Poème-France.com

Poeme : Je RegretteJe Regrette

Je regrette de t’avoir rencontrée,
Parce que ce jour, tu m’as pris tout ce que j’avais.
Tu as fais de moi, ce que tu voulais,
Tu m’as rendue incapable à nouveau d’aimer.

Je regrette de t’avoir écouté,
Quand tu m’as dis, qu’un jour, on pourrait s’aimer,
Tu étais trop bon joueur,
J’aurai du me méfier de la façon dont tu as ouvert ton cœur.

Je regrette ma vie d’aujourd’hui,
C’est toi qui y as apporté tout mes soucis,
Je n’aurai pas du te trouver gentil et diffèrent,
Malgré cette étrange façon d’être attirant.

Je te regrette tout simplement,
Parce que tu as gâché tout ce que j’étais,
Tu m’as détruis, rendu à néant,
Et de toi, jamais je ne guérirais.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁəɡʁεtə də tavwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
paʁsə kə sə ʒuʁ, ty ma pʁi tu sə kə ʒavε.
ty a fε də mwa, sə kə ty vulε,
ty ma ʁɑ̃dɥ ɛ̃kapablə a nuvo dεme.

ʒə ʁəɡʁεtə də tavwaʁ ekute,
kɑ̃ ty ma di, kœ̃ ʒuʁ, ɔ̃ puʁʁε sεme,
ty etε tʁo bɔ̃ ʒuœʁ,
ʒoʁε dy mə mefje də la fasɔ̃ dɔ̃ ty a uvεʁ tɔ̃ kœʁ.

ʒə ʁəɡʁεtə ma vi doʒuʁdɥi,
sε twa ki i a apɔʁte tu mε susi,
ʒə noʁε pa dy tə tʁuve ʒɑ̃til e difεʁe,
malɡʁe sεtə etʁɑ̃ʒə fasɔ̃ dεtʁə atiʁɑ̃.

ʒə tə ʁəɡʁεtə tu sɛ̃pləmɑ̃,
paʁsə kə ty a ɡaʃe tu sə kə ʒetε,
ty ma detʁɥi, ʁɑ̃dy a neɑ̃,
e də twa, ʒamε ʒə nə ɡeʁiʁε.