Poème-France.com

Poeme : J’Ai Versée Une Première LarmeJ’Ai Versée Une Première Larme

J’ai versée une première larme,
Lorsque je t’es rencontré,
Ta façon d’être toi m’a éblouie et mes yeux ont cédés.

Puis j’ai versé une deuxième larme,
Lorsque le doute, entre toi et moi, tu as glissé,
Ta façon d’être loin m’a blessé.

Et enfin, c’est un torrent de larme que j’ai versée,
Lorsque avec elle, tu t’en es allé,
Ta façon de m’abandonné m’a achevée.

Et à nouveau, mes larmes vont doucement glisser,
Lorsqu’un jour, tu vas l’a quitté,
Ta façon de me revenir va me faire chavirer.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε vεʁse ynə pʁəmjεʁə laʁmə,
lɔʁskə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
ta fasɔ̃ dεtʁə twa ma eblui e mεz- iøz- ɔ̃ sede.

pɥi ʒε vεʁse ynə døzjεmə laʁmə,
lɔʁskə lə dutə, ɑ̃tʁə twa e mwa, ty a ɡlise,
ta fasɔ̃ dεtʁə lwɛ̃ ma blese.

e ɑ̃fɛ̃, sεt- œ̃ tɔʁe də laʁmə kə ʒε vεʁse,
lɔʁskə avεk εllə, ty tɑ̃n- ε ale,
ta fasɔ̃ də mabɑ̃dɔne ma aʃəve.

e a nuvo, mε laʁmə- vɔ̃ dusəmɑ̃ ɡlise,
lɔʁskœ̃ ʒuʁ, ty va la kite,
ta fasɔ̃ də mə ʁəvəniʁ va mə fεʁə ʃaviʁe.