Poème-France.com

Poeme : Les Clés De Ton CoeurLes Clés De Ton Coeur

Je suis fou d’amour pour toi.
Ne me demande pas pourquoi ?
Car moi-même je ne le sais pas.
Je n’ai jamais ressenti,
Quelque chose d’aussi fort,
D’aussi grand que mes sentiments.
Ceux-ci dépasse l’entendement.
Personne ne m’avais autant apporté,
De bonheur que toi dans mon cœur.
Rien que de te voir me rend heureux.
Je n’ai jamais été aussi joyeux.
Pourtant une chose me chagrine.
J’ai beau t’écrire ces quelques lignes,
J’ai mal au fond de moi.
Au plus profond de mon cœur,
Tu as la première place.
Je commence a avoir peur,
Je sens mon cœur qui se casse.
Je croyais nos sentiments partagés,
Mais tu as fermé la porte à clé.
Cette porte qui celle ton cœur.
Ce n’était peut-être pas mon jour,
Ce n’était peut-être pas mon heure.
Mais tu comptes trop pour moi,
Et je n’abandonnerai pas.
Je chercherais toute ma vie s’il le faut,
Un double de cette précieuse clé.
Sinon a quoi serviraient tous ces mots,
Si ce n’est pour te prouvé,
Que je t’ai toujours aimé.
Triste Inconnu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi fu damuʁ puʁ twa.
nə mə dəmɑ̃də pa puʁkwa ?
kaʁ mwa mεmə ʒə nə lə sε pa.
ʒə nε ʒamε ʁəsɑ̃ti,
kεlkə ʃozə dosi fɔʁ,
dosi ɡʁɑ̃ kə mε sɑ̃timɑ̃.
sø si depasə lɑ̃tɑ̃dəmɑ̃.
pεʁsɔnə nə mavεz- otɑ̃ apɔʁte,
də bɔnœʁ kə twa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
ʁjɛ̃ kə də tə vwaʁ mə ʁɑ̃t- œʁø.
ʒə nε ʒamεz- ete osi ʒwajø.
puʁtɑ̃ ynə ʃozə mə ʃaɡʁinə.
ʒε bo tekʁiʁə sε kεlk liɲə,
ʒε mal o fɔ̃ də mwa.
o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ,
ty a la pʁəmjεʁə plasə.
ʒə kɔmɑ̃sə a avwaʁ pœʁ,
ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ ki sə kasə.
ʒə kʁwajε no sɑ̃timɑ̃ paʁtaʒe,
mε ty a fεʁme la pɔʁtə a kle.
sεtə pɔʁtə ki sεllə tɔ̃ kœʁ.
sə netε pø tεtʁə pa mɔ̃ ʒuʁ,
sə netε pø tεtʁə pa mɔ̃n- œʁ.
mε ty kɔ̃tə tʁo puʁ mwa,
e ʒə nabɑ̃dɔnəʁε pa.
ʒə ʃεʁʃəʁε tutə ma vi sil lə fo,
œ̃ dublə də sεtə pʁesjøzə kle.
sinɔ̃ a kwa sεʁviʁε tus sε mo,
si sə nε puʁ tə pʁuve,
kə ʒə tε tuʒuʁz- εme.