Poeme : Vampire

Vampire

La nuit enveloppe le monde
La lune apparait, flamboyante
Un homme, silencieux, vagabonde
Dans la ville, sous la pluie tombante
Drue et froide comme la glace.
Mais l’homme n’y prête pas attention
Et sans bruit, il passe

Il chantonne :
Tombe la pluie
Plic ! ploc !
Bientôt tout sera finit
Il est temps de se nourrir
Si l’on ne veux pas mourir !
Trouver une proie innocente
Belle et ravissante
Afin que nous lui ouvrions le cou
Pour tout boire d’un coup !
Plic ! ploc !
Tombe la pluie
Pendant que son ame fuit
Qu’elle expire
Et qu’elle pousse son dernier soupir !

Monstre sans pitié
Être hideux sans cœur
Attendant son heure,
Un homme, pour son malheur
Passe sans se douter
Que sur lui
Les feux de l’enfer allaient se déchainer
L’oeil de la créature luit
Et le monstre bondit
Pendant que l’homme fuit
Tout est finit

Voyons dit le vampire
A-t-on jamais vu homme ne pas se nourrir
Manger est une necessité
Pourquoi ne comprenez vous pas ?
Iriez vous mourir pour ne pas tuer des êtres innocents
Regulierement, vous tuez des animaux
Etaient- ils coupables de quelques chose ?
Surement pas ! Vous aviez seulement fin !

Horribles créatures venues de l’enfer
Ô démons ! Suppots de Satan
Mourir ! vous ne pouvez savoir ce que c est !
Méritons nous le supplice que vous nous infligez ? Non !
Et n’avez vous donc aucune pitié ?

Non, la créature n’en avait aucune.
Elle rit.
Et même la Lune
Frémit…
Pendant ce temps l’homme agonisant
Vidé de son sang
Priait
Mais de lui, la mort ne voulait ;
Elle le rejeta
Et une horrible douleur le transperça
Quant il senti son corps changer
Et ses dents s’allonger…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vampire

  la=nuit=enve=lop=pe=le=monde 7
  la=luneap=pa=rait=flam=boy=ante 7
  un=homme=si=len=cieux=va=ga=bonde 8
  dans=la=ville=sous=la=pluie=tom=bante 8
  drue=et=froi=de=com=me=la=glace 8
  mais=lhomme=ny=prê=te=pas=at=ten=tion 9
  et=sans=bruit=il=pas=se 6

  il=chan=ton=ne 4
  tom=be=la=pluie 4
  plic=ploc 2
  bien=tôt=tout=se=ra=fi=nit 7
  il=est=temps=de=se=nour=rir 7
  si=lon=ne=veux=pas=mou=rir 7
  trou=ver=une=proiein=no=cente 6
  bel=le=et=ra=vis=sante 6
  a=fin=que=nous=lui=ou=vrions=le=cou 9
  pour=tout=boi=re=dun=coup 6
  plic=ploc 2
  tom=be=la=pluie 4
  pen=dant=que=son=ame=fuit 6
  quel=le=ex=pi=re 5
  et=quel=le=pous=se=son=der=nier=sou=pir 10

  mons=tre=sans=pi=ti=é 6
  ê=tre=hi=deux=sans=cœur 6
  at=ten=dant=son=heu=re 6
  un=homme=pour=son=mal=heur 6
  pas=se=sans=se=dou=ter 6
  que=sur=lui 3
  les=feux=de=len=fer=al=laient=se=dé=chai=ner 11
  loeil=de=la=cré=a=ture=luit 7
  et=le=mons=tre=bon=dit 6
  pen=dant=que=l=homme=fuit 6
  tout=est=fi=nit 4

  voyons=dit=le=vam=pi=re 6
  a=ton=ja=mais=vu=homme=ne=pas=se=nour=rir 11
  man=ger=est=une=ne=ces=si=té 8
  pour=quoi=ne=compre=nez=vous=pas 7
  iriez=vous=mou=rir=pour=ne=pas=tuer=des=êtres=in=nocents 12
  re=gu=lie=re=ment=vous=tuez=des=a=ni=maux 11
  etaient=ils=cou=pables=de=quel=ques=chose 8
  sur=ement=pas=vous=a=viez=seule=ment=fin 9

  hor=ribles=cré=a=tu=res=ve=nues=de=len=fer 11
  ô=dé=mons=sup=pots=de=sa=tan 8
  mou=rir=vous=ne=pou=vez=sa=voir=ce=que=c=est 12
  mé=ri=tons=nous=le=sup=plice=que=vous=nous=in=fli=gez=non 14
  et=na=vez=vous=donc=au=cune=pi=tié 9

