Poeme : Maladie D’amour

Maladie D’amour

Je ne sais plus quoi faire pour guérir,
De cette maladie qui me suit depuis quelques semaines,
Pourtant je connais le remède, mais il me fait beaucoup trop de peine,
Je préfère attendre, espérer, quitte à me mentir.

Cette maladie m’empêche de vivre,
Cette maladie, d’amour pour toi, me rend ivre,
Elle me handicape aussi,
Elle m’enterre sous les soucis.

Il y a sûrement un autre moyen de guérir,
Mais trop d’effets secondaires, c’est ça le pire,
Ce « médicament », c’est toi, ton amour,
Donne-le-moi, pour toujours.

Tu es le seul capable de me guérir, de me redonner la santé,
Mais puis-je t’obliger, te forcer à m’aimer,
Je garde encore le courage, l’espoir,
Je sais que tu m’aimeras tôt ou tard.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Maladie D’amour

  je=ne=sais=plus=quoi=fai=re=pour=gué=rir 10
  de=cette=ma=la=die=qui=me=suit=de=puis=quel=ques=se=maines 14
  pour=tant=je=con=nais=le=re=mède=mais=il=me=fait=beau=coup=trop=de=peine 17
  je=pré=fèreat=ten=dre=es=pé=rer=quit=te=à=me=men=tir 14

  cet=te=ma=la=die=mem=pê=che=de=vivre 10
  cette=ma=la=die=da=mour=pour=toi=me=rend=ivre 11
  el=le=me=han=di=ca=pe=aus=si 9
  el=le=men=ter=re=sous=les=sou=cis 9

  il=y=a=sû=re=ment=un=autre=moyen=de=gué=rir 12
  mais=trop=def=fets=se=con=daires=cest=ça=le=pire 11
  ce=mé=di=ca=ment=cest=toi=ton=a=mour 10
  don=ne=le=moi=pour=tou=jours 7

  tu=es=le=seul=ca=pable=de=me=gué=rir=de=me=re=don=ner=la=san=té 18
  mais=puis=je=to=bli=ger=te=for=cer=à=mai=mer 12
  je=gar=deen=core=le=cou=ra=ge=les=poir 10
  je=sais=que=tu=mai=me=ras=tôt=ou=tard 10
 • Phonétique : Maladie D’amour

  ʒə nə sε plys kwa fεʁə puʁ ɡeʁiʁ,
  də sεtə maladi ki mə sɥi dəpɥi kεlk səmεnə,
  puʁtɑ̃ ʒə kɔnε lə ʁəmεdə, mεz- il mə fε boku tʁo də pεnə,
  ʒə pʁefεʁə atɑ̃dʁə, εspeʁe, kitə a mə mɑ̃tiʁ.

  sεtə maladi mɑ̃pεʃə də vivʁə,
  sεtə maladi, damuʁ puʁ twa, mə ʁɑ̃t- ivʁə,
  εllə mə-ɑ̃dikapə osi,
  εllə mɑ̃teʁə su lε susi.

  il i a syʁəmɑ̃ œ̃n- otʁə mwajɛ̃ də ɡeʁiʁ,
  mε tʁo defε səɡɔ̃dεʁə, sε sa lə piʁə,
  sə « medikamεnt », sε twa, tɔ̃n- amuʁ,
  dɔnə lə mwa, puʁ tuʒuʁ.

  ty ε lə səl kapablə də mə ɡeʁiʁ, də mə ʁədɔne la sɑ̃te,
  mε pɥi ʒə tɔbliʒe, tə fɔʁse a mεme,
  ʒə ɡaʁdə ɑ̃kɔʁə lə kuʁaʒə, lεspwaʁ,
  ʒə sε kə ty mεməʁa to u taʁ.
 • Syllabes Phonétique : Maladie D’amour

  ʒə=nə=sε=plys=kwa=fε=ʁə=puʁ=ɡe=ʁiʁ 10
  də=sεtə=ma=la=di=kimə=sɥi=dəp=ɥi=kεl=kə=sə=mεnə 13
  puʁ=tɑ̃ʒə=kɔ=nε=lə=ʁə=mε=də=mε=zil=mə=fε=bo=ku=tʁo=də=pεnə 17
  ʒə=pʁe=fεʁəa=tɑ̃=dʁə=εs=pe=ʁe=ki=tə=a=mə=mɑ̃=tiʁ 14

  sε=tə=ma=la=di=mɑ̃=pε=ʃə=də=vivʁə 10
  sεtə=ma=la=di=da=muʁ=puʁ=twa=mə=ʁɑ̃tivʁə 10
  εl=lə=mə-ɑ̃=di=ka=pə=o=si 9
  εl=lə=mɑ̃=te=ʁə=su=lε=su=si 9

  il=i=a=syʁə=mɑ̃=œ̃=no=tʁə=mwa=jɛ̃=də=ɡe=ʁiʁ 13
  mε=tʁo=de=fεsə=ɡɔ̃=dε=ʁə=sε=sa=lə=piʁə 11
  sə=me=di=ka=mεnt=sε=twa=tɔ̃=na=muʁ 10
  dɔ=nə=lə=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 7

  ty=εlə=səl=ka=pa=blə=də=mə=ɡe=ʁiʁ=də=mə=ʁə=dɔ=ne=la=sɑ̃=te 18
  mε=pɥiʒə=tɔ=bli=ʒe=tə=fɔʁ=se=a=mε=me 11
  ʒə=ɡaʁdəɑ̃=kɔ=ʁə=lə=ku=ʁa=ʒə=lεs=pwaʁ 10
  ʒə=sε=kə=ty=mε=mə=ʁa=to=u=taʁ 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 29/03/2004 00:00

L'écrit contient 133 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titmary027