Poème-France.com

Poeme : Aide-MoiAide-Moi

Une nouvelle fois, tu viens de marquer un point,
Alors que je pensais avoir toutes les cartes en main,
Tu m’as à nouveau prouvé que tout n’est jamais gagner.

Tu passe ton temps à me faire douter,
Après m’avoir redonner espoir, encore une fois tu me fais pleurer,
Pourtant je suis de plus en plus, vers toi, attirée.

Parfois chacun son tour on se lance la balle,
Jours après jours, un peu plus de nos sentiments on déballe,
Mais on finit toujours par faire croire que notre amour n’est qu’amitié.

Je rêve de toi et j’en ai assez,
Je sais que je peux les réaliser,
S’il te plait, aide-moi, dis-moi la vérité.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə nuvεllə fwa, ty vjɛ̃ də maʁke œ̃ pwɛ̃,
alɔʁ kə ʒə pɑ̃sεz- avwaʁ tutə lε kaʁtəz- ɑ̃ mɛ̃,
ty ma a nuvo pʁuve kə tu nε ʒamε ɡaɲe.

ty pasə tɔ̃ tɑ̃z- a mə fεʁə dute,
apʁε mavwaʁ ʁədɔne εspwaʁ, ɑ̃kɔʁə ynə fwa ty mə fε pləʁe,
puʁtɑ̃ ʒə sɥi də plysz- ɑ̃ plys, vεʁ twa, atiʁe.

paʁfwa ʃakœ̃ sɔ̃ tuʁ ɔ̃ sə lɑ̃sə la balə,
ʒuʁz- apʁε ʒuʁ, œ̃ pø plys də no sɑ̃timɑ̃z- ɔ̃ debalə,
mεz- ɔ̃ fini tuʒuʁ paʁ fεʁə kʁwaʁə kə nɔtʁə amuʁ nε kamitje.

ʒə ʁεvə də twa e ʒɑ̃n- ε ase,
ʒə sε kə ʒə pø lε ʁealize,
sil tə plε, εdə mwa, di mwa la veʁite.