Poème-France.com

Poeme : J’Aime Ce GarçonJ’Aime Ce Garçon

J’aime ce garçon,
Je l’aime depuis bien longtemps,
Je l’aime tellement que parfois j’oublie que j’ai aimais avant,

J’aime ce garçon,
Je l’aime parce que pour la première fois, je n’ai pas regarder l’extérieur,
Je l’aime pour ce qu’il a dans le cœur.

J’aime ce garçon,
Je L’aime parce qu’il me fait quitté la terre,
Je l’aime parce qu’il dit les mots d’amour de façon particulière.

J’aime ce garçon,
Je l’aime parce qu’il m’a appris qu’il ne suffisait pas d’être beau pour être aimer.
Je l’aime même si lui peut-être ne m’a jamais aimer
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə sə ɡaʁsɔ̃,
ʒə lεmə dəpɥi bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃,
ʒə lεmə tεllmɑ̃ kə paʁfwa ʒubli kə ʒε εmεz- avɑ̃,

ʒεmə sə ɡaʁsɔ̃,
ʒə lεmə paʁsə kə puʁ la pʁəmjεʁə fwa, ʒə nε pa ʁəɡaʁde lεksteʁjœʁ,
ʒə lεmə puʁ sə kil a dɑ̃ lə kœʁ.

ʒεmə sə ɡaʁsɔ̃,
ʒə lεmə paʁsə kil mə fε kite la teʁə,
ʒə lεmə paʁsə kil di lε mo damuʁ də fasɔ̃ paʁtikyljεʁə.

ʒεmə sə ɡaʁsɔ̃,
ʒə lεmə paʁsə kil ma apʁi kil nə syfizε pa dεtʁə bo puʁ εtʁə εme.
ʒə lεmə mεmə si lɥi pø tεtʁə nə ma ʒamεz- εme