Poeme : Toi… Moi…

Toi… Moi…

Te souviens-tu de la flamme de l’amour, que nous avons allumés à deux ?
Te souviens-tu du jour où elle a commencée à brûler dans nos yeux ?
Toi, tu disait qu’elle brûlerait toujours.
Moi, je ne savais pas encore ce qu’étais l’amour.

Aujourd’hui, elle brûle encore.
Mais je suis la seule à l’entretenir,
Toi, tu es parti vers cette fille que tu considère en or.
Moi, je pleure cette solitude, je pleure de te voir partir.

Si je te dis que je t’aime maintenant,
Si je te dis que j’ai été bête de te parler de lui.
Toi, tu vas sûrement me dire qu’il est trop tard à présent.
Moi, je n’aurai plus qu’à me débrouillée avec mes soucis.

Pourtant je t’aime, je voudrai te le dire,
Pourtant aujourd’hui, j’ai cessée de me mentir.
Toi, tu ne le sais pas.
Moi, comment pourrai-je faire pour t’avouer tout ça ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi… Moi…

  te=sou=viens=tu=de=la=flam=me=de=la=mour=que=nous=a=vons=al=lu=més=à=deux 20
  te=sou=viens=tu=du=jour=où=el=le=a=com=men=cée=à=brû=ler=dans=nos=y=eux 20
  toi=tu=di=sait=quel=le=brû=le=rait=tou=jours 11
  moi=je=ne=sa=vais=pas=en=co=re=ce=qué=tais=la=mour 14

  au=jourd=hui=el=le=brû=le=en=co=re 10
  mais=je=suis=la=seule=à=len=tre=te=nir 10
  toi=tu=es=par=ti=vers=cette=fille=que=tu=con=si=dè=reen=or 15
  moi=je=pleure=cet=te=so=li=tu=de=je=pleu=re=de=te=voir=par=tir 17

  si=je=te=dis=que=je=taime=main=te=nant 10
  si=je=te=dis=que=jai=é=té=bête=de=te=par=ler=de=lui 15
  toi=tu=vas=sû=re=ment=me=dire=quil=est=trop=tard=à=présent 14
  moi=je=nau=rai=plus=quà=me=dé=brouillée=a=vec=mes=sou=cis 14

  pour=tant=je=taime=je=vou=drai=te=le=dire 10
  pour=tant=au=jourdhui=jai=ces=sée=de=me=men=tir 11
  toi=tu=ne=le=sais=pas 6
  moi=comment=pour=rai=je=faire=pour=ta=vouer=tout=ça 11
 • Phonétique : Toi… Moi…

  tə suvjɛ̃ ty də la flamə də lamuʁ, kə nuz- avɔ̃z- alymez- a dø ?
  tə suvjɛ̃ ty dy ʒuʁ u εllə a kɔmɑ̃se a bʁyle dɑ̃ noz- iø ?
  twa, ty dizε kεllə bʁyləʁε tuʒuʁ.
  mwa, ʒə nə savε pa ɑ̃kɔʁə sə ketε lamuʁ.

  oʒuʁdɥi, εllə bʁylə ɑ̃kɔʁə.
  mε ʒə sɥi la sələ a lɑ̃tʁətəniʁ,
  twa, ty ε paʁti vεʁ sεtə fijə kə ty kɔ̃sidεʁə ɑ̃n- ɔʁ.
  mwa, ʒə plœʁə sεtə sɔlitydə, ʒə plœʁə də tə vwaʁ paʁtiʁ.

  si ʒə tə di kə ʒə tεmə mɛ̃tənɑ̃,
  si ʒə tə di kə ʒε ete bεtə də tə paʁle də lɥi.
  twa, ty va syʁəmɑ̃ mə diʁə kil ε tʁo taʁ a pʁezɑ̃.
  mwa, ʒə noʁε plys ka mə debʁuje avεk mε susi.

  puʁtɑ̃ ʒə tεmə, ʒə vudʁε tə lə diʁə,
  puʁtɑ̃ oʒuʁdɥi, ʒε sese də mə mɑ̃tiʁ.
  twa, ty nə lə sε pa.
  mwa, kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə fεʁə puʁ tavue tu sa ?
 • Syllabes Phonétique : Toi… Moi…

  tə=su=vjɛ̃=ty=də=la=fla=mə=də=la=muʁ=kə=nu=za=vɔ̃=za=ly=me=za=dø 20
  tə=su=vjɛ̃=ty=dy=ʒuʁ=u=εl=lə=a=kɔ=mɑ̃=se=a=bʁy=le=dɑ̃=no=zi=ø 20
  twa=ty=di=zε=kεl=lə=bʁy=lə=ʁε=tu=ʒuʁ 11
  mwa=ʒə=nə=sa=vε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=ke=tε=la=muʁ 14

  o=ʒuʁ=dɥi=εl=lə=bʁy=lə=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
  mε=ʒə=sɥi=lasə=lə=a=lɑ̃=tʁə=tə=niʁ 10
  twa=ty=ε=paʁ=ti=vεʁ=sεtə=fi=jə=kə=ty=kɔ̃=si=dε=ʁəɑ̃=nɔʁ 16
  mwa=ʒə=plœʁə=sεtə=sɔ=li=ty=də=ʒə=plœ=ʁə=də=tə=vwaʁ=paʁ=tiʁ 16

  si=ʒə=tə=dikə=ʒə=tε=mə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10
  siʒə=tə=di=kə=ʒε=e=te=bε=tə=də=tə=paʁ=le=də=lɥi 15
  twa=ty=va=syʁə=mɑ̃=mə=di=ʁə=kil=ε=tʁo=taʁ=a=pʁe=zɑ̃ 15
  mwa=ʒə=no=ʁε=plys=kamə=de=bʁu=je=a=vεk=mε=su=si 14

  puʁ=tɑ̃ʒə=tε=mə=ʒə=vu=dʁε=tə=lə=diʁə 10
  puʁ=tɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi=ʒεse=se=də=mə=mɑ̃=tiʁ 11
  twa=ty=nə=lə=sε=pa 6
  mwa=kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁεʒə=fε=ʁə=puʁ=ta=vu=e=tu=sa 13

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/11/2004 00:00Ange Des Temp Sombre

c’est vraiment très beau! très mignon!jespère
que tu va réussir a lui avouer ton amour meme
si sa peu etre très difficile courage!

Roxycutie xxx

Poème Amour
Publié le 19/03/2004 00:00

L'écrit contient 165 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titmary027

Texte des commentateurs