Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : C’Est Pas Ma Faute

Poème Amour
Publié le 20/03/2004 00:00

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : Titmary027

C’Est Pas Ma Faute

C’est pas ma faute si tu es entrais dans ma vie,
C’est toi qui es venu le premier.

C’est pas ma faute si je ne t’es pas tout dit,
C’est toi, tes questions étaient mal posés.

C’est pas ma faute si tu as eu des sentiments pour moi,
C’est toi qui t’es dis que sûrement nous deux ça pourrait marcher.

C’est pas ma faute si je t’es dis la vérité,
C’est toi qui m’as poussé à avouer.

C’est pas ma faute si je voulais t’éloigner vers d’autres femmes,
C’est toi qui disais que jamais sa ne t’arriverais.

C’est pas ma faute si j’ai commençais à regretter,
C’est toi, qui sans cesse me parlé de cette femme.

C’est pas me faute si je t’aime de plus en plus fort,
C’est toi qui es toujours dans ma vie, même quand je veux t’oublier.

C’est pas ma faute si je n’arrête pas de t’accuser,
C’est toi, pour moins te pleuré, je me sens obligée.
 • Pieds Hyphénique: C’Est Pas Ma Faute

  cest=pas=ma=fau=te=si=tu=es=en=trais=dans=ma=vie 13
  cest=toi=qui=es=ve=nu=le=pre=mi=er 10

  cest=pas=ma=fau=te=si=je=ne=tes=pas=tout=dit 12
  cest=toi=tes=ques=ti=ons=é=taient=mal=po=sés 11

  cest=pas=ma=faute=si=tu=as=eu=des=sen=ti=ments=pour=moi 14
  cest=toi=qui=tes=dis=que=sû=re=ment=nous=deux=ça=pour=rait=mar=cher 16

  cest=pas=ma=fau=te=si=je=tes=dis=la=vé=ri=té 13
  cest=toi=qui=mas=pous=sé=à=a=vou=er 10

  cest=pas=ma=faute=si=je=vou=lais=té=loi=gner=vers=dau=tres=fem=mes 16
  cest=toi=qui=di=sais=que=ja=mais=sa=ne=tar=ri=ve=rais 14

  cest=pas=ma=fau=te=si=jai=com=men=çais=à=re=gret=ter 14
  cest=toi=qui=sans=ces=se=me=par=lé=de=cet=te=femme 13

  cest=pas=me=fau=te=si=je=tai=me=de=plus=en=plus=fort 14
  cest=toi=qui=es=tou=jours=dans=ma=vie=même=quand=je=veux=tou=blier 15

  cest=pas=ma=faute=si=je=nar=rê=te=pas=de=tac=cu=ser 14
  cest=toi=pour=moins=te=pleu=ré=je=me=sens=o=bli=gée 13
 • Phonétique : C’Est Pas Ma Faute

  sε pa ma fotə si ty ε ɑ̃tʁε dɑ̃ ma vi,
  sε twa ki ε vəny lə pʁəmje.

  sε pa ma fotə si ʒə nə tε pa tu di,
  sε twa, tε kεstjɔ̃z- etε mal poze.

  sε pa ma fotə si ty a y dε sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa,
  sε twa ki tε di kə syʁəmɑ̃ nu dø sa puʁʁε maʁʃe.

  sε pa ma fotə si ʒə tε di la veʁite,
  sε twa ki ma puse a avue.

  sε pa ma fotə si ʒə vulε telwaɲe vεʁ dotʁə- famə,
  sε twa ki dizε kə ʒamε sa nə taʁivəʁε.

  sε pa ma fotə si ʒε kɔmɑ̃sεz- a ʁəɡʁεte,
  sε twa, ki sɑ̃ sεsə mə paʁle də sεtə famə.

  sε pa mə fotə si ʒə tεmə də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ,
  sε twa ki ε tuʒuʁ dɑ̃ ma vi, mεmə kɑ̃ ʒə vø tublje.

  sε pa ma fotə si ʒə naʁεtə pa də takyze,
  sε twa, puʁ mwɛ̃ tə pləʁe, ʒə mə sɑ̃sz- ɔbliʒe.
 • Pieds Phonétique : C’Est Pas Ma Faute

  sε=pa=ma=fo=tə=si=ty=ε=ɑ̃=tʁε=dɑ̃=ma=vi 13
  sε=twa=ki=ε=və=ny=lə=pʁə=mj=e 10

  sε=pa=ma=fo=tə=si=ʒə=nə=tε=pa=tu=di 12
  sε=twa=tε=kεs=tj=ɔ̃=ze=tε=mal=po=ze 11

  sε=pa=ma=fotə=si=ty=a=y=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=mwa 14
  sε=twa=ki=tε=dikə=sy=ʁə=mɑ̃=nu=dø=sa=puʁ=ʁε=maʁ=ʃe 15

  sε=pa=ma=fo=tə=si=ʒə=tε=di=la=ve=ʁi=te 13
  sε=twa=ki=ma=pu=se=a=a=vu=e 10

  sε=pa=ma=fotə=si=ʒə=vu=lε=te=lwa=ɲe=vεʁ=do=tʁə=famə 15
  sε=twa=ki=di=zε=kə=ʒa=mε=sa=nə=ta=ʁi=və=ʁε 14

  sε=pa=ma=fo=tə=si=ʒε=kɔ=mɑ̃=sε=za=ʁə=ɡʁε=te 14
  sε=twa=ki=sɑ̃=sε=sə=mə=paʁ=le=də=sε=tə=fa=mə 14

  sε=pa=mə=fo=tə=si=ʒə=tε=mə=də=plys=zɑ̃=plys=fɔʁ 14
  sε=twa=ki=ε=tu=ʒuʁ=dɑ̃=ma=vi=mεmə=kɑ̃=ʒə=vø=tu=blje 15

  sε=pa=ma=fotə=si=ʒə=na=ʁε=tə=pa=də=ta=ky=ze 14
  sε=twa=puʁ=mwɛ̃=tə=plə=ʁe=ʒə=mə=sɑ̃s=zɔ=bli=ʒe 13

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Fleurs20ans

tres mimi