Poème-France.com

Poeme : J’Aime Ce Que Tu EsJ’Aime Ce Que Tu Es

J’aime ce que tu es.
Parce que tu es simple, tu es parfait,
Tu ne cherches pas en faire trop,
Tu fais juste ce qu’il faut.

Je rêve de toi, jour et nuit,
Parce que te savoir près de moi adoucit ma vie,
Je l’avoue, je suis amoureuse,
Mais jamais personne ne m’a rendue aussi heureuse.

Je me donne à toi, si tu le veux,
Parce que je pourrais réaliser tous tes vœux,
Je veux être ce qu’elle n’a pas su être pour toi,
Je veux t’appartenir, je veux qu’il n’y est plus que toi et moi.

Je pleure à cause de toi, chaque jour.
Parce que je voudrais simplement que tu me dises que tu m’aimeras toujours,
Je ne peux pas abandonner, tu es beaucoup trop merveilleux,
Laisse-moi, durant toute ta vie, te rendre heureux.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə sə kə ty ε.
paʁsə kə ty ε sɛ̃plə, ty ε paʁfε,
ty nə ʃεʁʃə pa ɑ̃ fεʁə tʁo,
ty fε ʒystə sə kil fo.

ʒə ʁεvə də twa, ʒuʁ e nɥi,
paʁsə kə tə savwaʁ pʁε də mwa adusi ma vi,
ʒə lavu, ʒə sɥiz- amuʁøzə,
mε ʒamε pεʁsɔnə nə ma ʁɑ̃dɥ osi œʁøzə.

ʒə mə dɔnə a twa, si ty lə vø,
paʁsə kə ʒə puʁʁε ʁealize tus tε veyks,
ʒə vøz- εtʁə sə kεllə na pa sy εtʁə puʁ twa,
ʒə vø tapaʁtəniʁ, ʒə vø kil ni ε plys kə twa e mwa.

ʒə plœʁə a kozə də twa, ʃakə ʒuʁ.
paʁsə kə ʒə vudʁε sɛ̃pləmɑ̃ kə ty mə dizə kə ty mεməʁa tuʒuʁ,
ʒə nə pø pa abɑ̃dɔne, ty ε boku tʁo mεʁvεjø,
lεsə mwa, dyʁɑ̃ tutə ta vi, tə ʁɑ̃dʁə œʁø.