Poème-France.com

Poeme : Tu Es LàTu Es Là

Tu es là, jour et nuit,
Mais je crois qu’aujourd’hui,
Est venu le moment de l’oubli.

J’ai mal de toi,
Tu m’as déjà fait souffrir trop de fois,
Je dois absolument guérir de toi.

Je te désire encore,
Je ne peux pas continuer à mentir encore et encore,
Mais je ne veux pas, dans ta vie, être seulement le « décore. »

Je te pleure très souvent,
Mais c’est pour évacuer, ce que j’ai accumulé trop longtemps,
Je sais qu’un jour ou l’autre, tu deviendras pour moi, transparent.

Je doute pourtant très fort,
Je voudrais y croire encore,
Car tu sais, me donner ton amour, serai pour moi, le plus beau des trésors.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε la, ʒuʁ e nɥi,
mε ʒə kʁwa koʒuʁdɥi,
ε vəny lə mɔmɑ̃ də lubli.

ʒε mal də twa,
ty ma deʒa fε sufʁiʁ tʁo də fwa,
ʒə dwaz- absɔlymɑ̃ ɡeʁiʁ də twa.

ʒə tə deziʁə ɑ̃kɔʁə,
ʒə nə pø pa kɔ̃tinɥe a mɑ̃tiʁ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə,
mε ʒə nə vø pa, dɑ̃ ta vi, εtʁə sələmɑ̃ lə « dekɔʁə. »

ʒə tə plœʁə tʁε suvɑ̃,
mε sε puʁ evakɥe, sə kə ʒε akymyle tʁo lɔ̃tɑ̃,
ʒə sε kœ̃ ʒuʁ u lotʁə, ty dəvjɛ̃dʁa puʁ mwa, tʁɑ̃spaʁɑ̃.

ʒə dutə puʁtɑ̃ tʁε fɔʁ,
ʒə vudʁεz- i kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə,
kaʁ ty sε, mə dɔne tɔ̃n- amuʁ, səʁε puʁ mwa, lə plys bo dε tʁezɔʁ.