Poeme : Je Veux Être Toi

Je Veux Être Toi

Tout serai tellement plus simple si je cessais de t’aimer,
Tout s’arrangerait plus vite si je choisissais de t’oublier,
Tout redeviendrait comme avant si j’arrêtais de penser à toi.

C’est sûrement ce que je devrai faire, oublier que tu es là.
Me dire que tout serait mieux si je me retournais sur un autre que toi,
Donner mon cœur à celui qui n’en fera pas des miettes comme tu le fais, toi.

Pourtant je t’aime, et je ne veux pas que cela cesse,
Je voudrais pouvoir savoir ce qu’il y a dans ta tête et dans ton cœur, quand je suis là.
Je ne veux plus sentir dans tout mon corps cette horrible tristesse,
Je veux seulement que tu sois moi, et que je puisse être toi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Veux Être Toi

  tout=se=rai=tel=le=ment=plus=sim=ple=si=je=ces=sais=de=tai=mer 16
  tout=sar=ran=ge=rait=plus=vi=te=si=je=choi=sis=sais=de=tou=blier 16
  tout=re=de=vien=drait=commea=vant=si=jar=rê=tais=de=pen=ser=à=toi 16

  cest=sû=re=ment=ce=que=je=de=vrai=faire=ou=blier=que=tu=es=là 16
  me=dire=que=tout=se=rait=mieux=si=je=me=re=tour=nais=sur=un=au=tre=que=toi 19
  don=ner=mon=cœur=à=ce=lui=qui=nen=fe=ra=pas=des=miettes=com=me=tu=le=fais=toi 20

  pour=tant=je=tai=me=et=je=ne=veux=pas=que=ce=la=ces=se 15
  je=vou=drais=pou=voir=sa=voir=ce=quil=y=a=dans=ta=têteet=dans=ton=cœur=quand=je=suis=là 21
  je=ne=veux=plus=sen=tir=dans=tout=mon=corps=cette=hor=ri=ble=tris=tes=se 17
  je=veux=seule=ment=que=tu=sois=moi=et=que=je=puis=se=ê=tre=toi 16
 • Phonétique : Je Veux Être Toi

  tu səʁε tεllmɑ̃ plys sɛ̃plə si ʒə sesε də tεme,
  tu saʁɑ̃ʒəʁε plys vitə si ʒə ʃwazisε də tublje,
  tu ʁədəvjɛ̃dʁε kɔmə avɑ̃ si ʒaʁεtε də pɑ̃se a twa.

  sε syʁəmɑ̃ sə kə ʒə dəvʁε fεʁə, ublje kə ty ε la.
  mə diʁə kə tu səʁε mjø si ʒə mə ʁətuʁnε syʁ œ̃n- otʁə kə twa,
  dɔne mɔ̃ kœʁ a səlɥi ki nɑ̃ fəʁa pa dε mjεtə kɔmə ty lə fε, twa.

  puʁtɑ̃ ʒə tεmə, e ʒə nə vø pa kə səla sεsə,
  ʒə vudʁε puvwaʁ savwaʁ sə kil i a dɑ̃ ta tεtə e dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, kɑ̃ ʒə sɥi la.
  ʒə nə vø plys sɑ̃tiʁ dɑ̃ tu mɔ̃ kɔʁ sεtə ɔʁiblə tʁistεsə,
  ʒə vø sələmɑ̃ kə ty swa mwa, e kə ʒə pɥisə εtʁə twa.
 • Syllabes Phonétique : Je Veux Être Toi

  tu=sə=ʁε=tεl=lmɑ̃=plys=sɛ̃plə=si=ʒə=se=sε=də=tε=me 14
  tu=sa=ʁɑ̃ʒə=ʁε=plys=vi=tə=si=ʒə=ʃwa=zi=sε=də=tu=blje 15
  tuʁə=də=vjɛ̃=dʁε=kɔ=məa=vɑ̃=si=ʒa=ʁε=tε=də=pɑ̃=se=a=twa 16

  sε=syʁə=mɑ̃=sə=kə=ʒə=də=vʁε=fε=ʁə=u=blje=kə=ty=ε=la 16
  mə=diʁə=kə=tu=sə=ʁε=mjø=si=ʒə=mə=ʁə=tuʁ=nε=syʁ=œ̃=no=tʁə=kə=twa 19
  dɔ=ne=mɔ̃=kœʁ=a=səl=ɥi=ki=nɑ̃fə=ʁa=pa=dε=mjε=tə=kɔ=mə=ty=lə=fε=twa 20

  puʁ=tɑ̃=ʒə=tε=mə=e=ʒə=nə=vø=pa=kə=sə=la=sεsə 14
  ʒə=vu=dʁε=pu=vwaʁ=sa=vwaʁsə=kil=i=a=dɑ̃=ta=tε=təe=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=kɑ̃=ʒə=sɥi=la 21
  ʒə=nə=vø=plys=sɑ̃=tiʁ=dɑ̃=tu=mɔ̃=kɔʁ=sεtəɔ=ʁi=blə=tʁis=tεsə 15
  ʒə=vøsə=lə=mɑ̃=kə=ty=swa=mwa=e=kə=ʒə=pɥi=səε=tʁə=twa 15

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/03/2004 00:00Romain Dehez

MANIFIQUE POeME BELLE MISE EN PAGE QUI FACILITE la lectur, tres beau poème

Auteur de Poésie
20/03/2004 00:00Ocean Crye

comme dit romain ( magnifique poème je trouve pas les mots simplement très beau continue. . . . amitié ocean