Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Viens Te Dire Adieu

Poème Amour
Publié le 28/03/2004 00:00

L'écrit contient 173 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 3 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titmary027

Je Viens Te Dire Adieu

Je viens te dire adieu,
Tu ne veux pas de mon amour,
Je pars donc pour toujours.

Je viens te dire adieu,
Tu préfère jouer avec moi,
Je ne te laisserai pas me détruire plus que tu ne l’as fait déjà.

Je te laisse avec ta façon de te servir des gens,
Tu me manqueras quand même, surtout ta façon d’être attachant,
Je mettrais du temps mais je finirais par t’oublier.

Je ne te pleure pas, j’essaye seulement de nettoyer la blessure,
Tu m’as poignardé, tu l’as fait sans demi-mesure,
Je finirais par guérir, par cicatriser mes plaies.

Je trouverai le moyen de vivre avec ton souvenir,
Tu prendras de moins en moins de pace dans mon cœur,
Je ferai comme un grand vent à l’intérieur.

Je serai la seule vainqueur de ce jeu,
Tu n’auras que ce que tu mérites, tu as passé ton temps à mentir,
Je sais tout ça, même si hier encore, je voulais que de moi tu sois amoureux.
 • Pieds Hyphénique: Je Viens Te Dire Adieu

  je=viens=te=di=re=a=dieu 7
  tu=ne=veux=pas=de=mon=a=mour 8
  je=pars=donc=pour=tou=jours 6

  je=viens=te=di=re=a=dieu 7
  tu=pré=fè=re=jouer=a=vec=moi 8
  je=ne=te=laisse=rai=pas=me=dé=trui=re=plus=que=tu=ne=las=fait=dé=jà 18

  je=te=lais=se=a=vec=ta=fa=çon=de=te=ser=vir=des=gens 15
  tu=me=man=que=ras=quand=mê=me=sur=tout=ta=fa=çon=dê=tre=at=ta=chant 18
  je=met=trais=du=temps=mais=je=fi=ni=rais=par=tou=bli=er 14

  je=ne=te=pleu=re=pas=jes=saye=seu=le=ment=de=net=toyer=la=bles=su=re 18
  tu=mas=poi=gnar=dé=tu=las=fait=sans=de=mi=me=su=re 14
  je=fi=ni=rais=par=gué=rir=par=ci=ca=tri=ser=mes=plaies 14

  je=trou=ve=rai=le=moyen=de=vivre=a=vec=ton=sou=ve=nir 14
  tu=pren=dras=de=moins=en=moins=de=pa=ce=dans=mon=cœur 13
  je=fe=rai=com=me=un=grand=vent=à=lin=té=ri=eur 13

  je=se=rai=la=seu=le=vain=queur=de=ce=jeu 11
  tu=nau=ras=que=ce=que=tu=mé=rites=tu=as=pas=sé=ton=temps=à=men=tir 18
  je=sais=tout=ça=même=si=hier=en=co=re=je=vou=lais=que=de=moi=tu=sois=a=mou=reux 21
 • Phonétique : Je Viens Te Dire Adieu

  ʒə vjɛ̃ tə diʁə adjø,
  ty nə vø pa də mɔ̃n- amuʁ,
  ʒə paʁ dɔ̃k puʁ tuʒuʁ.

  ʒə vjɛ̃ tə diʁə adjø,
  ty pʁefεʁə ʒue avεk mwa,
  ʒə nə tə lεsəʁε pa mə detʁɥiʁə plys kə ty nə la fε deʒa.

  ʒə tə lεsə avεk ta fasɔ̃ də tə sεʁviʁ dε ʒɑ̃,
  ty mə mɑ̃kəʁa kɑ̃ mεmə, syʁtu ta fasɔ̃ dεtʁə ataʃɑ̃,
  ʒə mεtʁε dy tɑ̃ mε ʒə finiʁε paʁ tublje.

