Poème-France.com

Poeme : T’OublierT’Oublier

Vision fugace,
Rêve qui trépasse
Tu me dis avec un grand sourire
Que pour être avec moi, tu es prête à mourir.
Mais ma joie est de courte durée,
Car soudain, je me suis reveillé.

Tu m’as dit de ne plus t’aimer,
Mais comment pourrais-je t’oublier ?
Tu regnais sur mon cœur,
Maintenant, il est vide, il pleure.
Tu hantes toutes mes pensées.
Ton visage ne cessera donc de me tourmenter ?

Je me souviens de la première fois.
Tu te promenais dans un bois,
Tu marchais dans la forêt profonde,
Où seul le bruit d’une onde
Couvrait le bruit de tes pas.
Silence dans les bois.

Nos regards se sont croisés,
Et ne se sont jamais détachés.
Pendant cinq ans,
Jusqu’à maintenant.
Non, cela fait déjà un mois
Que tu m’as dit que tu ne voulais plus de moi.

Je t’aimais
Et t’aimerais à jamais.
Si seulement j’arrivais à te detester, ou pire,
A te haïr
Je pourrais sûrement être guéri
Et enfin retourner à la vie.
Trezark

PostScriptum

Poésie que j’ai fait pour mes devoirs en Français. J’ai eu 16/20 !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vizjɔ̃ fyɡasə,
ʁεvə ki tʁepasə
ty mə di avεk œ̃ ɡʁɑ̃ suʁiʁə
kə puʁ εtʁə avεk mwa, ty ε pʁεtə a muʁiʁ.
mε ma ʒwa ε də kuʁtə dyʁe,
kaʁ sudɛ̃, ʒə mə sɥi ʁəvεje.

ty ma di də nə plys tεme,
mε kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə tublje ?
ty ʁεɲε syʁ mɔ̃ kœʁ,
mɛ̃tənɑ̃, il ε vidə, il plœʁə.
ty-ɑ̃tə tutə mε pɑ̃se.
tɔ̃ vizaʒə nə sesəʁa dɔ̃k də mə tuʁmɑ̃te ?

ʒə mə suvjɛ̃ də la pʁəmjεʁə fwa.
ty tə pʁɔmənε dɑ̃z- œ̃ bwa,
ty maʁʃε dɑ̃ la fɔʁε pʁɔfɔ̃də,
u səl lə bʁɥi dynə ɔ̃də
kuvʁε lə bʁɥi də tε pa.
silɑ̃sə dɑ̃ lε bwa.

no ʁəɡaʁd sə sɔ̃ kʁwaze,
e nə sə sɔ̃ ʒamε detaʃe.
pɑ̃dɑ̃ sɛ̃k ɑ̃,
ʒyska mɛ̃tənɑ̃.
nɔ̃, səla fε deʒa œ̃ mwa
kə ty ma di kə ty nə vulε plys də mwa.

ʒə tεmε
e tεməʁεz- a ʒamε.
si sələmɑ̃ ʒaʁivεz- a tə dətεste, u piʁə,
a tə-ajʁ
ʒə puʁʁε syʁəmɑ̃ εtʁə ɡeʁi
e ɑ̃fɛ̃ ʁətuʁne a la vi.