Poème-France.com

Poeme : J’Ai Besoin D’AmourJ’Ai Besoin D’Amour

J’ai besoin d’amour,
Je souhaite de l’amour pour toujours,
Je ne veux pas de n’importe quel amour,

Je veux uniquement le tien,
Même si tu es pour moi, source de beaucoup de chagrin,
Je veux vivre avec toi, jusqu’à la fin de mes jours.

Avec toi, je veux le meilleur, mais aussi le pire,
Je veux tout faire pour ne plus te voir souffrir,
Je veux te sentir fière d’être avec moi.

Je te promets des sentiments purs et intenses,
Je vais te donner des moments vrais et pas des heures sans importance,
Aime-moi, je te jure que tu ne le regretteras pas.
Titmary027

PostScriptum

mais seulement du tien, dami


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bəzwɛ̃ damuʁ,
ʒə suεtə də lamuʁ puʁ tuʒuʁ,
ʒə nə vø pa də nɛ̃pɔʁtə kεl amuʁ,

ʒə vøz- ynikəmɑ̃ lə tjɛ̃,
mεmə si ty ε puʁ mwa, suʁsə də boku də ʃaɡʁɛ̃,
ʒə vø vivʁə avεk twa, ʒyska la fɛ̃ də mε ʒuʁ.

avεk twa, ʒə vø lə mεjœʁ, mεz- osi lə piʁə,
ʒə vø tu fεʁə puʁ nə plys tə vwaʁ sufʁiʁ,
ʒə vø tə sɑ̃tiʁ fjεʁə dεtʁə avεk mwa.

ʒə tə pʁɔmε dε sɑ̃timɑ̃ pyʁz- e ɛ̃tɑ̃sə,
ʒə vε tə dɔne dε mɔmɑ̃ vʁεz- e pa dεz- œʁ sɑ̃z- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə,
εmə mwa, ʒə tə ʒyʁə kə ty nə lə ʁəɡʁεtəʁa pa.