  ʒə nə tə plœʁə pa, ʒesεj sələmɑ̃ də nεtwaje la blesyʁə,
  ty ma pwaɲaʁde, ty la fε sɑ̃ dəmi məzyʁə,
  ʒə finiʁε paʁ ɡeʁiʁ, paʁ sikatʁize mε plε.

  ʒə tʁuvəʁε lə mwajɛ̃ də vivʁə avεk tɔ̃ suvəniʁ,
  ty pʁɑ̃dʁa də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ də pasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  ʒə fəʁε kɔmə œ̃ ɡʁɑ̃ vɑ̃ a lɛ̃teʁjœʁ.

  ʒə səʁε la sələ vɛ̃kœʁ də sə ʒø,
  ty noʁa kə sə kə ty meʁitə, ty a pase tɔ̃ tɑ̃z- a mɑ̃tiʁ,
  ʒə sε tu sa, mεmə si jεʁ ɑ̃kɔʁə, ʒə vulε kə də mwa ty swaz- amuʁø.
 • Pieds Phonétique : Je Viens Te Dire Adieu

  ʒə=vjɛ̃=tə=di=ʁə=a=dj=ø 8
  ty=nə=vø=pa=də=mɔ̃=na=muʁ 8
  ʒə=paʁ=dɔ̃k=puʁ=tu=ʒuʁ 6

  ʒə=vjɛ̃=tə=di=ʁə=a=dj=ø 8
  ty=pʁe=fεʁə=ʒu=e=a=vεk=mwa 8
  ʒə=nə=tə=lεsə=ʁε=pa=mə=det=ʁɥi=ʁə=plys=kə=ty=nə=la=fε=de=ʒa 18

  ʒə=tə=lεsəa=vεk=ta=fa=sɔ̃=də=tə=sεʁ=viʁ=dε=ʒɑ̃ 13
  tymə=mɑ̃=kə=ʁa=kɑ̃=mε=mə=syʁ=tu=ta=fa=sɔ̃=dε=tʁəa=ta=ʃɑ̃ 16
  ʒə=mε=tʁε=dy=tɑ̃mεʒə=fi=ni=ʁε=paʁ=tu=blje 11

  ʒə=nə=tə=plœ=ʁə=pa=ʒe=sεj=sə=lə=mɑ̃də=nε=twa=je=la=ble=syʁə 17
  ty=ma=pwa=ɲaʁ=de=ty=la=fε=sɑ̃də=mi=mə=zyʁə 12
  ʒə=fi=ni=ʁε=paʁ=ɡe=ʁiʁ=paʁ=si=ka=tʁi=ze=mε=plε 14

  ʒə=tʁuvə=ʁε=lə=mwa=jɛ̃=də=vi=vʁəa=vεk=tɔ̃=su=və=niʁ 14
  ty=pʁɑ̃=dʁadə=mwɛ̃=zɑ̃=mwɛ̃=də=pa=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒə=fə=ʁε=kɔməœ̃=ɡʁɑ̃=vɑ̃=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ 10

  ʒə=sə=ʁεlasə=lə=vɛ̃=kœʁ=də=sə=ʒø 9
  ty=no=ʁakə=sə=kə=ty=me=ʁi=tə=ty=a=pa=se=tɔ̃=tɑ̃=za=mɑ̃=tiʁ 18
  ʒə=sε=tu=sa=mεmə=si=jεʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=vu=lε=kə=də=mwa=ty=swa=za=mu=ʁø 21

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/03/2004 00:00Pingwoman56

SUPERBE!!! bien raison faut pas se laisser faire. . . . !!! mais plus facile a dire qu’a faire alors bon courage!!!
amitiée

Auteur de Poésie
06/04/2004 00:00Ocean Crye

très beau ton poème titmary mais désoler pour toi si il a jouer avec tes sentiment et ton coeur bon courage et toute mon amitié. . . . . . ocean