tɑ̃=fə=ʁa=se=fa=se=ma=me=mwa=ʁə 12
  u=blj=e=sε=si=lε=tʁə=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 13
  i=ma=ʒi=nə=ka=pʁε=sa=ʒə=tʁu=və=lə=bɔ=nœ=ʁə 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/03/2004 00:00Celine135

jolie poème continu!. . .

Poème Amour
Publié le 18/03/2004 00:00

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Titmary027

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs