Poème-France.com

Poeme : Tu Es Toujours Là ! ! ! !Tu Es Toujours Là ! ! ! !

Je me lève le matin, tu es là.
Je me prépare pour le lycée, tu es toujours avec moi.
Je prends le bus, tu es assis près de moi.
Je retrouve mes amis, tu es toujours là.

Je suis en cours toute la matinée, tu m’empêche de réfléchir.
Je déjeune le midi au lycée, tu ne veut toujours pas partir.
Je prends une petite pause, mes amis me reproche d’être absente, à cause de toi, je dois mentir.
Je reprends les cours, tente de te chasser de mes pensées, mais tu ne cesse de revenir.

Je rentre chez moi le soir, dans un bus bondé, à moi, tu reste accroché.
Je me concentre sur mes devoirs, je te sens encore là, tout près.
Je vais voir ma sœur, elle me parle du futur bébé, mais tu reste dans toutes mes pensées.
Je mange puis je vais me couchée, et là, je sais que tu n’es pas prêt de m’abandonné.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə lεvə lə matɛ̃, ty ε la.
ʒə mə pʁepaʁə puʁ lə lise, ty ε tuʒuʁz- avεk mwa.
ʒə pʁɑ̃ lə bys, ty ε asi pʁε də mwa.
ʒə ʁətʁuvə mεz- ami, ty ε tuʒuʁ la.

ʒə sɥiz- ɑ̃ kuʁ tutə la matine, ty mɑ̃pεʃə də ʁefleʃiʁ.
ʒə deʒənə lə midi o lise, ty nə vø tuʒuʁ pa paʁtiʁ.
ʒə pʁɑ̃z- ynə pətitə pozə, mεz- ami mə ʁəpʁoʃə dεtʁə absɑ̃tə, a kozə də twa, ʒə dwa mɑ̃tiʁ.
ʒə ʁəpʁɑ̃ lε kuʁ, tɑ̃tə də tə ʃase də mε pɑ̃se, mε ty nə sεsə də ʁəvəniʁ.

ʒə ʁɑ̃tʁə ʃe mwa lə swaʁ, dɑ̃z- œ̃ bys bɔ̃de, a mwa, ty ʁεstə akʁoʃe.
ʒə mə kɔ̃sɑ̃tʁə syʁ mε dəvwaʁ, ʒə tə sɑ̃sz- ɑ̃kɔʁə la, tu pʁε.
ʒə vε vwaʁ ma sœʁ, εllə mə paʁlə dy fytyʁ bebe, mε ty ʁεstə dɑ̃ tutə mε pɑ̃se.
ʒə mɑ̃ʒə pɥi ʒə vε mə kuʃe, e la, ʒə sε kə ty nε pa pʁε də mabɑ̃dɔne.