Poème-France.com

Poeme : Les SentimentsLes Sentiments

Les sentiments, ce n’est pas quelques chose de définitif,
Comme les verbes que l’on emplois pas toujours à l’infinitif,
C’est quelque chose de compliquer,
C’est comme des charades aux indices presque toujours discret.

Moi, je n’arrive pas à interpréter les tiens,
Même si je suis en admiration devant ta façon dont tu l’es retiens,
J’aimerai lire dans tes yeux,
Ce que lisent tout les amoureux.

Les sentiments, c’est quelque chose d’affolent,
Quand on les dévoiles, les cœurs s’envolent,
C’est comme des tremplins,
Qui font partir les amoureux très loin.

Moi, je voudrais lire en toi,
Lire, les mêmes chose qu’il y a au fond de moi,
T’entendre dire, que je ne peux que t’appartenir,
T’entendre crier, qu’avec moi, n’importe où, tu pourrais partir.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε sɑ̃timɑ̃, sə nε pa kεlk ʃozə də definitif,
kɔmə lε vεʁbə- kə lɔ̃n- ɑ̃plwa pa tuʒuʁz- a lɛ̃finitif,
sε kεlkə ʃozə də kɔ̃plike,
sε kɔmə dε ʃaʁadəz- oz- ɛ̃disə pʁεskə tuʒuʁ diskʁε.

mwa, ʒə naʁivə pa a ɛ̃tεʁpʁete lε tjɛ̃,
mεmə si ʒə sɥiz- ɑ̃n- admiʁasjɔ̃ dəvɑ̃ ta fasɔ̃ dɔ̃ ty lε ʁətjɛ̃,
ʒεməʁε liʁə dɑ̃ tεz- iø,
sə kə lize tu lεz- amuʁø.

lε sɑ̃timɑ̃, sε kεlkə ʃozə dafɔle,
kɑ̃t- ɔ̃ lε devwalə, lε kœʁ sɑ̃vɔle,
sε kɔmə dε tʁɑ̃plɛ̃,
ki fɔ̃ paʁtiʁ lεz- amuʁø tʁε lwɛ̃.

mwa, ʒə vudʁε liʁə ɑ̃ twa,
liʁə, lε mεmə ʃozə kil i a o fɔ̃ də mwa,
tɑ̃tɑ̃dʁə diʁə, kə ʒə nə pø kə tapaʁtəniʁ,
tɑ̃tɑ̃dʁə kʁje, kavεk mwa, nɛ̃pɔʁtə u, ty puʁʁε paʁtiʁ.