Poème-France.com

Poeme : Plainte Du Ciel Et D’Un Coeur…Plainte Du Ciel Et D’Un Coeur…

Aujourd’hui le ciel pleure
En parfaite harmonie
Avec les larmes que mon cœur
A déversé cette nuit.

De sur ce banc où la première fois
Je t’ai serré tout contre moi,
Je t’écris sous la pluie ce poème
Pour te dire combien je t’aime.

Un baiser partagé,
Le paradis retrouvé,
Mais seulement un baiser,
Et tu t’es envolée.

Tes craintes te retiennent
Loin de mes lèvres et de mes bras,
Mais qu’à cela ne tienne
Un jour tu seras à moi.

Vis-à-vis d’une amitié
Tu te sens mal à l’aise,
Elle n’a pas à s’en mêler
Que cela ou non lui plaise.

C’est toi que je veux, sinon personne,
Et sur ma vie, pas de parjure,
Sous peine que pour moi le glas sonne,
Des neuf enfers et leurs brûlures.

Je ne veux pas abandonner
Car pour l’amour il faut lutter,
Un combat long a mener
Et que j’espère remporter…
Tomooki

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi lə sjεl plœʁə
ɑ̃ paʁfεtə-aʁmɔni
avεk lε laʁmə- kə mɔ̃ kœʁ
a devεʁse sεtə nɥi.

də syʁ sə bɑ̃ u la pʁəmjεʁə fwa
ʒə tε seʁe tu kɔ̃tʁə mwa,
ʒə tekʁi su la plɥi sə pɔεmə
puʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə.

œ̃ bεze paʁtaʒe,
lə paʁadi ʁətʁuve,
mε sələmɑ̃ œ̃ bεze,
e ty tε ɑ̃vɔle.

tε kʁɛ̃tə tə ʁətjεne
lwɛ̃ də mε lεvʁəz- e də mε bʁa,
mε ka səla nə tjεnə
œ̃ ʒuʁ ty səʁaz- a mwa.

vis a vis dynə amitje
ty tə sɑ̃s mal a lεzə,
εllə na pa a sɑ̃ mεle
kə səla u nɔ̃ lɥi plεzə.

sε twa kə ʒə vø, sinɔ̃ pεʁsɔnə,
e syʁ ma vi, pa də paʁʒyʁə,
su pεnə kə puʁ mwa lə ɡla sɔnə,
dε nəf ɑ̃fez- e lœʁ bʁylyʁə.

ʒə nə vø pa abɑ̃dɔne
kaʁ puʁ lamuʁ il fo lyte,
œ̃ kɔ̃ba lɔ̃ a məne
e kə ʒεspεʁə ʁɑ̃pɔʁte…