Poème-France.com

Poeme : Je Viens Te Dire AdieuJe Viens Te Dire Adieu

Je viens te dire adieu,
Tu ne veux pas de mon amour,
Je pars donc pour toujours.

Je viens te dire adieu,
Tu préfère jouer avec moi,
Je ne te laisserai pas me détruire plus que tu ne l’as fait déjà.

Je te laisse avec ta façon de te servir des gens,
Tu me manqueras quand même, surtout ta façon d’être attachant,
Je mettrais du temps mais je finirais par t’oublier.

Je ne te pleure pas, j’essaye seulement de nettoyer la blessure,
Tu m’as poignardé, tu l’as fait sans demi-mesure,
Je finirais par guérir, par cicatriser mes plaies.

Je trouverai le moyen de vivre avec ton souvenir,
Tu prendras de moins en moins de pace dans mon cœur,
Je ferai comme un grand vent à l’intérieur.

Je serai la seule vainqueur de ce jeu,
Tu n’auras que ce que tu mérites, tu as passé ton temps à mentir,
Je sais tout ça, même si hier encore, je voulais que de moi tu sois amoureux.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vjɛ̃ tə diʁə adjø,
ty nə vø pa də mɔ̃n- amuʁ,
ʒə paʁ dɔ̃k puʁ tuʒuʁ.

ʒə vjɛ̃ tə diʁə adjø,
ty pʁefεʁə ʒue avεk mwa,
ʒə nə tə lεsəʁε pa mə detʁɥiʁə plys kə ty nə la fε deʒa.

ʒə tə lεsə avεk ta fasɔ̃ də tə sεʁviʁ dε ʒɑ̃,
ty mə mɑ̃kəʁa kɑ̃ mεmə, syʁtu ta fasɔ̃ dεtʁə ataʃɑ̃,
ʒə mεtʁε dy tɑ̃ mε ʒə finiʁε paʁ tublje.

ʒə nə tə plœʁə pa, ʒesεj sələmɑ̃ də nεtwaje la blesyʁə,
ty ma pwaɲaʁde, ty la fε sɑ̃ dəmi məzyʁə,
ʒə finiʁε paʁ ɡeʁiʁ, paʁ sikatʁize mε plε.

ʒə tʁuvəʁε lə mwajɛ̃ də vivʁə avεk tɔ̃ suvəniʁ,
ty pʁɑ̃dʁa də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ də pasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
ʒə fəʁε kɔmə œ̃ ɡʁɑ̃ vɑ̃ a lɛ̃teʁjœʁ.

ʒə səʁε la sələ vɛ̃kœʁ də sə ʒø,
ty noʁa kə sə kə ty meʁitə, ty a pase tɔ̃ tɑ̃z- a mɑ̃tiʁ,
ʒə sε tu sa, mεmə si jεʁ ɑ̃kɔʁə, ʒə vulε kə də mwa ty swaz- amuʁø.