  non=la=cré=a=ture=nen=a=vait=au=cune 10
  el=le=rit 3
  et=mê=me=la=lu=ne 6
  fré=mit 2
  pen=dant=ce=temps=lhommea=go=ni=sant 8
  vi=dé=de=son=sang 5
  pria=it 2
  mais=de=lui=la=mort=ne=vou=lait 8
  el=le=le=re=je=ta 6
  et=une=hor=ri=ble=dou=leur=le=trans=per=ça 11
  quant=il=sen=ti=son=corps=chan=ger 8
  et=ses=dents=sal=lon=ger 6
 • Phonétique : Vampire

  la nɥi ɑ̃vəlɔpə lə mɔ̃də
  la lynə apaʁε, flɑ̃bwajɑ̃tə
  œ̃n- ɔmə, silɑ̃sjø, vaɡabɔ̃də
  dɑ̃ la vilə, su la plɥi tɔ̃bɑ̃tə
  dʁy e fʁwadə kɔmə la ɡlasə.
  mε lɔmə ni pʁεtə pa atɑ̃sjɔ̃
  e sɑ̃ bʁɥi, il pasə

  il ʃɑ̃tɔnə :
  tɔ̃bə la plɥi
  plik ! plɔk !
  bjɛ̃to tu səʁa fini
  il ε tɑ̃ də sə nuʁʁiʁ
  si lɔ̃ nə vø pa muʁiʁ !
  tʁuve ynə pʁwa inɔsɑ̃tə
  bεllə e ʁavisɑ̃tə
  afɛ̃ kə nu lɥi uvʁjɔ̃ lə ku
  puʁ tu bwaʁə dœ̃ ku !
  plik ! plɔk !
  tɔ̃bə la plɥi
  pɑ̃dɑ̃ kə sɔ̃n- amə fɥi
  kεllə εkspiʁə
  e kεllə pusə sɔ̃ dεʁnje supiʁ !

  mɔ̃stʁə sɑ̃ pitje
  εtʁə idø sɑ̃ kœʁ
  atɑ̃dɑ̃ sɔ̃n- œʁ,
  œ̃n- ɔmə, puʁ sɔ̃ malœʁ
  pasə sɑ̃ sə dute
  kə syʁ lɥi
  lε fø də lɑ̃fe alε sə deʃεne
  lɔεj də la kʁeatyʁə lɥi
  e lə mɔ̃stʁə bɔ̃di
  pɑ̃dɑ̃ kə lɔmə fɥi
  tut- ε fini

  vwajɔ̃ di lə vɑ̃piʁə
  a tɔ̃ ʒamε vy ɔmə nə pa sə nuʁʁiʁ
  mɑ̃ʒe εt- ynə nəsesite
  puʁkwa nə kɔ̃pʁəne vu pa ?
  iʁje vu muʁiʁ puʁ nə pa tɥe dεz- εtʁəz- inɔsɑ̃
  ʁəɡyljəʁəmɑ̃, vu tɥe dεz- animo
  ətε il kupablə də kεlk ʃozə ?
  syʁəmɑ̃ pa ! vuz- avje sələmɑ̃ fɛ̃ !

  ɔʁiblə kʁeatyʁə vənɥ də lɑ̃fe
  o demɔ̃ ! sypo də satɑ̃
  muʁiʁ ! vu nə puve savwaʁ sə kə se ε !
  meʁitɔ̃ nu lə syplisə kə vu nuz- ɛ̃fliʒe ? nɔ̃ !
  e nave vu dɔ̃k okynə pitje ?

  nɔ̃, la kʁeatyʁə nɑ̃n- avε okynə.
  εllə ʁit.
  e mεmə la lynə
  fʁemi…
  pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃ lɔmə aɡɔnizɑ̃
  vide də sɔ̃ sɑ̃
  pʁjε
  mε də lɥi, la mɔʁ nə vulε,
  εllə lə ʁəʒəta
  e ynə ɔʁiblə dulœʁ lə tʁɑ̃spεʁsa
  kɑ̃ il sɑ̃ti sɔ̃ kɔʁ ʃɑ̃ʒe
  e sε dɑ̃ salɔ̃ʒe…
 • Syllabes Phonétique : Vampire

