Poème-France.com

Poeme : Toi… Moi…Toi… Moi…

Te souviens-tu de la flamme de l’amour, que nous avons allumés à deux ?
Te souviens-tu du jour où elle a commencée à brûler dans nos yeux ?
Toi, tu disait qu’elle brûlerait toujours.
Moi, je ne savais pas encore ce qu’étais l’amour.

Aujourd’hui, elle brûle encore.
Mais je suis la seule à l’entretenir,
Toi, tu es parti vers cette fille que tu considère en or.
Moi, je pleure cette solitude, je pleure de te voir partir.

Si je te dis que je t’aime maintenant,
Si je te dis que j’ai été bête de te parler de lui.
Toi, tu vas sûrement me dire qu’il est trop tard à présent.
Moi, je n’aurai plus qu’à me débrouillée avec mes soucis.

Pourtant je t’aime, je voudrai te le dire,
Pourtant aujourd’hui, j’ai cessée de me mentir.
Toi, tu ne le sais pas.
Moi, comment pourrai-je faire pour t’avouer tout ça ?
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tə suvjɛ̃ ty də la flamə də lamuʁ, kə nuz- avɔ̃z- alymez- a dø ?
tə suvjɛ̃ ty dy ʒuʁ u εllə a kɔmɑ̃se a bʁyle dɑ̃ noz- iø ?
twa, ty dizε kεllə bʁyləʁε tuʒuʁ.
mwa, ʒə nə savε pa ɑ̃kɔʁə sə ketε lamuʁ.

oʒuʁdɥi, εllə bʁylə ɑ̃kɔʁə.
mε ʒə sɥi la sələ a lɑ̃tʁətəniʁ,
twa, ty ε paʁti vεʁ sεtə fijə kə ty kɔ̃sidεʁə ɑ̃n- ɔʁ.
mwa, ʒə plœʁə sεtə sɔlitydə, ʒə plœʁə də tə vwaʁ paʁtiʁ.

si ʒə tə di kə ʒə tεmə mɛ̃tənɑ̃,
si ʒə tə di kə ʒε ete bεtə də tə paʁle də lɥi.
twa, ty va syʁəmɑ̃ mə diʁə kil ε tʁo taʁ a pʁezɑ̃.
mwa, ʒə noʁε plys ka mə debʁuje avεk mε susi.

puʁtɑ̃ ʒə tεmə, ʒə vudʁε tə lə diʁə,
puʁtɑ̃ oʒuʁdɥi, ʒε sese də mə mɑ̃tiʁ.
twa, ty nə lə sε pa.
mwa, kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə fεʁə puʁ tavue tu sa ?