Poeme : Enumerachanson

Enumerachanson

Chanson lègère,
Pour la fille de l’air,
Chanson de fête,
Pour la fille du supermarket.

Chanson rigolotte,
Pour Marie Charlotte,
Chanson toute bête,
Pour avoir le cœur qui bout,
Pour des filles chouettes.

Chanson d’amour,
On y revient toujours,
Chanson triste,
N’a pas de place,
Dans cette liste.

Chanson coquine,
Pour la petite mutine,
Chanson friponne,
Pour cette petite conne.

Chanson fourre-tout,
On y trouve de tout,
Chanson menthol,
Contre la toux.

Chanson idiote,
Encore pour Marie-Charlotte,
Chanson très courte,
Pour une bonne écoute.

Voilà de façon sommaire,
Cette énumérachanson,
Jouable de mille façons,
Alors, recommençons…

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Enumerachanson

  chan=son=lè=gè=re 5
  pour=la=fi=lle=de=lair 6
  chan=son=de=fê=te 5
  pour=la=fille=du=su=per=mar=ket 8

  chan=son=ri=go=lot=te 6
  pour=ma=rie=char=lot=te 6
  chan=son=tou=te=bê=te 6
  pour=a=voir=le=cœur=qui=bout 7
  pour=des=fi=lles=chouet=tes 6

  chan=son=da=mour 4
  on=y=re=vient=tou=jours 6
  chan=son=tris=te 4
  na=pas=de=pla=ce 5
  dans=cet=te=lis=te 5

  chan=son=co=qui=ne 5
  pour=la=pe=tite=mu=tine 6
  chan=son=fri=pon=ne 5
  pour=cette=pe=ti=te=conne 6

  chan=son=four=re=tout 5
  on=y=trou=ve=de=tout 6
  chan=son=men=thol 4
  con=tre=la=toux 4

  chan=son=i=di=o=te 6
  en=core=pour=ma=rie=char=lot=te 8
  chan=son=très=cour=te 5
  pour=une=bon=ne=é=coute 6

  voi=là=de=fa=çon=som=maire 7
  cetteé=nu=mé=ra=chan=son 6
  jou=able=de=mille=fa=çons 6
  a=lors=re=com=men=çons 6

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Enumerachanson

  ʃɑ̃sɔ̃ lεʒεʁə,
  puʁ la fijə də lεʁ,
  ʃɑ̃sɔ̃ də fεtə,
  puʁ la fijə dy sypεʁmaʁkε.

  ʃɑ̃sɔ̃ ʁiɡɔlɔtə,
  puʁ maʁi ʃaʁlɔtə,
  ʃɑ̃sɔ̃ tutə bεtə,
  puʁ avwaʁ lə kœʁ ki bu,
  puʁ dε fijə ʃuεtə.

  ʃɑ̃sɔ̃ damuʁ,
  ɔ̃n- i ʁəvjɛ̃ tuʒuʁ,
  ʃɑ̃sɔ̃ tʁistə,
  na pa də plasə,
  dɑ̃ sεtə listə.

  ʃɑ̃sɔ̃ kɔkinə,
  puʁ la pətitə mytinə,
  ʃɑ̃sɔ̃ fʁipɔnə,
  puʁ sεtə pətitə kɔnə.

  ʃɑ̃sɔ̃ fuʁʁə tu,
  ɔ̃n- i tʁuvə də tu,
  ʃɑ̃sɔ̃ mɑ̃tɔl,
  kɔ̃tʁə la tu.

  ʃɑ̃sɔ̃ idjɔtə,
  ɑ̃kɔʁə puʁ maʁi ʃaʁlɔtə,
  ʃɑ̃sɔ̃ tʁε kuʁtə,
  puʁ ynə bɔnə ekutə.

  vwala də fasɔ̃ sɔmεʁə,
  sεtə enymeʁaʃɑ̃sɔ̃,
  ʒuablə də milə fasɔ̃,
  alɔʁ, ʁəkɔmɑ̃sɔ̃…

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : Enumerachanson

  ʃɑ̃=sɔ̃=lε=ʒε=ʁə 5
  puʁ=la=fi=jə=də=lεʁ 6
  ʃɑ̃=sɔ̃=də=fε=tə 5
  puʁ=la=fi=jə=dy=sy=pεʁ=maʁ=kε 9

  ʃɑ̃=sɔ̃=ʁi=ɡɔ=lɔ=tə 6
  puʁ=ma=ʁi=ʃaʁ=lɔ=tə 6
  ʃɑ̃=sɔ̃=tu=tə=bε=tə 6
  puʁ=a=vwaʁlə=kœʁ=ki=bu 6
  puʁ=dε=fi=jə=ʃu=εtə 6

  ʃɑ̃=sɔ̃=da=muʁ 4
  ɔ̃=ni=ʁə=vjɛ̃=tu=ʒuʁ 6
  ʃɑ̃=sɔ̃=tʁis=tə 4
  na=pa=də=pla=sə 5
  dɑ̃=sε=tə=lis=tə 5

  ʃɑ̃=sɔ̃=kɔ=ki=nə 5
  puʁ=lapə=ti=tə=my=tinə 6
  ʃɑ̃=sɔ̃=fʁi=pɔ=nə 5
  puʁ=sεtə=pə=ti=tə=kɔnə 6

  ʃɑ̃=sɔ̃=fuʁ=ʁə=tu 5
  ɔ̃=ni=tʁu=və=də=tu 6
  ʃɑ̃=sɔ̃=mɑ̃=tɔl 4
  kɔ̃=tʁə=la=tu 4

  ʃɑ̃=sɔ̃=i=dj=ɔ=tə 6
  ɑ̃=kɔʁə=puʁ=ma=ʁi=ʃaʁlɔtə 6
  ʃɑ̃=sɔ̃=tʁε=kuʁ=tə 5
  puʁ=ynə=bɔ=nə=e=kutə 6

  vwa=ladə=fa=sɔ̃=sɔ=mεʁə 6
  sεtəe=ny=me=ʁa=ʃɑ̃=sɔ̃ 6
  ʒu=ablə=də=mi=lə=fa=sɔ̃ 7
  a=lɔʁ=ʁə=kɔ=mɑ̃=sɔ̃ 6

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

PostScriptum

nb

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2011 16:36Marcel42

Agréable lecture.
Cordialement,
Marcel.

Poème Rigolo
Publié le 06/10/2011 15:25

L'écrit contient 103 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Mikie95

Récompense

0
0
0