  la=nɥi=ɑ̃və=lɔ=pə=lə=mɔ̃də 7
  la=lynəa=pa=ʁε=flɑ̃=bwa=jɑ̃tə 7
  œ̃=nɔmə=si=lɑ̃=sjø=va=ɡa=bɔ̃də 8
  dɑ̃=la=vilə=su=la=plɥi=tɔ̃=bɑ̃tə 8
  dʁy=e=fʁwadə=kɔ=mə=laɡlasə 6
  mε=lɔmə=ni=pʁε=tə=pa=a=tɑ̃=sjɔ̃ 9
  e=sɑ̃=bʁɥi=il=pa=sə 6

  il=ʃɑ̃=tɔ=nə 4
  tɔ̃=bə=la=plɥi 4
  plik=plɔk 2
  bjɛ̃=to=tusə=ʁa=fi=ni 6
  il=ε=tɑ̃də=sə=nuʁ=ʁiʁ 6
  si=lɔ̃nə=vø=pa=mu=ʁiʁ 6
  tʁu=ve=ynə=pʁwa=i=nɔsɑ̃tə 6
  bεl=lə=e=ʁa=vi=sɑ̃tə 6
  a=fɛ̃kə=nu=lɥi=u=vʁjɔ̃=lə=ku 8
  puʁ=tu=bwa=ʁə=dœ̃=ku 6
  plik=plɔk 2
  tɔ̃=bə=la=plɥi 4
  pɑ̃=dɑ̃kə=sɔ̃=na=mə=fɥi 6
  kεl=lə=εk=spi=ʁə 5
  e=kεllə=pusə=sɔ̃=dεʁ=nje=su=piʁ 8

  mɔ̃s=tʁə=sɑ̃=pi=tj=e 6
  ε=tʁə=i=dø=sɑ̃=kœʁ 6
  a=tɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=nœ=ʁə 6
  œ̃=nɔmə=puʁ=sɔ̃=ma=lœʁ 6
  pa=sə=sɑ̃=sə=du=te 6
  kə=syʁ=lɥi 3
  lε=fødə=lɑ̃=fe=a=lε=sə=de=ʃε=ne 10
  lɔ=εj=də=la=kʁe=a=tyʁə=lɥi 8
  e=lə=mɔ̃s=tʁə=bɔ̃=di 6
  pɑ̃=dɑ̃=kə=lɔ=mə=fɥi 6
  tu=tε=fi=ni 4

  vwa=jɔ̃=di=lə=vɑ̃=piʁə 6
  a=tɔ̃=ʒa=mε=vy=ɔmə=nə=pa=sə=nuʁ=ʁiʁ 11
  mɑ̃=ʒe=εtynə=nə=se=si=te 7
  puʁ=kwanə=kɔ̃=pʁə=ne=vu=pa 7
  i=ʁje=vu=mu=ʁiʁ=puʁnə=pa=tɥe=dε=zε=tʁə=zi=nɔ=sɑ̃ 14
  ʁə=ɡy=ljə=ʁə=mɑ̃=vu=tɥe=dε=za=ni=mo 11
  ə=tε=il=ku=pablə=də=kεl=kə=ʃozə 9
  syʁə=mɑ̃=pa=vu=za=vje=sə=lə=mɑ̃=fɛ̃ 10

  ɔ=ʁiblə=kʁe=a=tyʁə=vənɥ=də=lɑ̃=fe 9
  o=de=mɔ̃=sy=podə=sa=tɑ̃ 7
  mu=ʁiʁ=vunə=pu=ve=sa=vwaʁ=sə=kə=se=ε 11
  me=ʁi=tɔ̃=nulə=sy=plisə=kə=vu=nu=zɛ̃=fli=ʒe=nɔ̃ 13
  e=na=ve=vu=dɔ̃k=o=kynə=pi=tje 9

  nɔ̃=la=kʁe=atyʁə=nɑ̃=na=vε=okynə 8
  εl=lə=ʁit 3
  e=mε=mə=la=ly=nə 6
  fʁe=mi 2
  pɑ̃=dɑ̃sə=tɑ̃=lɔ=məa=ɡɔ=ni=zɑ̃ 8
  vi=de=də=sɔ̃=sɑ̃ 5
  pʁj=ε 2
  mεdə=lɥi=la=mɔʁ=nə=vu=lε 7
  εl=lə=lə=ʁə=ʒə=ta 6
  e=ynəɔ=ʁi=blə=du=lœʁ=lə=tʁɑ̃s=pεʁ=sa 10
  kɑ̃=il=sɑ̃=ti=sɔ̃=kɔʁ=ʃɑ̃=ʒe 8
  e=sε=dɑ̃=sa=lɔ̃=ʒe 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2011 19:23Mikie95

j ai bien aimé j’en suis même resté sur ma faim lol

Poème Fantastique
Publié le 07/10/2011 19:10

L'écrit contient 289 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Trezark

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs