Poème-France.com

Poeme : C’Est Pas Ma FauteC’Est Pas Ma Faute

C’est pas ma faute si tu es entrais dans ma vie,
C’est toi qui es venu le premier.

C’est pas ma faute si je ne t’es pas tout dit,
C’est toi, tes questions étaient mal posés.

C’est pas ma faute si tu as eu des sentiments pour moi,
C’est toi qui t’es dis que sûrement nous deux ça pourrait marcher.

C’est pas ma faute si je t’es dis la vérité,
C’est toi qui m’as poussé à avouer.

C’est pas ma faute si je voulais t’éloigner vers d’autres femmes,
C’est toi qui disais que jamais sa ne t’arriverais.

C’est pas ma faute si j’ai commençais à regretter,
C’est toi, qui sans cesse me parlé de cette femme.

C’est pas me faute si je t’aime de plus en plus fort,
C’est toi qui es toujours dans ma vie, même quand je veux t’oublier.

C’est pas ma faute si je n’arrête pas de t’accuser,
C’est toi, pour moins te pleuré, je me sens obligée.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε pa ma fotə si ty ε ɑ̃tʁε dɑ̃ ma vi,
sε twa ki ε vəny lə pʁəmje.

sε pa ma fotə si ʒə nə tε pa tu di,
sε twa, tε kεstjɔ̃z- etε mal poze.

sε pa ma fotə si ty a y dε sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa,
sε twa ki tε di kə syʁəmɑ̃ nu dø sa puʁʁε maʁʃe.

sε pa ma fotə si ʒə tε di la veʁite,
sε twa ki ma puse a avue.

sε pa ma fotə si ʒə vulε telwaɲe vεʁ dotʁə- famə,
sε twa ki dizε kə ʒamε sa nə taʁivəʁε.

sε pa ma fotə si ʒε kɔmɑ̃sεz- a ʁəɡʁεte,
sε twa, ki sɑ̃ sεsə mə paʁle də sεtə famə.

sε pa mə fotə si ʒə tεmə də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ,
sε twa ki ε tuʒuʁ dɑ̃ ma vi, mεmə kɑ̃ ʒə vø tublje.

sε pa ma fotə si ʒə naʁεtə pa də takyze,
sε twa, puʁ mwɛ̃ tə pləʁe, ʒə mə sɑ̃sz- ɔbliʒe.